Skip to main content

3990 (1655-1656)

Several folios with maps and drawings, namely fos. 271 up to and including 275 and fo. 304, are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note by the the table of contents reads: 'meegenomen en bij kaarten te vinden'.
Folio 12 recto is bound in-between folios 9 and 10 (or wrongly scanned). Folio 12 verso was not scanned.
Folios 22 verso and 23 recto are not present or were not scanned.
Folios 214 verso and 215 recto, and folios 217 verso and 218 recto are not present or not been scanned.
Folios 231 verso and 232 recto are nor present or were not scanned.
Folios 243 verso and 244 recto are not present or have not been scanned.
Folio 296 verso and folio 297 recto are not present or were not scanned.
This volumes also contains several documents pertaining to expeditions to Madagascar, Mauritius, Tristan da Cunha, Saldanha Bay and Willem Muller's trade mission to the interior.

 

Table of contents VOC archive 3990 (1655-1656)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en bescheijden van de Cabo de Bonne Esperance ontfangen pr: de schepen Malacca, Walvis, Orange, Oliphant en Nieuw Enckhuijsen den 25 Julij en 7 September anno 16567
1...Missive van den Commandeur Jan van Riebeeck aen de Vergaderinge der Heeren Seventhiene, dato 25 Meert 165615
10...Requeste van dito Riebeecq aen de genoemde Vergaderinge37
12...Particulier missive van d:o Riebeeck aen de Camer Amsterdam dato 20 Maert 165635
13...Petitie voor de Caep41
14...Missive van den Gouverneur Generael en Raden van Indien aen den Commandeur Riebeeck geschreven dato 24 Decemb: 165545
20...Copie missive van J: van Riebeeck, dato 6 Maij 1655 aen den Gouverneur Generael en Raden van Indien pr: 't galijot de Roode Vos gesz:59
21...Petitie voor de Caep uijt Indien 62
......Register van de Papieren pr: galjot de Roode Vos aen den Generael en Raden naer Batavia gesonden62
22...Copije missive van J: v: Riebeeck aen de Heer Rijckloff van Goens in de Tafelbaij zijlreet leggende, geschreven dato 6 Maij 165563
......Instructie voor den assistent Jan Wouters gaende naer de Baij van Zaldanha om te vernemen off oock eenige handel te vinden sij, dato 14 Junij 1655
23...Copije missive van den Commandeur Riebeeck aen de Vergaderinge van de 17ne pr: 't jacht de Prins te Paert gesz: dato 4 Julij 165564
29...Missive van do: Riebeeck aen de Camer Amsterdam geschreven pr: dito jacht, dato 5 Julij 165575
33...Ampliatie off nader specificatie tot de petitie van de Caep p: de retourvloot onde d' E: Van Goens vooraff gesonden82
......Register van de papieren pr: 't jacht de Prins, aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam gesonden84
34...Missive van Riebeecq aen den Generael en Raden van Indien pr: de jachten Avontstar en Leeuwin geschreven, dato 24 Julij 165585
40...Ampliatie tot de petitie pr: 'd Rode Vos gesonden na Indien97
......Register van de papieren pr: 't schip d' Avondstar aen den Generael en Raden gesonden97
......Missive van J: v: Riebeeck aen den Genrael en Raden pr: 't jacht de Leeuwin ges: dato 28 Julij 165597
41...Register van de papieren pr: d' Leeuwin aen den Generael en Raden naer Batavia gesonden99
......Instructie voor den ondercoopman Fredrick Verburgh en opperhoofden van 't galjot de Tulp, gaende naer 't Eijlandt Madagascar dato 10 Augusti 165599
44...Missive van J: v: Riebeeck aen den ondercoopman Maximiliaen de Jongh op Mouritius pr: 't galjot de Tulp ges: dato 10 Augusti 1655105
45...Register van de papieren in handen van den coopman Verburgh vertreckende van de Caep pr: 't galjot d' Tulp nae Madagascar107
......Missive van J: van Riebeeck pr: 't schip N: Rotterdam aen den Generael en Raden gesonden dato 2 Zeptember 1655108
46...Register van de papieren pr: N: Rotterdam aen de Generael ende Raden nae Batavia gesonden109
......Instructie voor den corporael Willem Muller gaende met eenige coopmans: landwaerts in tot ondersoeck van handel dato 7 Zeptember 1655110
47...Instructie voor den assistent Jan Woutersz gaende na de Baij van Zaldanha om de robbenvangst weder te beginnen dato 20 October 1655112
48...Instructie voor den opperstuirman Thijmon Egbertsz gaende na de Baij van Saldanha, dato 20 October 1655114
49...Missive van J: van Riebeeck geschreven aen de Vergadering van de Zeventhiene pr: 't Engels schip de Lieffde, dato 29 October 1655115
53...Missive van do: Riebeecq pr: 't schip Aernem, aen den Generael en Raden nae Batavia gesonden, dato 2 November 1655122
......Register van de papieren pr: 't schip Aernem aen de Generael en Raden na Batavia gesonden124
