1703 Apr 9 (letter 16 - Petrus Kalden) - p. 63

63

Dit is cortlyk eerw: vaderen de staat vande kerk in het uijtterste
gedeelte van Africa, welk d' [Algenoegsame] meer en meer wil
uytbreiden en met sijn genaden invloet overstromen.

Vorders wensen wij wel indien t ueerw: niet lastig was, dat wij,
gelyk alle buijten kerken door gansch India, mede een extract
mogten erlangen vande staad der Vaderlandse kerken, dewijl alhier
nu met ons die predicanten [gereals] syn.
Met welk versoek afbrkende, na toewensinge vande [uolden] zegen
vanden God aller zegeningen [over] ueerw: personen en
hijlige [diensten], verblyven.

Eerwaarde Godzalige hooggeleerde, wijsen beschijdene
vaderen en mede broeders in Christo.
Ueerw: seer genegene en diensteillige dienaren
en [t.edelraleren]

De kereraad van Cabo de Goede Hoop
Petrus Kalden eccl: ibiden
Adriaen van Reede
ouderlingh
Johannis Rotterdam
senior

Cabo de Goede Hoop
den 9 April 1703

Email