Skip to main content

1660 Apr 28 (letter no. 5, 3 Apr 1660 to 16 Apr 1660)

 

17

<Ontfangen 16 augusti>
<1660>
(inserted in the left margin> 

Achtbare wijse voorsienighe seer
discreten heeren, mijn heeren
en raden der kercke, ende des
selve klassis, met den aenkleve
vandien

Mijn heeren

Den zegen des Heeren, zij over
zijn kercke, ende gemeinte

Den mijnen laetsten aen u: e: van den 20:en martij
a:o 1660 - geschreven, verhoope die al ontfangen
sult hebben, ende daer uijt verstaen de groote
verplichtinge, ende danckbaerheit, daer ick als
noch in blijff continuerende, de weldaet die
ghij 't mijwaerts bewesen hebt, ende oock het
gepasseerde in kerkclijcke zaecke, tot dato
deses voornoemt.

april a:o 1660

Sedert dien tijt is hier gearriveert het schip
genaemt Amersfoort, van wegen de kamer
van Amsterdam, op den 3:en april, daer een predi-
kant op geordineert was, en genaemt d:e Kools
de welcke is komen te overlijden.

Den selffden d:o is alhier gearriveert 't jacht
Vlissingen, van wegen de kamer van Zeelant
daer een predikant op is, en genaemt d:e Cornelius
Walrand.

Den 4:en d:o heeft d:e Walrand, een predikatie gedaen
ende gedoopt dese ses navolgende jonge kinderen:

het kint van den e: h:r command:r Jan van Riebeeck
ende is genaemt Elijsabeth,

ende het kint van Maerten Jacobsz baes thuinier
en is genaemt Cornelis,

het kint van Jan van Harrewaerden, in sijn leven
vaendrager, dat na sijn overlijden gebooren is en is
genaemt Joanna,

het kint van Wouter Cornelisz Mostaert vrij-
burger en is genaemt Cornelia,

het kint van Jeuriaen Jansz van Amsterdam
vrijburger, en is genaemt Joannis,

het kint van Jacob Kloeten vrijburger, en is
genaemt Katharijn.

den

18

april a:o 1660

Den selffden d:o is hier gearriveert, het schip genaemt
Den Walvis van wegen de kamer van Amsterdam, daer
mede een predikant op is, en is genaemt d:o Nicolaij
Heussinius.

Den 8:en d:o heeft do:e Walrand wederom een predikatie
gedaen, ende gedoopt het kint van Jan Zachariasz
vrijburger, is genaemt Marij.

Den 8:en d:o heeft d:oe Heussinius sijn eerste predikatie
gedaen.

Den 11:en d:o heeft do:e Heussinius, wederom een predikatie
gedaen, ende het h: avontmael des Heeren uijtgedeelt
ende verscheide persoonen, vande hier ter rheede leggen
schepen, haere belijdenis des gelooffs gedaen, ende
d' andere haer attestatie vertoont, als op het schip
Amersfoot, Walvis, 't jacht Vlissingen, Die Mer-
meer, Zierickzee, en op 't jacht Naerden, de welcke
met ons mede hebbe gecomuniceert.

Den sleffden d:o heeft do:e Heusssinius, een danckseggingh
predikatie gedaen, na het uijt deelen, van het hoogh-
weerdighe nacht mael des Heeren.

Den 13:en d:o heeft d:oe Walrand, een predikatie gedaen
voor de laetstemael.

Den 16:en d:o is do:e Heussinius, en do:e Walrand, op haer
geordineerde schepen gegaen, om haer reijse naer
Batavia, te vervorderen, Godt de Heere verleene
haer ende dese schepen, een behoude reijse etc.

Dit dan van het gene dat gepasseert is, in kerckelijcke
bedieninghe, tot dato deses, hier mede eijndigende soo
bevele ick u: e: wel wijse voordienighe, seer discreten
heeren, en raden der kercke ende des sleve klassis, me[t]
den aenkleve vandien, inde genadighe, bescherminghe
des Alderhoochsten, bevolen, en zijt van herten gegroe[t]
van uwen alderootmoedichsten, bereiden dienstgeegne
dienaer en vrint.

In 't fort de Goede Hoope aen
Cabo d' Boã Esperanse desen
28:en april a:o 1660

Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1660

 

19 (envelope letter 6)

Caep 1660

(from:)
[...] van den 28 april 1660
van de Cabo de Bonne Esperanse
[van Pieter van Stael ...aen... ...]

(addressed to:)
Aend' achtbare wel wijse
voorsienighe, seer discreten
heeren
Mijn heeren
en raden der kercken ende des
selffs klassis met den aenkleve
vandien, residerende tot
Amsterdam
1660

Met vrient die
Godt bewaert

(back flap of envelope)
Vande [selem.oess] aende
Caep

  


comments:

 None


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 17-19

 

  • Hits: 9279