Skip to main content

4018 (1682-1683)

 voc 4018 0204"April 1682, Saturdaij 22: Wee had verij good weather until 10 off the clock..." from the journal of James Barree sailing from New York to Madagascar on a slave trade mission.

This volume contains papers and letters for the period 1682 to 1683 and were received in the year 1683.
There is no folio number 284 in the Daghregister; folio 283 is followed by 285 however without missing entries.
In the court cases folio 426 is not present. Folio 448 was bound after folio 445 but before folios 446 and 447.
Folios 870 verso and 871 recto of the confessions and sentences regarding the conspiracy charge on the ship Mauritius are not present.
Folio 956 onwards is a daily journal of an expidition under command of Oloff Bergh into the interior.  Folios 960 and 961 are bound inbetween folios 957 and 958 but the content is consecutive and in the right chronological order. On several occasions mention is made of drawings to indicate their progress but they are not present in this journal.

 

Table of contents VOC archive 4018 (1682-1683)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgecomen met de retourvloot a:o 16833
1...6Originele missive door den commandeur Simon van der Stell en den Raet in 't Casteel de Goede Hoope den 22 Feb:r 1683 nevens een post scriptum van den 1en Maert geschreven aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene9
7...Rolle van de aencomst en vertreck der schepen aen de Cabo de Bonne Esperance15
8...10Register van brieven en papieren16
11...54Originele missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raet in 't Casteel de Goede Hoop den 28 Meij 1683 geschreven aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene18
55...59Originele particuliere missive door den voorn: Commandeur en Raet den 28 Meij 1683 aen de Camer Amsterdam geschreven65
60...62Copia missive door den Raet Extraordinaris en Gouvern:r Laurens Pijl en den Raet tot Colombo den 22 Januarij 1683 geschreven aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance72
63...83Copia missive door 't Opperhooft Isaacq Johannes Lamotius en den Raet op 't Eijlandt Mauritius en 10 Januarij 1683 aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raet geschreven75
84...106Copia resolutie in 't reguarde der vrije luijden genomen bij 't Opperhooft en den Raet des Eijlandts Mauritius sedert 28 April 1680 tot 23 Januarij 168399
107...111Copia resolutie nopende 't versoeck van sommige Comp:s dienaeren ten Eijlande Mauritius123
112...116Copia interrogatorien nevens sententie door ordre van den Raet des Eijlandts Mauritius wegens seeckeren slaeff gepronuncieert129
117...118Catalogus van medicamenten ten behoeve van 't Eijlandt Mauritius gevordert135
119...138Verscheijde copia attestatien wegens 't gepasseerde ten Eijlande Mauritius in 't aenwesen van vier Engelse schepen aldaer137
139...141Copia protest aen de Opperhoofden van de vier Engelse schepen gedaen162
142...144Copia eijsch ten behoeve van 't Eijlandt Mauritius gedaen van de Cabo de Bonne Esperance166
145...147Extract uijt het daghregister van het Opperhooft des Eijlandts Mauritius raeckende het doot bijten der koebeesten van de vrije luijden door de honden et:a170
148...159Copia instructie voor de Opperhoofden van 't jacht Eemlandt vertreckende naer het Eijlandt Madagascar tot den slaeven handel173
160...161Copia memorie voor den vaendrigh Olof Bergh en de voordere persoonen sijnde gecommitteert naa 't gestrand Engels schip de Joanna beoosten de Caap om haar daar nae te reguleren187
162...163Copia ordre voor de Opperhoofden van de chialoup de Mercurius om hun daer nae te reguleeren in 't afhaelen van de geborge goederen uijt 't verongeluckte Englesche schip de Johanna189
164...170Copia memorie voor den vaendrich Oloff Bergh en den vorderen Raet, vertreckende naer de Hottentootse natie, de Namaquase genaemt, om haer daer nae te reguleren191
171...208Extract uijt seecker Engelsch daghegister in 't Engelsch en Duijts gehouden bij James Barree op 't schip de Philip van Nieuw Jorck over de Caep na Madagascar vertrocken199
209...Rolle van de aen komst en vertreck der schepen aen de Cabo de Bonne Esperance243
210...Generale rolle der vrije luijden en haeren verderen omme slagh soo als in 't laest van Januarij 1683 sijn bevonden244
211...212Originele factura en cognossement van de cardamom, ebbenhout platen en Caepse wijn in de schepen China, Hendrick Maurits en Cronenburgh geladen253
213...239Scheeps oncost boeck van den jaere 1682258
240...Notitie van de goederen p:r de Burgh van Leijden aen landt gelevert, en wederom naer Baf: versonden, als die aen de Caep noch sijn berustende286
241...242Generale rolle van 's Comp:s dienaeren soo als de selve op 20 Meij 1683 in emploij sijn bevonden287
