1697 Jul 4 (letter 14 - Petrus Kalden) - p. 57

Article Index

57
nog in bloeijende welstand aenwassende
dagelijx soo van leeden tot h: avondmael,
als van heijdenen die sigh tot het christen
geloof overgeven en laeten doopen, wordende
behalve de christenen die sigh jverig
tot Godts woordt , begeven bij de hondert
ledematen van de tafel des Heeren gevonden,
ende sacramenten volgens oude gewoonte
alhier viermaal des jaars uijt gedeelt.

Voor de teedre jeugt in de schoole vand' e:
comp:e opgeregt worden alle avonden ge-
beden uijtgestort en geoffent in de grond
van de religie, om deselve soo veel mogelx
de Godvreugt voor te houden gelijk invoege
dese gebeden, in het siekenhuijs dagelijx
worden waargenomen.

De gemeente aen Stellenbosch groyt dagelix
aen en worden over de vijfftigh lede-
maten bevonden nawelke ick my vier

mael

Email