Skip to main content

1663, Apr 2 (letter no. 8, 21 Apr 1662 to 29 Oct 1662)

 

29

Aechtbare, wijse, voorsienighe, seer
diecreten heeren, mijn heeren,
en raden, der kercken, en des selve
classis met den aen kleve van dien
residerende tot Amstelredam

Mijne heeren, en seer wuerde, lieve,
beminde broeders inden Heere Jesu
Christo

Om in korte te verstaen te geven, hoe dat mijne
genegenheit streckt, om van hier te vertrecken
om mijn reijse naer Batavia te vervorderen, alsoo
ick hier nu seven jaer aen lant gelegen hebbe
alhoewel het geen quade, maer een seer goede
en gesonde plaets is om te leggen, en een kranck-
besoeck:r hier seer wel erneeren kan, niet weten-
de ofte ick in India al beter becomen sal, e: doch
sal het beste vanden Heere verwachten, soo dat
dit mijne laetste is, die ghij van mijn te ver-
wachten hebt, indien het mogelijck is, sal
evenwel jaerlijcx continueren, om u: e: te
schrijven, om te bethoomen mijne genegenheit
en affecie, die ick u: e: ben toedragende, van
wegen de weldadichett die ghij 't mijnwaerts bewe-
sen heeft, waer van ick in volle danckbaerheit
blijff continueren, end om vorders aen te dienen
wat sedert mijnen laetsen aen u: e: geschreven
in kerkcelijcke saecken gepassert is, sedert
pr:o april a:o 1662 to dato deses toe.

April anno 1662

Den 21:en d:o is al hier g'arriveert het jacht genaem<t>
Het Kalff daer een predikant op is genaemt dom:e
Anthonius Scheerius, van wegen de kamer Amster-
dam

Den

30

April anno 1662

Den 22:en d:o is alhier g'arriveert, het fleuijt schip ge-
naemt Veenenburgh daer een predikant op is genaemt
Josuinins [sic) Slipperius, van wegen de kamer Ams-
terdam.

Den 23:en d:o heeft dom:e Scheerius, een predikatie
gedaen, ende sijn ten doope gepresenteert dese vijff
navolgende kinderen, waer van dom:e Scherius ge-
doopt heeft, het dochterken van den e: h:r comman-
deur Jan van Riebeeck, is genaemt Joanna, de
getuigen sijn d' e: h:r command:r Zacharias
Wagenaer, ende sijn huisvrou Maria Wagenaers
ende Geertruidt van Riebeeck, de huisvrou van Pie-
ter van der Stael, en alsoo dom:e Slipperius, mede
inde kercke was, heeft de andere vier kinderen
gedoopt, te weten het dochterken, van Wouter
Cornelisz Mostaert, regerende burgeraet, en is
genaemt Grisella, de getuigen sijn Heindrick
Heindricxsz van Seurewaerden, vrijburger, en
Thomas Muller vrije Saldanha vaerder, en het
dochterken van Joachim Blanck, dispensier
en is genaemt Engel, de getuijgen sijn Chris-
tina Does, de huisvrou van Elbert Dircksz
Diemer vrijburger, ende het zoontje van Jan
Martensz de Wacht, vrijburger en is genaemt
Arent, de getuigen is Frans Gerritsz vanden
Uijthoorn vrij lant bouwer, en het zoontje van
Jacob Kloeten vrij lant bouwer, is genaemt
Coenradus, de getuigen sijn Sjaeck de knecht
vanden baes timmerman, Leendert Cornelisz
van Sevenhuijsen vrijburger, ende Jannetje
Ferdiandus, de huisvrou van Jeurjaen Jansz
vrijburger, Godt de Heere geeft dat dese ge-
doopte kinderen tot sijne naeme eere mogen
opwassen.

Den

31

April anno 1662

Den 27:en d:o heeft dom:e Slipperius een predikatie
gedaen

Den selffden d:o is dom:e Anthonius Scheerius
op sijn g'ordineerde schip gegaen om sijn reijse
naer Batavia te bevorderen, Godt de Heere
verleene haer een behoude reijse.

Den selffden d:o is alhier g'arriveert het schip ge-
naemt Amstelant, daer een predikant op is
genaemt dom:e Sijbelius van wegen de kamer
Amsterdam.

Den 28:en d:o is alhier g'arriveert, het schip ge-
naemt de Nagel Boom, daer een predikant op
geordineert was, is genaemt Jan Olius, de
welcke is komen te overlijden, van wegen de
kamer van Hoorn.

Den selffden d:o is alhier g'arriveert, het schip
genaemt De Peperbael, daer een proponent op[...]
op is, genaemt dom:e Henricus Wallis van
wegen de kamer van Delfft.

Den 30:en d:o heeft dom:e Petrus Sijbeluis een pre-
dikatie gedaen, ende het h: avontmael des
Heeren uitgedeelt, waer van enighe vande
schepen hare belijdenis hebben gedaen, en ver-
scheiden hare attestatie verthoont hebbende
neffens ons mede gecominuceert.

Den selffden d:o heeft den proponent dom:e Wallis
des namiddachs, een danckseggingh predikatie
gedaen na het uijtdelen van het h: nacht-
mael des Heeren.

