Skip to main content

Burgher Slave Baptisms 1743-1756

page 130

Naemen der Slaeve kinderen zoo
van de 's Comp: Dienaeren, als Vrijborgeren

A:o 1743

Den 17 Februarij
Sara,
de moeder Jannetje van de Caep,
lijf eige van de heer Christoffel Brand, die neevens deselven gemalinne getuijge was,
de gesegde vaeder Jacobus Cuijlets.

Den 2 Junij
Dirk,
de moeder Francina van Macasser,
lijf eijge van burger Pieter Lindeblad, die ook getuijge is.

Den 16 dito,
Johannes Fredrik,
de moeder is Geertruij van de Caeb,
lijf eige van de vaendrigh Fredrik Renius die neevens zijn huijsvrou getuijge is.

Den 28 Julij
Maria,
bejaerde slavinne van de wed:e Russouw,
nae voorgaende belijdenisse.

Den 1:o 7:ber
Abraham,
bejaerde leijf eige van den burger Pieter Andriesz Sax,
nae voorgaende belijdenis.

5

A:o 1744

Den 8 November
Amelia Maria,
bejaerde lijv eige van den predikant Frans le Sueur,
nae voorgaende belijdenis.

Den 22 dito
Jacobus Johannes, }
Johanna Jacoba,    }
de moeder Sarah van de Caab,
lijv eige van Robbert Nielse,
de getuijge van het eerst, Jan Garde, en Maria Cuijper,
van het tweede, Jacob Zandeler, en Johanna Arents.

3

A:o 1745

Den 24 Jannuarij
Willemina van de Caab,    }
Margaretha van de Caab, }
twee bejaerde lijv eigene van den achtbaeren heere Rijk Tulbach,
nae voorgaende belijdenisse.

Den 14 Februarij
Constantia van Bengalen, }
Clasina van Bengalen,       }
bejaerde lijf eigenen van de edele heer raed ordinaris Sichterman,
nae voorgaende belijdenis.

Daniel,
de moeder Flora van de Caab,
lijf eige van Jan Andries Horak, die getuijge was.

Den 21 dito
Sara Maria,
de moeder Sarah van de Caab,
lijf eige van Robbert Nielzen, die getuijge was.

Den 16 Maij
Pieter,
bejaerde lijf eige van den achtb: heer Tulbach,
nae voorgaende belijdenis.

Den 25 Julij
Thomas van de Caeb,
bejaerde lijf eige van de achtb: heer Rijk Tulbach,
nae voorgaende belijdenis.

Den 15 Augustus
Jacob van Bengalen,
lijf eige van den out burgerraed Jacob de Hennion ,
nae voorgaende belijdenis.

Den 22 dito
Christoffel van de Caeb, }
Poul van de Caeb,          }
bejaerde lijf eigenen van den achtb: heer Rijk Tulbach,
nae voorgaende belijdenis.

11

A:o 1746

Den 9 Jannuarij
Simon van de Caap,        }
Adriaan van de Caap,      }
Magdalena van de Caap, }
Lea van de Caab,            }
alle bejaerde lijv eigen van mejuff:r de weduwe Ten Damme,
nae voorgaende belijdenis.

Den 13 Febr:
Susanna van Malacca, }
Juliana van de Caab,   }
bejaerde lijv eigenen van de wed:e Antonij Visser.

Den 1:o Meij
Lucretia Hillegonda,
de moeder Dorothea van Malacca,
lijf eige van de capitijn ter zee de heer Reijnier Brugman.

Den 5 Junij
Sophia,
de moeder Geertruij van de Caep,
lijf eijgen van de h:r Fredrik Rhenius.

page 131

Naamen der Slaaven Kinderen zo van des e:
Compagnies Dienaers als Vrijburgers

Anno 1746

Den 11 December
Cornelia,
een bejaerde lijfijgene van den wel-edele gestrenge heer Zwellengrebel gouverneur aen Cabo de Goede Hoop,
na voorgaende onderzoek en belijdenis gedoopt.

