Skip to main content

1662 Mar 31 (letter no. 7, 24 Apr 1661 to 14 Mar 1662)

 

23

Achtbare, wijse, voorsienighe, seer
discreten heeren, mijn heeren,
en raden der kercken en des sel-
ve classis, met den aenkleve
vandien

Mijn heeren,

Seer waerde, lieve beminde broeders in den Heere
Christo Jesu, dese mijne missive, en is anders niet
dienende, dan tot onderhoudinge van wegen mijn
jaerlijcxse gewoonte ende maniere van doen is.
Soo ist dat ick noch ben ende blijve, continueren
inde grootste danckbaerheit, die ghij 't mijnwaerts
bewelen (sic) hebt, ick sal de bewelen weldaet, ten
allen tijden met een danckbaer herte gedachtigh
zijn, om dese dan niet langer te maecken, soo kan
u: e: dese mijne weinighe woorden genoegh te
verstaen geven, nu is mijn schrivens voorder
aen u: e: van wegen 't gene alhier in kercke-
lijcke saken gepasseert is, verhoope immers, dat
het selve u: e: aengenaem sal zijn.

April anno 1661

Den 24:en d:o is hier aengecomen het jacht genaemt
Erasmus van wegen de kamer van Rotterdam
daer een predikant op was, is genaemt dom:e
Johannis Doncker

Den 28:en d:o heeft dom:e Doncker een predikatie
gedaen, ende gedoopt het kint, van den opper-
koopman, De Langhe, bescheiden op 't schip ge-
naemt Dordrecht van wegen de kamer van
Delfft, ende is genaemt, Volckera Elijsabeth
de getuigen zijn d' e: heer Dirck Steur ordina-
ris raet van India, ende Elijsabeth van Berc-
kel m:e vrou van Haemstee, Godt de Heere
geeft dat dit gedoopte kint tot zijne naems
eere mach opwassen.

Meij anno 1661

Den 1:en d:o heeft dom:e Doncker wederom een
predikatie gedaen voor de laetstemael

den 3:en

24

Meij a:o 1661

Den 3:en d:o is alhier gearriveert, het schip genaemt
Maerseveen, van wegen de kamer van Amsterdam
daer een predikant op was, is genaemt dom:e Kaletu[s]

Den 5:en d:o is dom:e Doncker op sijn geordineerde schip
gegaen om zijn reijse naer Batavia te bevorderen
Godt de Heere verleene haer een behoude reijse.

Den 15:en d:o heeft dom:e Kaletus een predikatie ge-
daen.

Den 19:en d:o heeft dom:e Kaletus wederom een predikatie
gedaen voor de laetstemael, en is op zijn geordineer-
de schip gegaen, om sijn reijse naer Batavia te
bevorderen Godt de Heere verleene haer een behoude
reijse.

Junij anno 1661

Den 6:en d:o is alhier voor den raet getrout Joachim
Blanck, jongman geboortigh van Lubeeck, dis-
pencier in dienst vande e: comp:e. met de wedu:e
van Jan van Harrewaerden za:, in zijn leven
vaendrager, genaemt Johanna Boddijs, van
Doesburgh, Godt de Heere gelieve de zelve te
zegenen.

Den 9:en d:o is alhier gearriveert het schip genaemt
Prins Willem van wegen de kamer van Zeelant
daer een predikant op was is genaemt dom:e
Joannis van Sweerden.

Den 12:en heeft dom:e Van Sweerden, een predikatie
gedaen.

Den 16:en d:o is ahier gearriveert het schip genaemt
Arnhem, van wegen de kamer, van Amsterdam
daer een predikant op geordineert was, was ge-
naemt Henricus Pelius, de welcke is komen
te overlijden.

Den 17:en d:o is hier gearriveert het schip genaemt
Het Wapen van Hollant, daer een predikant op
was, is genaemt dom:e Johannis de Moor, van
wegen de kamer van Amsterdam.

Den 18:en d:o heeft dom:e Joannis van Sweerden
wederom een predikatie gedaen.

den 19:en

25

Junij anno 1661

Den 19:en d:o heeft dom:e Van Sweerden wederom
een predikatie gedaen, ende oock het h: nachtmael
des Heeren uijtgedeelt, waer van eenighe vande
schepen, die doen ter tijt op de rhee lagen mede
neffens ons hebben gecomuniceert.

Den selffden d:o heeft dom:e Van Sweerden wederom
een danckseggingh predikatie gedaen, des namid-
daechs, zijnde zijn laeste predikatie, ende is
op zijn geordineerde schip gegaen, om zijn reijse
naer Batavia te bevorderen, Godt de Heer ver-
leene haer een behoude reijse.

