Skip to main content

1703 Apr 9 (letter 16 - Petrus Kalden)

 

62

(1703 written in pencil)

Aan eerw: [kerckeraad] <classis> van Amsterdam

Eerwaarde, Godzalige, hooggeleerde, wijse en bescheijdene
vaderen en w. e. broeders in Christo.

In mijn laaste aan u eerw: toegesondene letteren anno 1697,
hebbe een verslag gedaan vande staad en gelegenthijd vande
kerk aan dese mijn gedestineerde plaats, als mede van die van
Stellenbosch, die door ueerw: prijselyke en godsvrugtige voorsorg
als u tgeluk heeft van door een bijsonder en vast leraar (: ten
uijttersten aldaar noodsakelyk:) bedient te worden, dog hebbe
getwijfelt of deselve ueerw: wel mogten overhandigt sijn, dewijl sulx
van d uytgesondene predicanten noijt heb cunnen [verw.en].

Warom als nog herhale, dat door d. e heeren goedhyd dese plaats
van tyd tot tyd werklyk aangroijt, en niet alleen toeneemt in leden
tot den Heren h: avondmaal, maar ook van hydenen die sigh
tot het christen geloof overgeven en laten doopen, [we..des]
getal [t zedert] mijn aanwesen meer als d'hondert bedraagt.
Dog door Gods bysondere genade hebbe onlanx een Chinees
(:dat nog uijt hier .agevallen is:) nadat vooraf inde gronden
vande godsdienst onderwesen, is met een bijsondere [drift] en
liefde tot de godd: waarheden aangedaan was, na voorgaande
openbare belydenis, door de doop Christi kerk ingelijst, gelyk
als nog twee van de selve natie, sig indie grond waar heden
laten onderwijsen, om t hydendom aftesweren, en den gecruijsten
Christum te [...] omarmen, sodat de godspraak in desen
door een godd: vooruijtzicht vanden konink David voorspelt [.sal:87]
[pr] 72; vervult werd.

De sacramenten worden alhier volgens gewoonte viermaal des
jaars uijtgedeelt.

De teere jeugt inde schole de beginselen en gronden vande
godsdienst ingeboesemt, en moeten alle sondagen inde kerk
de vragen vanden hyd: catechismus beantwoorden.

In het siekenhuijs gelyk als mede int casteel voorde militie
worden alle avonden gebeden gedaan.

Inde schole der slaven vande e. compangnie word intgelyx alle avond een gebed
gedaan, en daarna ondervraagt en geoeffent inde beginsele van Christendom.


63

Dit is cortlyk eerw: vaderen de staat vande kerk in het uijtterste
gedeelte van Africa, welk d' [Algenoegsame] meer en meer wil
uytbreiden en met sijn genaden invloet overstromen.

Vorders wensen wij wel indien t ueerw: niet lastig was, dat wij,
gelyk alle buijten kerken door gansch India, mede een extract
mogten erlangen vande staad der Vaderlandse kerken, dewijl alhier
nu met ons die predicanten [gereals] syn.
Met welk versoek afbrkende, na toewensinge vande [uolden] zegen
vanden God aller zegeningen [over] ueerw: personen en
hijlige [diensten], verblyven.

Eerwaarde Godzalige hooggeleerde, wijsen beschijdene
vaderen en mede broeders in Christo.
Ueerw: seer genegene en diensteillige dienaren
en [t.edelraleren]

De kereraad van Cabo de Goede Hoop
Petrus Kalden eccl: ibiden
Adriaen van Reede
ouderlingh
Johannis Rotterdam
senior

Cabo de Goede Hoop
den 9 April 1703

64

Caep 1703

 


notes:

None.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 62-64

  • Hits: 20311