Anno 1747

Den 16 Julij
Dorothea, }
Petronella, }
bejaarde lijfijgenen van den wel edele gestrenge heer gouverneur Zwellengrebel,
na voorgaende onderzoek en belijdenis der Goddelijke waarheden.

Den 23 Julij
Jan Robbert,
de moeder Sara van de Caap,
lijfijge van Robbert Nielse,
getuijgen Jan Daniels en Elizabeth Stens.

Den 30 Julij
Sara,
de moeder is Maria van Batavia,
lijfijge van Frans Lens ende zijne huisvrouwe Dirkje Kruijne.

Den 23 Julij
Maria,
de moeder Sara van de Caab,
lijfijge van d'heer Cornelis Eelders en mejuff:r Johanna Catharina van der Poel.

Den 8 october
Abraham van de Caab,
lijfijgen van Maria Strand weduwe van wijle Henrik Schrik.

Den 31 December
Christoffel,
bejaerde lijfijgen van mijn heer N:s Leij.

1748

Den 26 Maij
Flores van de Caab,
bejaerde lyfygen van Hans Simonsz.

Den 21 Julij
Dina van de Kust,
als getuygen Arent van Bali.

Den 4 August.
Adam Poul,             }
Catharina Johanna, }
Johanna,                }
bejaarde vrygegeeven personen,
welke na voorgaande belydenisse gedoopt zijn.

1752

Den 23 Julij
Lodewijk van de Caab,
lyfeigene van de wel ed: gestr: heer Ryk Tulbagh.

Christiaan van Madagascar,
Johannis van de Caab,
Johannis Daniel,
Maria Johanna,
Johanna Catharina,
Claudina,
Susanna van Cormandel.
(no further indication is given as to the identity or status of the seven persons above)

1753

Den 18 February
David van Cylon,                            }
Magdalena Margareta van de Caab, }
Angenita van de Caab,                    }
Dorothea van Madagascar,             }
vry bejaarde persoonen,
de welke na voorgaande belydenisse gedoopt zyn.

Daniel van de Caab,
leyfeygen van den lid en secretaris van politie den heer Josephus de Grandpreez, oud 25 jaren.

Maria oud 13 jaren, }
Alida oude 2 jaren,  }
byde vry tegevene slavinnen van wylen juff:w de wed: Slotsboo.

Christiaan van de Caab,
lyf eygen van den heer Fredrik Rhenius,
na voorgaande belydenis gedoopt.

Leena van de Caab,
lyf eygen van den heer Jan van Schoor,
na voorgaande belydenis gedoopt.

Den 1 April
Johanna Catharina van de Caab,
na voorgaande belydenis gedoopt.

Den 29 July
Elisabeth Flora van Madaar,     }
Helena Hendrina van de Caab, }
Rosetta van Mandaar,             }
Dina van de Caab,                   }
Dorothea van de Caab            }
beejaarde vrye personen,
welke na voorgaande belydeniss gedoopt zyn.

Den 11 November
is gedoopt een slave kind van den burger Hermanus Vermaak,
gent: Elisabeth Rosina,
de moeder is Willemina van Batavia.

page 132

Anno 1753

Den 26 Augustus
Isaak Cornelis van de Caab,        }
David van de Caab,                     }
Moses van de Caab,                    }
Isaak Johannes van de Caab,       }
Johanna Magdalena van de Caab, }
Florentina van de Caab,                }
Johanna Christina van de Caab,    }
dese bejaarde persoonen welke alle na voorgaande na voorgaande (sic) belydenisse gedoopt zyn,
de getuijge is Rosetta van Java.

Elisabeth Christina van de Caab (it is unclear whether this person is grouped with the next entry or whether she stands alone without a clear status)

Pieter van Madagascar,
lyf eygen van den wel edele gestr: heer gouverneur Rijk Tulbagh.

Den 26 Augustus
Willemina van Batavia, }
Sophia van de Caab,    }
lyf eygens van den burger Hermanus Vermaak,
na voorgaande belydenisse.

