Skip to main content

4016 (1680-1681)

voc 4016 0415Complaints about the free men on the island of Mauritius in the missive by Isaac Lamotius.

This volume contains papers and letters for the period 1680 to 1681 and were received in the year 1681.

Folio 14 is not present; it may have not ben scanned.

The resolutions starting on folio 44 actually start on folio 45; folio 44 is the appendix to the previous missive.

The 'Daghregister' starts on folio 67, not on folio 68 as given in the index.

The missive starting on folio 334 contains two folios numbered 343.

This volume is quite small compared to previous years. Many of the normal documents of administration were not included like the company books (ledgers, journals, etc.) and lists of free burgers.

 

Table of contents VOC archive 4016 (1680-1681)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren overgekomen van de Cabo de Bonne Esperance in den jaere 16817
1...43Originele missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raad in 't Casteel de Goede Hoop den 20 Martij 1681 nevens een appendix van den 25 dito aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven9
44...59Copia resolutien bij 't aenwesen van de Commissaris Rijckloff van Goens de jonge en den Raad aen de Caap over verscheijde saecken genomen54
60...62Copia request van den capiteijn van 't Engelsch scheepje d' Arcani Marchant om hulp en assistentie can vaolck provisien en equippagie &c:a70
63...67Copia missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raad aan de Caap den 17 Januarij 1680 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven74
68...121Daghregister gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance beginnende met p:mo Januarij en eijndigende ul:o December 168080
122...222Uijtgaende briefboeck beginnende 29 Jan: en eijndigende 28 December 1680139
223...273Copia resolutien bij den Commandeur en den Raad aan de Cabo de Bonne Esperance genomen sedert 8 januarij tot 30 Decemb: 1680248
274...286Criminele en civile rolle van a:o 1680310
287...Lijste van de aencomst en vertreck der schepen van den 9 April 1680 to 20 martij 1681326
288...Generale rolle van 's Comp:s dienaren soo als deselve op 20 Martij 1681 aen de Cabo de Bonne Esperance in emploij sin bevonden328
289...Factura van 't geladene in 't schip China330
290...Cognoscement van deselve goederen332
291...Beantwoorde memorie van 't soldij comptoir335
292...Originele missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raedt aen de Caep den 27 Martij 1681 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven340
293...304Originele missive door den voorn: Commandeur en Raedt aen de Caep den 28 April 1681 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven341
305...307Originele particuliere missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raed aen de Caep den 28 April 1681 aen de Camer Amsterdam geschreven357
308...Copia verclaringe van de scheeps Opperhoofden van 't schip 't Eijland Mauritius, wegens de quade gestalte van d:o bodem361
309...Copia verclaringe van den baes timmerman, baes smit aend de Caap en te timmerluijden van de resp:e retourschepen wegens 't repareren van 't schip 't Eijlandt Mauritius363
310...311Twee copia resolutien bij den Commandeur en Raad neffens d' aenwesende schippers van de resp:e schepen over de quade constitutie en reparatie van den voorn: bodem genomen den 4 en 7 April 1681364
312...314Originele missive door Cornelis Blanckeroort schipper op het scheepje de Guldewagen leggende als doen aen de Caap den 21 April 1681 aen de Heeren Bewinthebberen van de Oostindische Comp:e geschreven369
315...Petitie van de materialen en benodightheden bij die van de Caap geeijscht tot het bearbeijden van de Mijn aldaer373
316...317Copia missive door Cornelis Blanckeroort schipper op het schip de Guldewagen leggende voor Madera den 17 November 1680 aen de camer Amsterdam geschreven375
318...332Originele missive door den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aen de Caep den 26 Maij 1681 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven379
333...Originele missive geschreven als vooren in dato 27 Martij 1681395
334...347Originele missvie geschfreven als vooren in dato 26 Maij 1681396
...Van Mauritius
348...353Originele missive door het Opperhooft Isaacq Joannes Lamotius en den Raedt in 't Comptoir Mauritius den 7 September 1681 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven412


Link to the digital archive:  4016 (1680-1681)


 

  • Hits: 645