1697 Jul 4 (letter 14 - Petrus Kalden) - p. 56

Article Index

(B3 and 1697 written in pencil probably indicating the date recieved)

56

Eerwaard:e Godvrugtige hoog
geleerde en zeer bescheijdene heeren
prædikanten en ouderlingen
constitueerende 't eerw:e Clasis
vergadert tot Amsterdam

Eerw:e heeren,
Na dat alle getragt hadde met onse behoude
overkomst en geluckige aenlanding ondert'
geleijde van den Albestierder aen mijn ge-
destineerde plaets de Caep de Goede Hoop,
aen ue eerw: bekent te maaken de staat
en gelegentheijt van dese kerck, dog eijndelyk
doort aenlanden vande repatrieerende schepen
sigh gunstelijk heeft aengebooden, met welke
ick mij genoopt vonde om dese tot een
advertissement aen uw eerw: over senden.

Wat de gemeente aen mijn gedestineerde
plaetsen aengaet, is onder Godts zeegen


nog

Email