Skip to main content

1697 Jul 4 (letter 14 - Petrus Kalden)


(B3 and 1697 written in pencil probably indicating the date recieved)

56

Eerwaard:e Godvrugtige hoog
geleerde en zeer bescheijdene heeren
prædikanten en ouderlingen
constitueerende 't eerw:e Clasis
vergadert tot Amsterdam

Eerw:e heeren,
Na dat alle getragt hadde met onse behoude
overkomst en geluckige aenlanding ondert'
geleijde van den Albestierder aen mijn ge-
destineerde plaets de Caep de Goede Hoop,
aen ue eerw: bekent te maaken de staat
en gelegentheijt van dese kerck, dog eijndelyk
doort aenlanden vande repatrieerende schepen
sigh gunstelijk heeft aengebooden, met welke
ick mij genoopt vonde om dese tot een
advertissement aen uw eerw: over senden.

Wat de gemeente aen mijn gedestineerde
plaetsen aengaet, is onder Godts zeegen


nog

 

57
nog in bloeijende welstand aenwassende
dagelijx soo van leeden tot h: avondmael,
als van heijdenen die sigh tot het christen
geloof overgeven en laeten doopen, wordende
behalve de christenen die sigh jverig
tot Godts woordt , begeven bij de hondert
ledematen van de tafel des Heeren gevonden,
ende sacramenten volgens oude gewoonte
alhier viermaal des jaars uijt gedeelt.

Voor de teedre jeugt in de schoole vand' e:
comp:e opgeregt worden alle avonden ge-
beden uijtgestort en geoffent in de grond
van de religie, om deselve soo veel mogelx
de Godvreugt voor te houden gelijk invoege
dese gebeden, in het siekenhuijs dagelijx
worden waargenomen.

De gemeente aen Stellenbosch groyt dagelix
aen en worden over de vijfftigh lede-
maten bevonden nawelke ick my vier

mael

 

58
mael des jaars begeve omme de sacramente
aldaar te bedienen, wordende bij mijn af-
wesen door een sieketrooster waergenomen.
Zoo dat desx plaetsen door verloop van tijt
seer aensienelijk staan te worden, nemende
alle jaaren in leeden toe, tot welke de
algenoegsame Godt zijn zeegen wil ver-
gunnen en ons bestralen met zij ge-
nade en gunstige tegenwoordigheijt.

Welke wij ue eerw: persoonen en heijlige
dienste toewenschende verblijven wij na
ue eerw: van herten gegroet te hebben.

Eerw:e Godz:e hoog [A:]wyse & besch:e mede broed:s

In Christo
Cabo de Goede Hoop
den 4 July
1697

Ue: eerw: seer genegens
en dienst willege dienaer:
en mede broeders


Petrus Kalden (eccl:ibd)
Jan He[.]rick Vlok (ouderlingh)

 


notes:

Jan Hendrick Vlok was appointed church elder for Cabo in December 1696 (see Resolutions of the Council of Policy of the Cape of Good Hope, C.22, pp. 97-101) and served several terms as elder.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 56-58

  • Hits: 23994