Skip to main content

1659 Feb (letter no. 3bis - this letter is missing)

 


 

comments:

 This letter was not found in the archives but mention of it is made by Pieter van der Stael in his letter dated 20 March 1660. He starts the letter by referring to his previous letter dated February 1659 as follows:

 

Mijn Heeren, 
Ick blijve als noch continuerende, inde hoochste
danckbaerheit, over de weldaet aen mij bewesen, tot
beroepinghe van 't ampt daer ghij mij toe verkooren
hebt, ende blijve dierhalven grootelijcx aen u: e:
verobligeert, om desen niet te lanck te maken, en oock
te komen tot het gepasseerde 't sedert mijnen laetste
aen u geschreven in febru: a:o 1659.
 
 

 

NOT SOURCED: no record in archives

 

  • Hits: 8018