• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1857 2 July - December

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1857 2 July - December

Saturday, 11 July, 1857

EDICTE
Anna Maria Elizabeth ROUX geboren de LANGE, overleden zynde in ‘t district Caledon Rivier, op den 3 Juny, 1857, zonder testament zal dien ten gevolgen eene byeenkomst gehouden worden, ten Landdrost kantore te Smithfield, op Dinsdag, den 4 Augustus, 1857, waarby alle crediteuren, nabestaanen en belanghebbenden opgeroepen worden, ten einde een of meer executeuren te kiezen, en bovengemelden boedel te vereffenen
C.V.D. van SOELEN, Weesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 19 Juny, 1857

EDICTE
Christoffel Bernhardus ENSLIN, overleden zynde zonder testament, op den 30 Apriljl. Zal dien ten gevolgen eene byeenkomst gehouden worden ten Landdrost kantore te Winburg, op den 4 Augustus aanstaande ten einde een of meer executeuren te kiezen, genoemden boedel te vereffenen. Alle belanghebbenden, crediteuren en nabestaanden worden uitgenoodigd daarby tegehwoordig te zyn.
C.V.D. van SOELEN, Weesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 19 Juny, 1857

Saturday, 8 August, 1857

KENNISGEVING
In de boedel van ARMSTRONG & HOWARD vernietigd ten gevolge van de dood van de overlene Joseph ARMSTRONG. Alle eischen tegen gemelde boedel wordt verzocht ingeleverd te worden by de ondergeteekende, binne drie maanden van dezen datum. En alle rekeningen verschuldigt aan bovengemelde boedel, moet ook betaald worden binnen bovengemelde tyd.
Charles HOWARD Welverdient, 29 July 1857

Saturday, 22 August, 1857

MARRIED In the Dutch Reform Church, Bloemfontein, on the 19th inst. by the Rev Andrew MURRAY junr., Mr. Charles Augustus DANIEL, to Miss Margaret Louisa, eldest daughter of Mr. Thomas HOLMES, of Nooitgedecht, district Bloemfontein, Orange Free State
Saturday, 29 August, 1857

KENNISGEVING
Aan crediteuren en debiteuren in den ablutestate boedel van wylen Frans Jacobus JOOSTEN gewoond hebbende en overleden in het district van Winburg.
Alle personen, aanspraken hebbende tegen bovengemelde boedel, worden versocht dezelve binnen zes weken van dezen datum aan my ondergeteekende intezenden, en zy, die schuldig zyn aan dien boedel hunne rekeningen, met my, binnen gemelden tyd te vereffenen of doen vereffenen.
J.P. KLEIJN, Executeur Datief. Winburg, 10 Aug., 1857

Saturday, 19 September, 1857

KENNISGEVING
De ondergeteekende geeft kennis aan de ergenamen van overledene Maria Elizabeth BOTA, huisvrouw van Willem Albertus BOTA, hunne erfportien in den tyd van drie maanden by hom te ontvangen.
Willem BOTA, Executeur. Kleinfontein, aan Fouriespruit, District Bloemfontein, 18 September, 1857

Saturday, 10 October, 1857

BERIGT
Aan Crediteuren en Debiteuren.
In den boedel van wylen Mevrouw Johanna Christina PYPER en nagelatene echtgenoot Gert Jacobus van den BERG.
De ondergeteekende daartoe behoorlyke belaat door de executeuren van opgemelde boedel, roept by dezen elk en een iegelyk op, die wettige vorderingen hebben tegen gemelden boedel, om dadelyk na publicatie dezen, zoodanige vorderingen intezenden ten zyne kantore Fauresmith,; en alle degenen die iets verschuldigd zyn aan gemelde boedel hunne verschuldige onmiddelyk te betalen aan.
J.A.HOHNE, Procureur, Kantoor, Fauresmith, den 1sten October, 1857

Saturday, 24 October, 1857

BEVALLEN te Bloemfontein, op den 17den dezer, Mejuv E. ALLEMAND van eene zoon

Saturday, 31 October, 1857

BIRTH on the 20th instant at Koranna Fontein, near Smithfield, Orange Free State, the wife of T.W.VOWE Esq of a daughter.

BIRTH at Bloemfontein, on the 31st inst., the wife of Mr. J.W SPRUIT, of a daughter.

IN ECHTVEREENIGD Te Lydenburg, den 21 July 1857, Hendrik Teodor BUHRMANN, weduwnaar van wylen Margaretha Magdalena MARRE, met Johanna Jacoba NEETHLING, weduwe van wylen Josua JOUBERT, D.s. Eenige kennisgeving aan familie en vrienden

NOTICE
In the estate of Isaac DUNN deceased
Notice is hereby given that the undersigned have this ay by Letter of Attorney granted to Mr. Thomas SCALLAN [sic], of Phillippolis, appointed and authorize him as their agent to collect, recover and received all ebts whatsoever due and owing to the above estate, in the Orange FreeState, and to grant the necessary receipts in that behalf.
N. BIRKENRUTH,
N. P. KROHN,
Executors dative, Graham’s Town, 9th October, 1857

EDICTE

Mareus Wynand VENTER zonder testament overleden zynde in het district Harrismith op den 26 Augustus 1857, zal dien ten gevolge eene byeenkomst gehouden worden ten Landdrost kantore te Harrismith op Woensdag den 9 December e.k., des morgens ten 10 ure, ten einde een of meer executeuren te kiezen tot vereffening des boedels.
Alle nabestaanden, crediteuren en debiteuren worden opgeroepen om hierby tegenwoordig te zyn.
C.V.D. van SOELEN, Weesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 23 Oct, 1857

BEVALLEN te Bloemfontein op den 31sten dezer, Mejufvrouw E.E.SPRUIT, van eene dochter

DIED on the 25th instant, at Koranna Fontein, near Smithfield, Orange Free State, the wife of T.W.VOWE, Esq., aged 27 years and 7 months.

Saturday, 7 November, 1857

EDICTE
Thomas McNELLY overleden zynde en 29 December, 1856, en zyne nagebloven echtgenote Maria Cornolis, zyne boedel als insolvent hebbende over gegeven, worde dien ten gevolge uitgenoodigd alle crediteuren en belanghebbenden te verschynen op de byeenkomst, die gehouden zal worden op Zaturdag den12 December e.k., om hunne vereringen te stasen, en een of meer curatoren te benoemen
C.V.D.van SOELEN,
Meester de Insolvente Boedelkamer,
O.V.S. Boedelkamer,
Bloemfontein, 2 Nov., 1857

 

 

Print Email

1840 to 1859

Visitors to this site

So far today:So far today:126
Yesterday:Yesterday:653
So far this week:So far this week:1962
currently online: 19