• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1858 1 January - June

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1858 1 January - June

Saturday, 2 January, 1858

BIRTH at Waterfall, Valsch River, Orange Free State, on the 14thDecember, Mrs. G.H.L. ROSA, of a son

Overleden
Het behaagde den alwyzen beschikker onset lotgevallen, op heden tot zich te nemen, myne geliefde echtgenoot Elsje Suzanna du PLESSIS, in den ouderdom van oven 27 jaar, my nalatende vier kinderen te jong om hun verlies te beseffen, wat door my daarentegen des te dieper en smartelyker wordt gevoeld, hoezeerder wensch in dezen beproevingsweg Godet te zwygen die niet antwoordt van zyne daden.
Dienende deze kennisgeving aan familie en vrienden.
S.W. van WYK, Touwfontein, District Fauresmith, den 24 December, 1857
(Schalk W. van WYK)

Saturday, 9 January, 1858

KENNISGEVING
In den boedel van Pieter Johannes Jacobus LOMBAARD, onlangs van district Caledon Rivier, overleden.
Het wordt verzocht dat alle prefentien tegen den bovengemelde boedel, op het kantoor van den ondergeteekende binnen zes weken van heden af, ingeleverd worden, en ook dat alle gelden aan den bovengemelde boedel verschuldigd, binnen denzel ten tyd inbetaald mogen worden.
Charles CHURCH, Executeur Datief. Smithfield, 5th January, 1858.

BIRTH at Fauresmith, on the 2nd inst., Mrs. C.J. VELS, of a son.

Saturday, 23 January, 1858

GETROUWD:
Bloemfontein, 13 January, 1858. – J. GROENENDAAL met J.A.HELDERMAN, wed P.W.van der MEER
Dienende deze tot byzondere kennisgeving aan vrienden zoo in als buiten den Staat.

Friday, 19 February, 1858

BEKENDMAKING
Al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan den boedel van wylen Mary Anne HOLDEN, worden verzocht daarvan opgave te doen, voor den 1sten Mei, aanstaande, ten huize van den ondergeteekende.
Namens den Executeur Testamentaire in boedel van opgemelden Mary Anne HOLDEN, M. CAUVIN, q.q.

Friday, 12 March, 1858

BEVALLEN
Van eene welgeschapene dochter, Agatha STUART, geliefde echtgenoote van K.J. de KOK, Bloemfontein, 8 Maart, 1858, Eenige Kennisgeving.

Friday, 2 April, 1858

AAN FAMILIE en VRIENDEN
Wordt hiermede bekend gemaakt, dat het den Heere belangdheeft, opden 19 Maart 1858, door den dood te ontnemen, myn geliefde echtgenoot, Carel Jacobus van HEERDEN, nasiechte een ziektevan weinige uren, in den ouderdom van 58jaren, 4 maanden, en 11 dagen.
Tevens neem ik deze geligenheid te baat mynen hartelyken dank te betuigen aan die weldenkende vrienden die my zoo getrouw bystand geboden hebben.
C.J. van HEERDEN, geboren SMIT.
Bloemfontein, 22 Maart, 1858

Friday, 23 April, 1858

BEKENDMAKING
Aan familie en vrienden wordt bekend gemaakt, dat het den Almagtige God behaagd heft, tot zichte nomen, in zyne eeuwige heerlykheid, ons teelen geliefde eenigst zoontje, Fredrik LODEWYK. Hy is gestorven op den 2 dezen maand, te Colesberg, na een smartelyk lyden van 4 dagen aan de benaauwde borst, oud geworden 2 jaren, 10 maanden en 28 dagen.
J. Sell GAUM, J.E.S GAUM geb SMIT.
Fauresmith, 13 April, 1858.

Friday, 30 April, 1858

BEKENDMAKING
Al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyn aan den boedel van wylen Bart SULLIVAN, worden verzocht hunne vorderingen of schulden te komen vereffenen binnen de tyd van zes weken van heden gerekend, ten kantore van en hrn. VERGOTTINI en KLEIN, te Winburg.
Johs. J. BORNMAN, Executeur.   
Rhenosterrivier,  5 April, 1858

Friday, 21 May, 1858

DIED at Bloemfontein, on the 18th inst., Jacobus Nicolaas BOSHOF, third son of A.B. ROBERTS, Esq., aged 1 year 8 months and 7 days.

Friday, 28 May, 1858

OVERLEDEN te Bekerfontein, in het district van Bloemfontein, op den 22, dezer, des avonds om half negen ure, Dorotha Magdalena van der WALT, geboren PRETORIUS, echtgenoot van Tjart Johannes van der WALT, te Bekerfontein

Friday, 4 June, 1858

KENNISGEVING aan CREDITEUREN
In den abintestate boedel van wylen Geo. STAUNTON, van Bloemfontein, General Agent.
De crediteuren worden mits dezen verwittigd dat de Administratie en Liquidatie Rekeningen der bovengemelde boedel in da weeskamer alhier voor hun inzogeklaar liggen.
W.W.COLLINS, Procureur, q.q. Executeur Datief bovengemelde boedel.  
Bloemfontein, 31 Mei, 1858
 
 KENNISGEVING aan CREDITEUREN
In den insolvent boedel van John MAHER
Den derde en finale byeenkomst van de crediteuren in de bovengemelde boedel zal gehoudend worden in het Landdrost Kantoor te Fauresmith op den 23 Juny, 2.k., voor de inlevering van schuldvorderingen en het nemen instuctien der crediteuren, over en verkoop van het huisraad en gereedschappen van den insolvent.
John N. EAGLE Curator, 
Fauresmith, 25 Mei, 1858

Friday, 25 June, 1858

OVERLEDEN
Cornelia SNYDER de echtgenoot van D. VERMOOTEN   
Colesberg, 18 Juny, 1858

Print Email

1840 to 1859

Visitors to this site

So far today:So far today:102
Yesterday:Yesterday:653
So far this week:So far this week:1938
currently online: 22