243...385Dagh register beginnende p:mo Januarij en eijndigende ult:o Decemb:r 1682294
386...452Copia voldonge processen van den jare 1682441
453...470Copia resolutien aen de Cabo de Bonne Esperance genomen 't sedert 6 Maij 1682 tot 22 Feb: 1683537
471...609Copia uijtgaende briefboeck van a:o 1682557
610...611Copia resolutie genomen den 10 April 1683 in 't reguarde van 't retourschip Croonenburgh700
612...622Copia proces stucken wegens de conspiratie op 't schip 't Eijlandt Mauritius703
623...664Copia cassa boeck van den jare 1682718
665...692Copia grootboeck van de winckel de a:o 1682763
693...711Copia journael van de winckel de a:o 1682797
712...731Specificatie van oncosten ten Eijlande Mauritius gedaen sedert Julij 1681 tot Junij 1682818
732...753Specificatie van oncosten als vooren 't sedert Julij 1680 tot Junij 1681842
754...842Specificatie van oncosten aen de Cabo de Bonne Esperance gedaen in den jaere 1682868
843...Copia van recepiscen van 't geene uijt de passerende schepen aen de Caep gelicht is956
844...855Facturen en cognossementen van de goederen door den Commandeur en den Raet nae Batavia &:a gesonden met de schepen Goudesteijn, 't Landtschouwen, Silver Steijn, Blaeuwen Hulck, Java, Eemlandt, China, Baeren, Princelandt, Oostenburgh, Stavenisse en Vrije Zee957
856...Register van papieren976
857...860Originele missive door den Raet Ord:s Marten Pit en den Raet Extraordinaris N: Schagen uijt 't Casteel de Goede Hoop den 23 Novemb:r 1682 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven977
861...863Lijste van de goederen door de Burght van Leijden aen de Caep aen landt geset en wederom geladen in de schepen 't Wapen van Alckmaer, Vrije Zee, Stavenisse, Oostenburgh en Princenland mitsgaders de bevindinge der selven goederen door twee gecommitteerde schippers opgenomen982
864...871Copia autenticque confessien mitsgaders sententien raeckende de conspiratie op 't schip 't Eijlandt Mauritius voorgevallen985
872...873Extract uijt de resolutien genomen in 't Casteel de Goede Hoop raeckende het consenteren van een scheeps timmerman en eenige verversinge aen het Engelsch schip de Suratse Coopman993
874...875Memorie van de geborgen contanten, drancken en andere goederen uijt het Engelsch scip de Johanna, beoosten de Caep &:a verongeluckt995
876...Memorie van 't journael van 't jacht de Raep997
877...880Originele missive door den Raet Extraordinaris Nicolaes Schaegen in 't Casteel de Goede Hoop den 23 November 1683 aen de Camer Amsterdam geschreven998
881...Memorie van de goederen die de schepen Oostenburgh, Princelandt, Stavenisse, Vrije Zee en Alckmaer hebben ingenomen van de goederen door de Burght van Leijden aen de Caep gelost1003
882...890Missive van eenen Hans Bruchnar geschreven van de Cabo de Bonne Esperance in dato 17 maij 1683 nevens verscheijde attestatien der vrije luijden des Eijlandts Mauritius ten laste van 't Operhooft Lamotius1004
891...893Originele missve door den Commandeur Simon van der Stell en den Raet den 7 Junij 1683 geschreven aen de Vergadering der Heeren Seventiene1016
894...895Register van brieven en papieren1022
896...904Originele missive door den Commandeur Simon van der Stell en den Raet den 3 Julij 1683 aan de Vergaderingh der Heeren Seventien geschreven1025
905...921Twee copia missivens geschreven door en aen als vooren in datis 28 Maij en 7 Junij 16831035
922...924Copia missive door den Command:r Hendrick van Outhooren uijt het schip 't Huijs te Spijck den 8en April 1683 aen de Camer Amsterdam geschreven1052
925...926Twee copia missivens door den voorn: Outhoorn in datis 8 en 13 April 1683 aen den Commandeur Simons van der Stell geschreven1056
927...Twee copia attestatien nopende de sobere gestaltenisse van 't retourschip 't Huijs te Spijck1058
929...Copia resolutie door den Commandeur der retourvloot en vordere officieren van 't schip 't Huijs te Spijck genomen wegens 't retourneren van gemelten bodem nae Battavia1060
930...Copia recepisce van een doosje met een diamandt en een pondt rouwe tack corael aen den schipper Adriaen van der Werff overhandight1066
931...Copia register van diverse papieren door den Commandeur der retourschepen aen den schipper Adriaen van der Werff overhandight1067
932...947Copia missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien den 18 Maart 1683 aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raet gesz:1068
948...949Copia attestatie wegens de constitutie van 't retourschip Asia1086
950...955Twee copia resolutien in dato 15 en 22 Junij 1683 nopende 't voorn: schip Asia genomen1088
956...972Journael van de landtoght gedaen bij den vaandrigh Oloff Bergh, sergianten Christoffel Hennigh en Hans Jurrian Elingh gehouden bij de stuijrluijden Reijnier Daniel en Rosierick Hermanssz in den jare 16821094


Link to the digital archive:  4018 (1682-1683)


 

  • Hits: 709