Skip to main content

Cape Town Baptisms 1692

( page 45)

1692

Den 27 Januarius aen Stellenbosch een kindt gedoopt
waer van vader is Christofell Sniman, de moeder Ma[...]
=gariitha de Savoye, tot getuiijge stondt Lambart va[...]
Hoff, ende Barbara de Savoye, ende genaemt Catrina

Den 3 Februarius een kindt gedoopt waer van vader is Hendrik Tuk[...]
de moeder Catrina Kit, tot getuijge stondt Gri[...]
Tak, ende is genaemt Anna.

Den selfde dito (3 Februarius) sijn verscheiden slave kinderen van de Ede. Comp'
gedoopt, ten overstaen van Sr. Andrijs de Man,
ende den Capt. Willem Padt getuijgen van
Comps' weegen

een kindt van Maria van de Caep genaemt Catrina halfsl[agh]
een kint Cristijn van de Caep, genaemt Pieter halfslagh
een kint van [Nolara] van Madagasker genaemt [Femme] Laurens halfslagh
een kindt van Lijsbet van Madagasker genaemt [Jo]hannis halfslagh
een kindt van Bolbetombo van Madagasker genaemt Adam heelslagh
een kindt van Somaitjie van Madagasker genaemt Cleopatra h[...]slagh

Den 2 Martij een kindt gedoopt waer van vader is Diedelhof Biebo[uw]
de moeder Willemijntie Adrians, als getuijge stondt Jan Mos[...]
ende Anna Beets, is genaemt Maria.

Den selfde dito (2 Martij) een kint gedoopt waervan vader is Jan Claesze Mulder, de
moeder Hendrietta Wittebol, als getuijge stondt Claes Gerrits[...]
van Bengalen ende Sara van Zeilon, is genaemt Maria.

Den 9 dito (Martij) een kint gedoopt waer van vader is Gerrit Janze van Deven[...]
de moeder Ariantie Jacobs van Rotterdam, als getuijge
stondt Theunis Dirkse van Schalkwijk, met Maria Hendrik[...]
ende genaemt Jacomijntie.

Den 16 dito (Martij) een kint gedoopt waer van vader is Piter Hillekes, de
moeder Martha Martenze, als getuijge stont Douwe Ger[...]
=brants Stein, ende is genamet Anna.

Den 23 Martij een kind gedoopt waer van vader is Jacobus van der Hu[...]
de moeder Elsie Gildenhuijs, tot getuijge stont Ma[...]
grietie Hoefnagels, is genaemt Andrijs

Den 6 April een kindt gedoopt waer van vader is Jan Lamb[ ]
Meiburgh, de moeder Maria Hendriks, als getuige ston[t]
Geertruij Willemze is genamet Catrina

Den selfde dito (6 April) sijn verscheiden slave kinderen gedoopt vn de Ed[...]
Comps. ten overstaen van getuijgen Sr. Andrijs de Ma[n]
ende den Capt. Willem Padt
5 (inserted in the left margin below the date)
een kint van Sameide van Madagasker gent. Maria halfsla[gh]
een do: van Sarmasa van Madagasker gent. Katie halfslagh
een do: van Kalmeleme van Madagasker gent. Joannis halfsla[gh]
een do: van Balbejaï van Madagasker gent. Barent heelslag[h]
een do: van Sua van Madagasker gent. Adam heelslagh

Den 13 dito (April) een kint gedoopt waer van vader is Hans Jacob Brits,
de moeder Dina Cornelisze, is genaemt Lena.

Den selfde dito (13 April) een kint gedoopt waer van vader is Jan van den Bosch, d[e]
moeder Cornelia Helmus, als getuijge stont Geertruij
Willemze, is genaemt Joannis

Den 20 dito (April) sijn verscheiden bejaerde slaven ende slavinnen va[n]
de Edl. Comps. op hare voorgegeven belijdenisse
gedoopt als Daniel, Adrian, Anthonij, Cornelis, J[oa...]
nis, Claes, alle ses van Madegasker
3 bejaarden slavinen [...en] (inserted in the left margin under the date)

page 46

Jacob van Zeilon; Eva, Magdalena, Anna, alle drie van
Madagasker. item twee slavinnen van de Edl. Heer Gouverneur
waer van de eene genaemt is Maria, de andere Lijbet(sic)

Den selfde dito (20 April) sijn gedoopt twee slav[en] kinderen van de Edl. Heer
Gouverneur, over welke tot getuijge stonden de twee, Octovi[o]
van Macasser, Moses van Bengalen, ende christenen, ende sijn
genaemt de eene Secilia, de andere Christina.

