Skip to main content

1661 Mar 13 (letter no. 6, 10 Jun 1660 to 13 Mar 1661)

 

20

Achtbare, wijse, voorsienighe, seer
discreten, heeren, en raden der kercken
des selve classis, met den aenkleve
vandien

Mijne heeren,

Ick onderwerpe mijn selve van wegen de schuldighe plicht
waer mede ick aen u verbonden ben, als een geschaeckelde
kettingh die onverbreeckelijck is, soo ben ick aen <u e:> vernocht
dat mijn pen te swack, is, mijn memorie te kranck, mijn
tonge <niet machtigh> zijnde, om de danckbaerheit die ghij 't mijnwaerts
bewesen hebt uijt te meten ende te verbreiden, evenwel
broeders soo neme ick de vrijmoedicheit om aen u: e: te
schrijven, ick bidde u: e: en laetet u niet verdrieten, om
dese van uwen geringen, aen u: e: gesonden te oversien
ende te lesen, ende oock daer uijt mede te verstaen het
gepasseerde van wegen den dienst der kercken hier ter
plaetse.

Den 10:en junij a:o 1660, is alhier g'arriveert het schip genaemt
De Vogel Phoenicx van wegen de kamer van Delft, daer een
predikant opis, genaemt d:o Gerardus van Holckenburch.

Den 12:en dt:o heeft d:o Holckenburch zijn eerste predikatie
gedaen, ende dese twee kinderen gedoopt, een van Heindrick
Heindricxsz van Zuerewaerden vrijburger ende is genaemt
Cathrijn, het andere van Elbert Dircxsz vrijburger
en is genaemt Dirck, Godt de Heere laet dese gedoopte
kindere tot zijns naeme eere op wassen.

Den selffden <d:o> is na de gedoopte kinders het heilighe
avontmael des Heeren Jesu Christi gehouden, ende
uijtgedeelt, waer van eenighe van di:o schip De Vogel
Phoenicx mede met ons hebben g'comuniceert.

Den 18:en d:o is d:o Holckenburch met d:o schip 't zeil
gegaen, om zijn reijse naer Batavia, te bevorderen
Godt verleene haer een behoude reijse.

Den 14:en julij a:o 1660, is alhier in de baij g'arriveert
het schip, genaemt De Noote Muschaet Boom van wegen
de kamer Amsterdam, daer een predikant op is genaemt
d:o Francois Karon.

Den 15:en d:o heeft d:o Karon zijn eerste predikatie gedaen
ende gedoopt het kint van den kranckbesoecker Pieter
vander Stael, ende is genaemt Anthonia.

verte

21

Julij a:o 1660

Den 18:en d:o heeft d:o Karon wederom een predikatie
gedaen, ende gedoopt dese 3 kinderen, een van Thielman
Heindricxsz <vrijburger> en is genaemt Jannetje, een van mijn slavin
is genaemt Pietertje, en een vande slavin vanden h:r
commandeur is genaemt Reintje, dese twee zijn onechte
kinderen, Godt de geeft dat dese gedoopte kinderen tot
zijne naeme eere mogen opwassen.

Den 22:en d:o heeft d:o Karon wederom een predikatie
gedaen.

Den 25:en d:o heeft d:o Karon wederom een predikatie
gedaen, ende het heilige avontmael des Heeren uit-
gedeelt, ende eenighe van het schip mede met ons
gecomuniceert.

Den selffden d:o heeft d:o Karon een danckseggingh
predikatie gedaen des middaghs nae het uijtdeelen
van het heilighe avontmael des Heeren, zijnde zijn
laatrste predikatie.

Den 28:en d:o is d:o Karon op zij g'ordineerde schip
gegaen, om sijn reise naer Batavia te vorderen, Godt
de Heere verleene haer een behoude reijse.

Den 24:en februarij a:o 1661, zijn alhier inde baij
g'arriveert de seven comp:s retoir schepen, waer onder
het schip genaemt Het Hoff van Zeelant zijnde daer
een predikant op is genaemt Francois Wijngaerts.

Den 27:en d:o heeft d:o Wijngaerts een predikatie gedaen.

Den 6:en marti a:o 1661 heeft d:o Wijngaerts wederom
een predikatie gedaen voor de laetste mael.

Den 13:en d:o is d:o Wijngaeerts, op sijn g'ordineerde schip gegaen
om zijn reijse naer 't Patria te bevorderen Godt verleene
Godt verleene (sic) haer een behoude reijse

Hier mede, seer wel wijse voorsienighe, achtbare
heere, mijne heere en rade der kercke, des selve
klassis met den aenkleve vandien, u: e: gesamentlijck
inde genadighe bescherminghe des Alderhoochsten
bevolen, ende van herten gegroet, van uwen geringen
en diensgenegen, vrient ende dienaer.

In 't fort de Goede Hoope aen
Cabo d' Boã Esperanse desen 13:en
martij a:o 1661

Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1661

 

22 (envelope of letter no. 7)

(addressed to:)
No. 43

Aende achbaere, seer wel wijse
voorsienighe heere,

Mijne heeren en raden der kercke
en des selve klassis met den aenkleve
vandien residerende tot
Amsterdam
1661

Met vrient die
Godt bewaert

(side of envelope)

Caep 1661

 


comments:

 None


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 20-22

 

  • Hits: 9040