1706 Apr 2 (letter 17 - Petrus Kalden) - page 65

65

(B6 1706 written in pencil)

Aande eerw, aansienlyke
kerkenraad tot Amsterdam.

Eerwaarde, godzalige, hooggeleerde
wijse en beschijdene mede broe-
ders in Christo.

Eerwaarde seer geëerde heeren

Ue: eerw seer geeerde letteren nadat deselve de
Caab voorbijgepasseert, sijn ons seer wel van Batavia
met de retournerende schepen geworden, wij verheigden
ons ten hoogsten over de goedhyd van ue: eerw:, als mede
over 't cort dog bondig relaas so van kerk als land te
mogen verstaan, waar voor wij ue: eerw: hertgrondig dank
seggen, en nedrig (sic) versoeken daar in gelieven te volharden.

De gemeente aande Caab neemt onder Gods goedhyd nog
alle jaren werklyk toe so in ledematen als hydenen
die door den doop Christi gemijnschap worden ingelijft
waar onder selven Chinesen gelyk voormaals gemelt
hebbe gevonden worden.

Wij hebben om de teere ieugt nog meerder aanlijding te
geven, en de gronden vande goddelyke waarheden in te lyden
<behalven de private> een publyke catechizatie, dat noyt voor desen hier
gedaan is, in gestelt, moetende dese schoolmeesters alle
woensdagen haar schoolkinderen onder 't luijden vande kerk
klok selfs inde kerk lyden, alwaar dan een gebed gedaan,
gesongen, en de beginselen vande leer der waarhijd haar
in geboesemt en daar in onderwesen worden, 't welk onder
Gods goedhyd sodanig toeneemt, dat aldaar niet alleen
over de 120 kinderen toevloijden, maar ook bejaarde conden
aanhoorden, waar uyt wy onder Gods goedhyd nog een catechiza-
tie voor bejaarde formeren sullen.

Tot soulaas vande sieken die alhier met de retournerende
vloot so uyt vaderland als India aancomen, hebbe besorgt,
dat alle sondagen voor de middag een predicati[e] in't

Email