Den 11 Maij aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van vader is Jan de
Jonker, de moeder Elisabet, als ghetuijghe stonden Jan Stevenze
Botma, ende Sophia van der Bijl, is genaemt Regina.

(date below: 25th was a Sunday - this one looks like 21 changed to 24)
Den 2[4] dito (Maij) een kint gedoopt waer van vader is Mathijs Wighman,
de moeder Jannetie Verschuyr, de getuijge Gesie Visscher
genaemt Mathijs.

Den selven dito (Maij) een kint gedoopt waer van vader is Lambert Simonsz
de moeder Maria Janze is genamet Simon

Den 1 Junius sijn drie slavinne kinderen ten H: Doop gepre-
senteert, genamet Jemtie, Daniel, David onder getui-
genisse van Moses ende Octovio beide gedoopte
christenen

Den 20 Julius een kint gedoopt waer van vader is Gerrit Janse Visscher
de moeder Jannetie Tieleman, is genaemt Geertie

Den 27 dito (Julius) een kint gedoopt waer van vader is Hendrik Mulder de moe-
der Greetie Marquart, als getuijge stont Hendrik Snewint,
ende Catrina Snewint, is genaemt Christoffel.

Den 3 Augusti aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van vader is
Hans Pijter van Malche[m], de moeder Margaria Basse tot
getuijge stont Susanna Greeff ende is genaemt Lijsbeth.

Den 10 dito (Augusti) nogh aen Stellenbosch een slavinne kint gedoopt van den
Lantdrost Linnes, over welke tot getuigen gestaen heb-
ben, den krankbesoeker Jan Swart, ende Margarita
van Hoff, ende is genaemt Lijsbeth.

Den 15 dito (Augusti) nogh aen Stellenbosch twee salvinne kinderen gedoopt
ten overstaen van getuijgen als Jan Janse van Eeden,
ende Maria Rossou, sijn huijsvrou, waer van de eene
genaemt is Isak ende de andere Dina.

Den 24 dito (Augusti) een kint gedoopt waer van vader is Douwe Gerbrants
Stein, de moeder Maritie Loozee, als getuijge stont
Barbara Rottinga, is genaemt Antie.

Den selven dito (24 Augusti) een kint gedoopt waer van vader is Jan Kotse, de moeder
Hildegonda Boonen, tot getuige stont Hendrik Bouman
ende Cornelia Junius is genaemt Dirk.

Den selven dito (24 Augusti) een kint gedoopt waer van vader is Jan Cornelisze
van Outbeierlant, de moeder Maria Kikkers, tot ghe-
tuijge stont Hans Hendrik Smith ende Aeltie Klaaz[...]
is genaemt Jacobus

Den 7 September een kint gedoopt waer van vader is Jan Wessels
de moeder Helena Wijnants, de getuijge sijn Jan de Beer
ende Aletta Cruse, is genaemt Maria.

Den selven dito (7 September) een kint gedoopt waer an de vader is Jacob Joppe
de Jonge, de moeder Maria Botma, tot getuijge stont
Cornelis Botma, ende Jannetie Gerritse, ende is
genaemt Cornelis Joppe.

page 47

Den selven dito (7 September) een kint gedoopt waer van de vader is Baren[t]
Burger de moeder Marta Willemse, de getuijge is
Elsie Kloeten ende genaemt Barent.

Den selven dito (7 September) een kint gedoopt waer van vader is Jacob Corneli[...]
de moeder [Neeltie] van Bengalen, tot getuijge stont
Albert de Raaff ende Magdalena van Bengale[n]
ende is genaemt Maria.

Den selven dito (7 September) een kint gedoopt waer van de vader is Hendrik
Gerrit D[o]nker, de moeder Anna Bodekker, de ge
tuijgen sijn geweest Willem Donken ende Cornelia
[V]issingh, is genaemt Pijter.