54...Missive van J: van Riebeecq pr: 't schip Amersfoort aen den Generael en Raden na Batavia gesonden, dato 19 November anno 1655125
......Register van de papieren pr: dito schip aen den Generael en Raden gesonden125
55...Instructie voor de opperhooffden van 't galijot Nachtglas gaende naer de Eijlanden van Tristan de Cunha dato 22 November 1655126
......Missive van J: van Riebeecq naer 't Dassen Eijlandt aen den assisten Jan Woutersen geschreven, dato 22 November 1655128
......Instructie voor de opperhooffden van de chaloup Robbenjacht, gaende naer 't Dassen Eijlandt, dato 23 November 1655128
56...Missive van J: van Riebeecq aen Zijbrant Rinckes ende Wilhem Harmensz aen 't Robben Eijlandt leggende geschreven dato 23 November 1655129
......Missive van J: van Riebeeck aen de adsistent J: Wouters leggende aen 't Dassen Eijlandt, dato 23 November 1655129
......Memorie van de provisien gesonden naer Dassen Eijlant dato 23 November 1655130
57...Missive van J: van Riebeeck aen Sijbrandt Rinckes en Willem Harmensz nae 't Robben Eijlandt geschreven dato 7 December anno 1655130
......Missive van Riebeeck nae 't Dassen Eijlandt aen den adsistent Jan Woutersz dato 17 December 1655131
58...Missive nae 't Robben Eijlandt dato 29 December 1655132
......Missive nae 't Dassen Eijlandt dato 29 December 1655133
59...Missive nae 't Robben Eijlandt dato 5 Januarij 1656135
......Instructie voor de opperhooffden van 't galjot Nachtglas gaende naer de Baij Saldanha, dato ultimo Januarij 1656135
60...Missive nae 't Dassen Eijlandt, dato ultimo Januarij 1656137
......Missive aen den Generael ende Raden van Indien dato 10 Martio 1656138
61...Memorie voor de opperhooffden van de chaloup Robbejacht gaende naer de Baij van Saldanha dato 15 Maert anno 1656139
......Missive van Jan van Riebeeck aen den adsistent Jan Woutersz na Saldanha ges: dato 15 Maert 1656140
62...Caeps dachregister 't zedert 23 April anno 1655 tot 16 Maert 1656141
130...Resolutien van de Caep de Bone Esperance 't sedert den 15 Maij 1655 tot den 29 Januarij 1656281
146...Journael van de Caep beginnende primo Januarij 1655 tot ultimo December daeraen volgende319
167...Negotieboeck van 't Fort de Goede Hoope des jaers 1655383
202...Specificatieboeckge van oncosten aen verscheijde schepen gedaen475
231...Affgesonden cognossementen535
240...Affgesonden factura551
242...Protocolle, confessie, criminele en civiele rolle mitsgaders sententie van Fort de Goede Hoope555
252...Journael van de reijse in't ontdecken van het eijlandt Tristan da Cunha gehouden bij den schipper Jan Jacobsz anno 1655585
260...Journael van de reijse met het galijot 't Nachtglas nae het Dassen Eijlandt van verleden en desen jare 1656601
271...Caertje van 't Eijlandt Tristan da Cunha (meegenomen en bij kaarten te vinden)
272...Caertjens van 't Robben en Dassen Eijlandt (meegenomen en bij kaarten te vinden)
275...Affteeckeninge van 't Fort de Giede Hoope aen de Cabo de Bone Esperance (meegenomen en bij kaarten te vinden)
278...Extract uijt het journael gehouden op't schip den Salmander 't sedert 18 October anno 1655 tot 6 November daeraenvolgende633
281...Corte memorie offe notitie van de gearriveerde ende vertreckende schepen641
282...Lijste der personen aen de Caep overleden 1655645
283...Monsterrolle van de officieren, soldaten ende matroosen bescheijden in't Fort de Goede Hoope dato 20 Martio anno 1656647
285...Originele missive aen de Vergaderinge der Heeren Seventhien in sato 8 April anno 1656651
288...Vervolch van't dachregister gehouden aen de Caep 't sedert 16 Martio anno 1656 tot 7 April aenvolgende659
292...Corte missive van J: van Riebeeck aen den command:r van de retourvloot in dato 8 April 1656671
293...Corte missive van do: Riebeeck aen de Heeren 17ne in dato 22 April anno 1656675
294...Missiven door de Heeren Goeverneur Generael en de Raden van Indien successive gesonden aen den Commandeur en Raedt van't Fort de Goede Hoope in dato 24 December 1655 en 1 Februarij anno 1656679
300...Originele missive van Jan van Riebeeck aen de Heeren Seventhiene in dato 10 Junij anno 1656693
303...Naerder petitie voor de Caep699
304...Caertje van de Caepse landerijen (in genomen bij kaarten)
305...Resolutien van de Caep 't sedert 26 April anno 1656 tot 29 Maij aenvolgende705
312...Caeps dachregister 't sedert 8 April 1656 tot 3 Junij daeraenvolgende721
320...Memorie offe catologus van eenige medicamenten737
323...Cleen naebrieffken aen de Heeren Seventhiene van Riebeeck in dato 12 Junij 1656745


Link to the difital archive:  3990 (1655-1656)


 

 

  • Hits: 870