Den 23:en d:o heeft dom:e Joannis de Moor, een pre-
dikatie gedaen.

Julij anno 1661

Den 5:en d:o is dom:e Joannis de Moor, op sijn geordi-
neerde schip gegaen, om sijn reijse naer Batavia
te bevorderen, Godt de Heere verleene haer een be-
houde reijse.

Den 10:en d:o is alhier voor den raet getrout Thomas
Christoffel Muller, jonghman geboortigh van
Leipsich vrije Saldanha vaerder, met Katarina
Kroons van Bommel, jonge dochter, Godt de
Heere gelieve de zelve zegenen.

Augustij anno 1661

Den 15:en d:o is alhier gearriveert, het schip ge-
naemt De Jonge Prins, van wegen de kamer van
Hoorn, daer een predikant op was, is genaemt dom:e
Godefridus van Akendam.

Den 18:en d:o heeft dom:e Van Akendam een predi-
katie gedaen.

Den 21:en d:o heeft dom:e Van Akendam wederom
een predikatie gedaen.

Den 23:en d:o heeft dom:e Van Akendam, wederom
een predikatie gedaen, ende getrout Jan Pietersz
van Caspel ter Maere, weduwenaer, vrijbur-
ger, ende landbouwer, met Beatricx Weijman
van Utrecht, jonge dochter, bescheiden op het al-
hier ter rheede leggende schip De Jonge Prins
wegen de kamer van Hoorn.

den 25:en

26

Augustij anno 1661

Den 25:en d:o heeft dom:e Van Akendam weder-
om een predikatie gedaen.

Den 28:en d:o heeft dom:e Van Akendam wederom
een predikatie gedaen, ende gedoopt dese vier na-
volgende kinderen, een dochterken van Elbert
Dircxsz vrijburger, ende is genaemt Christina
de getuige is Jannetge Boddijs, twee zoontjes
zijn genaemt Jacob, het vierde een meijsje
is genaemt Annatje, dese drie zijn onechte kin-
deren, Godt de Heere geef dat dese gedoopte
kinderen, tot zijns neams eere mogen opwassen.

Den 29:en d:o is dom:e Van Akendam op sijn geor-
dineerde schip gegaen om zijn reijse na Batavia
te bevorderen, Godt de Heere verleene haer een
behoude reijse

October anno 1661

Den 13:en d:o is alhier voor den raet getrout
Frans Gerritsz vanden Uijthoorn, vrij landtbou-
wer jongman, met Neeltje Jacobs van Rosen-
dael, jonge dochter, zijnde de dochter van Jacob
van Rosendael de baes hovenier.

Januarij anno 1662

Den 26:en d:o is alhier voor den raet getrout s:r
Abraham Gabbama, jonghman geboortigh
in Sgraven Hage, fiskael in dienst van d' e:
comp:e, met joffvrou Petronella Does van
Doesburgh, jonge dochter, sijnde de schoon
dochter van Jan van Harrewaerden za: in
zijn leven vaendrager, Godt de Heere gelieve
de zelve te zegenen.

Martij anno 1662

Den 14:en d:o oock mede sijn hier drie vande seven, comp:s
retoir schepen aengekomen, maer daer geen predi-
kant onder zijnde, soo en isser in kerkelijcke
niet meer voor gevallen, hoewel dat hier tegen-
woordich noch verscheide kinderen te doopen sijn
sullen moeten wachten tot naerder gelegentheit
dir wij als dan met Gode[s] hulpe sullen waer
nemen.

 

27

Hier mede wel wijse voorsienighe seer discrete
en achtbare heeren mijne heeren en raden der
kercken, en des selven classis met den aen-
kleve vandien.

Wenschende u lieden al 't samen des zegen des Heeren
ende bevele u lieve broeders inde bescherminghe
des Alderhoochsten, ende van gantscher herten ge-
groet, van uwen dienstwillegen genegen dienaer
en vrient altijts berijt ten dienste

In 't fort de Goede Hoope
desen lesten maert a:o
1662 aen Cabo d' Bo:a
Esperanse

Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1662

 

28 (envelope letter 9)

(back)
P:r van der Stael crankbesoeker
aen
de Caep Bone Esperance; aen de e
classe van Amsterdam

(front)
Aende achtbare wel wijse voor
sienighe seer discrete heeren
Mijne heeren
en raden der kercken, en des
selffs classis, met den aenkleve
vandien, residerende tot
Amsterdam
1662
Met vrient die
Godt bewaert

(side)
Caep 1662

 

  


comments:

 None


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 23-28

  • Hits: 8295