Den selven dito (7 September) sijn verscheiden slavinne kinderen gedoopt van de[n]
Edl. Comps. ten overstaen van de E: Andrijs de Man
ende den E: Capt. Willem Padt getuijgen van
Comps. weegen

een kint van Ansala van de Caep genaemt Jacobje kastijse[]
een kint van Armosijn van de Caep genaemt Anna Lijsbet halfsl[...]
een kint van Cicilia van Madagasker genaemt Joris halfslagh
een kint van Vatsanna van Madagasker, genaemt Cornelia halfslagh
een kint van Vasanna van Madegasker genaemt Joannes halfslagh
een kint van Maria [Sainboc] van de Caep genaemt Cla[...] halfslagh
een kint van Barie van Madagasker genaemt Sara heelslagh
een kint van Meenttie van Madagasker genaemt Em[...]rentia heelslagh

Den 14 dito (September) een kint gedoopt waer van vader is Jan Dirkse de Beer
de moeder Anna van Velthuijsen, als getuijge stont
Melchior Kemels, ende Mettie van Velthuijsen, is genaemt
Aletta.

Den selven dito (14 September) een kint gedoopt waer van vader is Diderik Putter, de mo[e-]
der Zacharias Wagenaer, tot getuijge stont Maria Janse
Visscher, is genaemt Geertruij.

Den 21 dito (September) een slavinne kint gedoopt van den vrijburger Hans Hend[ r..]
Smit, over welke tot getuijge stont Geertie Taks, desselfs
patronesse, is genaemt Dirk.

Den 29 dito (September) een kint gedoopt waer van de vader is den Fiscael Cor-
nelis Joannes Simons, de moeder Angnes Anna [Q]melius,
is genaemt Johanna Helena.

Den 19 8bris aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van de vader
is Andrijs Oelofse, de moeder Sara Leenderts, tot getuijg[e]
stont Roelof Pasman, ende Fijtie Schalk, is genaemt
[Flure].

Den 24 Dito (October) sijn twee slavinne kinderen gedoopt aen Stellenbosch
ten overstaen als getuijgen, Cornelis Joosten, ende
Dijna Jans, waer van het eene is genaemt Joost, ende
het ander Cornelia.

Den 2 9bris een kint gedoopt waer van vader is Joost
Strijdom, de moeder Maria Rasch, als getuige
stont Hans Hendrik Smith, ende Grietie Tak,
ende is genaemt Joannes.

Den selven dito (2 November) een kint gedoopt waer van vader is Jan Maerschalk
de moeder Maria Helmus, tot getuijge stont J[a..]
van den Bosch, ende Cornelia Helmus, ende is ghe-
naemt Susanna.

page 48

Den 8 dito (November) een kint gedoopt waer van vader is Ocker Cornelis
de moeder Aeltie Gijsberts, tot getuijge stont Beatris
Gijsberts, ended is genaemt Jan.

Den 23 dito (November) een kint gedoopt waer van vader is Steven Vermeij
de moeder Aletta van Es, tot getuijge stont Teu[-]
nis Dirkse Schalkwijk, ende Anna van Velthuijsen
ende is genaemt Adrian.

Den 30 dito (November) een kint gedoopt waer van vader is Pijter Dammes
de moeder Susanna Martinaux, tot getuijge stont
Dirk Mol, ende Daantie Rijkens, ende is genaemt Damm[es]

Den selven dito (30 November) sijn drie slavinne kinderen van den Hr. Gouvernr. gedoopt
ten overstaen van christen getuijgen, te weeten, een kint
van Susanna van Seilon, genaemt Katie, onder getuijge-
nisse van Lijsbeth van Macasser. Een kint van Sara van
Madegasker, genaemt Joannes, onder getuigenisse van
Ariantie van Bengalen. Een kint van Jannetie van Madegas-
ker, genaemt Alexander, onder getuijgenisse van Helena
van Macasser.

Den 21 10bris (December) sijn drie slaven van den Edl. Heer Gouverneur
op hare gegeven belijdenisse door het sacrament
van den H. Doop de kerke inglijst, als Aaron
van Mallebaar, Gideon van Mallebaar, Abraham
van de Caep.
3 bejaarde slaven op belijdenis (inserted in the left margin under the date)

Den 26 dito (December) een kint gedoopt van Maria Everts, onder getuijgenisse
van Bastian Janz Colijn, ende Dina van Soetermeer,
ende is genaemt Joannes

Den selfde dito (26 December) sijn twee slavinne kinderen van den Edl. Heer Gou-
-verneur gedoopt ten overstaen van christen getuijgen
namentelijk een kint van Anna van Bengalen onder
getuijgenisse van Arriaantie van Bengalen, genaemt
Jacob, nogh een kint van do. Anna onder getuijge-
nisse van Susanna van Bengalen, ende genaemt Hendrik.
2 slaven kinderen (inserted in the left margin under the date)

  • Hits: 12056

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.