Meij anno 1662

Den 2:en d:o is dom:e Slipperius, op sijn geordi-
neerde schip gegaen, om sijn reijse na Batavia
te bevorderen, Godt de Heere verleene haer een
behoude reijse.

Den 3:en d:o heeft dom:e Sijbelius wederom een
predikatie gedaen, ende gedoopt een bejaarde
vrous persoon de eerste van dese ingeborene

lantsluiden

32

Meij anno 1662

lantsluiden, genaemt Hottentoos, is genaemt
met den naem Eva de getuijen sijn Roelof
de Man, ondercoopman, en tweede persoon
van deser fortresse, en Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r mede van deser fortresse.

Den selffden d:o is dom:e Sijbelius op sijn geordi-
neerde schip gegaen om sijn reijse na Batavia
te bevorderen, Godt de Heere verleene haer een
behoude reijse.

Dit alles gepasseert ten tijden van den e: h:r
command:r Jan van Riebeeck in 't fort
de Goede Hoope aen Cabo d' Boã Esperans.
______________________

Dit beginnende bij het opperhooft en d' h:r
command:r Zacharijas Wagenaer, in't
fort de Goede Hoope aen Cabo d' Boã Espe-
ranse.

September anno 1662

Den 3:en d:o is alhier gearriveert, het schip genaem[t]
Kennermerlant, van wegen de kamer van Ams-
terdam, daer een predikant op was, genaemt
dom:e Joannis Junius, de welcke alhier op 't
sicht vande rheeda is komen te overlijden, ende
des selffden d:o alhier aen lant begraven.

Den selffden d:o is alhier voor den raet getrout
Hans Ras van Engel, jongman, vrijlantbou-
wer, met Catharijna Ufftincx, van Lubeeck
wedue alhier g'arriveert, met het schip ge-
naemt 't Hoff van Zeelant, van wegen de
kamer van Zeelant.

Den 20:en d:o is alhier, voor den raet getrout, Cornelis
Willems Caep, jonghman van Enckhuijsen,
met Hester Pinje, uijt Sgravenhage, jonge
dochter, beide bescheide op 't schip de Cogghe
van wegen de kamer van Hoorn.

Octob

33

October anno 1662

Den 3:en d:o is alhier g'arriveert, het schip genaemt
Orangje, daer een predikant op is, genaemt
dom:e Nathaniel de Paep, van wegen de ka-
mer van Zeelant.

Den 7:en d:o heeft dom:e De Paep een predikatie
gedaen.

Den 8:en d:o heeft dom:e De Paep wederom een pre-
dikatie gedaen, ende het h: avontmael des
Heeren uijtgedeelt, waer van eenighe van d:o
schip Orangje ende neffens ons hebben gecom-
uniceert, dat als doen op de rheede lagh.

Den selffden d:o heeft dom:e De Paep des namiddachs
een danckseggingh predikatie gedaen, ende ge-
doopt dese vier navolgende kinderen, een van
Heindrick Heindricksz van Suerewaerden vrij-
burger, sijnde tegenwoordigh regerende bur-
ger raet, en is genaemt Elsje, de getuigen
sijn de ouders selve, ende een van den baes hove[-]
nier, Jacob Hubrechtse Roosendael, dat na sijn
overlijden geboren is, en is genaemt Machteltj[e]
de getuijgen sijn Frans Gerritsz vanden Uijthoorn
vrij lantbouwer, ende sijn huisvrou Neeltje
Jacobs van Roosendael, de andere twee sijn
onechte kinderen van slavinne, geboren, waer
van het eene genaemt is, Cathalina, ende het
ander Marij, Godt de Heere geeft dat dese
gedoopte kinderen tot sijne naeme eere mo-
gen opwassen.

Den 29:en d:o is alhier voor den raet getrout Hein-
drick Lacus, van Wesel jongman, boeckhouder
ende secretaris in dienst van d:n e: comp:e
met Lijdia de Pape, bescheiden, jonghe dochter
van den eerwaerdighen, Godt saligen dom:e
Nathaniel de Pape, bescheiden predikant
op 't schip genaemt Orangje, van wegen
de kamer van Zeelant.

34

October anno 1662

Dit is alles bij mijne tijden gepassert, van we-
gen de kerckelijcke saken, tot den jare a:o
xvi:c (1600) twee ende sestich, alsoo ick met mijn
famijlje sal met eerste gelegenth:t op brecken
om mijn reijse naer Batavia te bevorderen, en
met Godes hulpe daer gecomen sijnde, verhoope
ick op Malacqua te geraken, bij mijn swa-
ger Jan van Riebeeck, die daer voor com-
mandeur president, van wegen d' e: h:r
generael, Jan Maetsuick:r, ende de vordere
raden van India, van wegen de generale
g'octroijeerde, Nederlansche, Oostindische
comp:e, gesonden is, en daer tegenwoordich
sijn residentie al is houdende, met meer
voor desen dan sijt alle 't samen vriendelijck
en hertelijcke gegroet en Gode bevolen
van uwen dienstgenegen en ootmoedigen
vrient en dienaer.

Desen 2:en april a:o 1663
in 't fort de Goede Hoope
aen Cabo d' Bo Esperanse

Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1663

 

35 (envelope letter 9)

Caep 1663

  


comments:

 None


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 29-35

 

  • Hits: 8515