Skip to main content

1670 Mar 18 (letter 12 - Sijmon Cool, siekentrooster en voorganger)

50

(B1 1670 - written in pencil)

Eerwaerdighen vaders en broeders
in de Heerenm Jesus Christi die gecometeerde
predecanten en die naers van onsen Heere
Jesu Christi over de see saken inde gerefformeerd
gemeenten tot Amsterdam

Alder eerwaerdigsten vaders en broeders
inde Heeren Jesu Christi genaede en vrede
zij u en alle die den naem onses Heeren
Jesus aen roepen. Ick en houde niet op om den
eeuwighen Vader onses Heeren aen te roepe
voor ue waerde persooen dat Hij ue waerde
gelieft te segenen in ue waerde bedienigh
waer in ue den oppersten Herder in soo
grooten gemeinten heeft als voor gangers
en leerraers gestelt die de wacht over de
kudden heeft van onse H:r Jesu Christi den
Almachtighen hoop ick sal ue waerden dienst
segenen dat daer noch veel schapen tot sijn scheps[loou] toe [...]
mocht laete comen. Ick en houde oock niet op om den Heer
te looven dat hij mijn oock in sulcken h:e bedienin[g]
heeft beroupen als een siekentroster en een
voor ganger over dese kleinen gemeinten
die soo sorgelijck leven of sij den Heer in
eeuwigheit niet vandoen en hadden doch sal
het talent mijn toe vertrout setten op de
[candelaar] op dat allen die mijn sien leven
mochten aen geport om de Heer in gerechtigh
heit en heiligheit te soecken den Godt en Vader
onses Heeren Jesus danck ick voor sijn
genade [maer] ue mijn waerdighe broeders
en vaders in Christo sij ick ten hoosten

51
bedanckende als dat ue waerde mijn heeft
gelieven te bevestighen en daer toe heeft
ue waerde persoonen niet verdroten om
sulcken moeiten aen te wenden dat het toch
een voort ganck mocht hebben den h:r danck
ick voor Sijn genade maer ue waerden
als gesegen middelen en daerom en heb
ick niet conen naelaeten om desen gerijnge
letteren tot danckbaerheit aen ue waerde
laten toe comen, ick verhoop ue waerde
sal het oock met sulcken toegenegenheit
ontfanghen als het met een danckbaer
hart is geschreven mijn waerde broeders
ick heb tot mijn leef weesen hier sulcken
ver waende en bij haer selven wijsen
menschen gehadt en als ick haer eens wou
onder vraeghen soo en wisten sij niet [wije]
haer saligh maeker was en oock door een
valse broeder veel smaetheit em afgro[ct.]
moeten verdraeghen, doch sijn schelmst[ick]
aen den daegh gecommen sijnde hebben wij
hen seer subifilijck inde boeijen doot gevond[en]
doch wat ick daer van seggaen sal en
weet ick niet Godt weet het doch ver
hoop het in het toe comende beter
gaen sal en wat afgronten die ick heb
moeten lijden sal ue waerde uit den
mont van mijn waerde neef Joannes van
Nieuwehuisen wel licht comen verstaen

52

want ick hem in het cort geschreven
heb en soo het niet en betert sal toe
commende jaer het dan veerder kaeten
weten onsen schipper en loopman is
seer goet aerdigh maer hebben hier een
partij die niet veel en dueghen den een
is Luters den Paepaps den anderen is
usu derde is soo in auma conde sij de
gereformeerde dienaers maer hier
aen en lant helpen sij en soude het
niet laeten maer verhoop het nu de
voor naemsten doot is het nu wel over
gaen sal den genadighe Vader onses Heere
Jesu Christi wil ue waerde persoonen
in lanck duierighen ghesontheit beware
en ue waerde segenen nae lichaem en
nae sijel gelieft mijn altijt in de gebede
gedachtigh te sijn ick en sal oock niet
naelaetigh sijn om den Heeren voor uwe
welstant te bijdden en beveel ue waerde
inde beschermighen des Almachtighen en ver
blif ue nederighen dienaer

In het schip het Wapen van Gouda
aen de Caep de Bonspaerhanse 1670
den 18 maert
Sijmen Cool
leeft in Christo

Envelope of letter by Simon Cool to Classis Amsterdam dated 18 March 1670: sender53
(envelope)

1670
18 Maert
Simon Cool
Vande Cabo de Bona Esprance

Aende waerdighe Godt Salighe
h:r en wel geleerden en h:ren
gecommeteerde prede:canten en
dienaers onses H:r Jesu Christi inde
gemeenten tot Amsterdam gecommete
tert over de zee saken
Tot Amsterdam
Met vrient


notes:

This is letter number 12.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 50-53

  • Hits: 26064