Den 9 December
Dorothea Helena van de Caab,
een bejaarde slaaf van den lid en secreta: van policie den heer Josephus de Grandpreez,
gent: David van de Caab,
(it appears that David van de Caab has the same status as Dorothea Helena van de Caab)

Johann, en }
Louwisa,    }
byde lyf eygen van den heer Pieter Hakker,

Helena van de Caab,
lyf eygen van den burger Geeorge Schoester,

Engela van de Caab,
lyf eijgen van den heer Fredrik Rhenius,
dese bejaarde persoonen welke alle na voorgaande belydenisse gedoopt zyn. (refers to all persons baptized on this day)

1754

Den 12 Meij
David van Cylon,               }
Catharina van Sambauwa, }
lyfeijgens van den wel ed: gestr: heer Ryk Tulbagh.

Susanna van Rio Lagoa,
lyfeygen slavinne van de e: comp:

Pieter van Bengalen,
lyfeygen van den vry swart Jacobus Hend:k.

Den 4 Augustus
Maria Elisabeth van de Caab, }
Magdalena van de Caab,       }
Dorothea van Rio de Lagoa,  }
lyf eygen slavinne van de e: comp:
dese bejaarde de welke alle na voorgaande belydenisse gedoopt zyn.

Den 15 September
Johannes Jansze van Bengalen,  }
Hermanus van Baly,                   }
Titus van Cylon,                         }
Johannes Coridon van Bengalen, }
Antony van Bengalen,                 }
Elisabeth van Bengalen,              }
Christina Johanna van de Caab,  }
Pieter Johannes van de Caab,     }
Maria Magdalena van de Caab,    }
Catharina van de Caab,              }
Susanna Margritha van de Caab, }
dese vry bejaarde personen de welke alle naar voor gaande belydenisse gedoopt zyn.

page 133

Namen der Slaven kinderen zo van 's Comp: Dienaren
als Vrijburgeren, als ook van Bejaarde Gedoopte.

Anno 1756

Den 7 Maart
Frederik Janse van de Caab,      }
Willem Janse van de Caab,        }
Joost van Macasser,                 }
Johannes Willem van Bengalen, }
Frans Bastiaanse van de Caab,  }
Helena Johanna van Cijlon,        }
Cicilia Catharina van Macasser,  }
Eva van Bengalen,                    }
Flora van Rio de la Goä,            }
Nicolaas van Bengalen,             }
bejaarde vrijgegevene,
welke na voorgaande belijdenisse gedoopt zijn.

Geertruij van de Caab,     }
Willemijntje van de Caab, }
bejaarde vrije personen,
na voorgaande belijdenisse gedoopt.

Johanna Christina van de Caab,
lijfeijgen.

Lena van de Caab, }
Leonora,               }
bijde lijfeijgene van de wed:we Barent Artoijs.

Den 13 Junij
Anna, } ende
Sara,  }
beijde lijf eijgene van den wel edl: gestr: h:r gouverneur Rijk Tulbagh,
de soogesegde vader is Pieter van Madagascar, de moeder Vijtje van Madagascar.

Den 1 Augustus
Eva van de Caab,                  }
Susanna van de Caab,           }
Maria Johanna van Bengalen, }
Johanna van Bengalen,          }
Willem Gabriel van Bengalen,  }
Andries van Bengalen,            }
Simon van Mandaar,              }
Willem Pieterse van de Caab, }
Carel Titus van de Caab,        }
Lea van de Caab,                   } lijff eijgen van s:r Abraham Hendrik Moller,
deeze bejaarde vrije persoonen sijn naa voorgaande belijdenisse gedoopt.
(except for Lea van de Caab, the remaining nine persons above were free)

page 134

Namen der Slaven kinderen zo van 's Comp: Dienaren, als van
Vrijburgeren, mitsgaders ook Bejaarde Gedoopten.

1756

Den 26 Sept:br
Adam van de Caab,                     }
Arnoldus van de Caab,                 }
Frans van de Caab,                      }
Gerrit van de Caab,                     }
Salomon Willemse van Macasser, } vrijgegeven lijfeijgen
Johanna Magdalena van de Caab, } slavinne van s:r Paulus Artooijs
alle welke na voorgaande belijdenisse gedoopt zijn.

(This series of baptism for the period 1743-1756 ends here; the next series covers the period 1757-1779)

  • Hits: 6708

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions