1697 Jul 4 (letter 14 - Petrus Kalden) - p. 58

Article Index

58
mael des jaars begeve omme de sacramente
aldaar te bedienen, wordende bij mijn af-
wesen door een sieketrooster waergenomen.
Zoo dat desx plaetsen door verloop van tijt
seer aensienelijk staan te worden, nemende
alle jaaren in leeden toe, tot welke de
algenoegsame Godt zijn zeegen wil ver-
gunnen en ons bestralen met zij ge-
nade en gunstige tegenwoordigheijt.

Welke wij ue eerw: persoonen en heijlige
dienste toewenschende verblijven wij na
ue eerw: van herten gegroet te hebben.

Eerw:e Godz:e hoog [A:]wyse & besch:e mede broed:s

In Christo
Cabo de Goede Hoop
den 4 July
1697

Ue: eerw: seer genegens
en dienst willege dienaer:
en mede broeders


Petrus Kalden (eccl:ibd)
Jan He[.]rick Vlok (ouderlingh)

Email