Skip to main content

3991 (1656-1657)

Several folios with maps, namely folios 327-329, 395, 396, 438 and 466 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'Hieruit de kaarten genomen en by de verzameling kaarten gelegd'.
A resolution by the Council made on 26 April 1656 records the first notice of marriage intentions and approval at the Cape. The couple is the assistant Jan Woutersz of Middelburg and Catharina Anthonis of Bengal, the former slave girl of the commander of that year’s return fleet, Caspar van den Boogaerden. 
In the section 'Confessions and Interrogations' (fos. 302-306), folios 304 verso, 305 and 306 are not present.
In the section 'Criminal and Civil Proceedings' (fos. 307-315), folios 308 to 314 are not present.
Folio 411, which contains an index of papers and letters carried by the English ship The Mayflower, was not indexed in the original table of contents but added by the transcriber as extra information for the users. Some of the papers in this bundle (fos. 412-426) are copies of papers elsewhere in the volume.

 

Table of contents VOC archive 3991 (1656-1657)
folioscontentstart image
...Anno 1657: Register van de brieven ende bescheijden van de Cabo de Bonne Espeance ontfangen per de schepen 't Wapen van Hollandt, 't Wapen van Amsterdam en Amersfoort, in het Vlieden, 16 Julij, mitsgaders Heenriette Louise den 17 October anno 1657 in de Wielingen gearriveert als oock met eenige Engelsche schepen.11
1...9Originele missive door den Commandeur Jan van Riebeeck en Raedt aen d' Vergaderingh der Heeren Seventhiene in dato 5 Meert anno 1657 geschreven21
10...12Perticuliere missive door den voornoemden Commandeur Riebeeck aen de E: Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven dato 5 Meert 165741
13...14Originele missive door den Commandeur Jan van Riebeeck en Raedt aen d' Vergaderingh der Heeren Seventhiene in dato 5 Meert anno 1657 geschreven49
15...18Originele missive door den Gouverneur Generael ende Raden van Indien, aen den Commandeur en Raedt van 't fort d' Goede Hope geschreven dato 4 December 165653
19...56Brieffboeck van de Caep aenvanck nemende 27 Marti 1656 en eijndigen 11 Feb. 165765
57...116Caeps dachregister beginnende met 8 April 1656 en eijndicht 11 Februarij 1657143
117...148Resolutien genomen 't sedert 26 April 1656 tot den 21 Februario anno 1657265
149...223Negotieboecken van 't fort de Goede Hope bestaende in een journael en grootbouck van den jare 1656333
224...252Specificatieboucken van oncosten en verscheijde schepen aen de Caep gedaen487
253...279Consumptieboeckge van de Provisien549
280...288Register bouckge van de equippagie611
289...297Register boeckge van de ammonitie van oorloch635
298...301Protocolle aen de Caep voorgevallen t' sedert 30 Maij tot 28 Zeptember anno 1656665
302...306Confessien ende intergatorien673
307...315Criminele en civile rolle679
316...321Sententien onder verscheijde datums689
322...Memorie van de aen compste ende vertreck der schepen701
323...325Placcaten door den Commandeur Riebeeck laten uijtgaen705
326...Lijste van de doden welcke anno 1656 in 't fort de Goede Hope aen de Cabo de Bonne Esperance overleden sijn713
327...329Cartijens en afteeckeninge van de Caep
330...Perticulier brieffken van den Commandeur Jan van Riebeeck aen de vergaderinghe der Heeren Zeventhiene geschreven in dato 5 Maert anno 1657715
331...353Notitie van de culture aen de Caep717
354...355Monsterrolle van de officieren, matrosen ende soldaten bescheijden in het fort de Goede Hoope aen de Cabo de Bonne Esperance in dato 6 Maij anno 1657759
356...Originele missive van de heer commiss:s Rijckloff van Goens en Commandeur Riebeeck, in het fort de Goede Hope aen de Heeren Bewinthebberen tot Amsterdam geschreven in dato 13 April anni 1656763
357...Copije van de voorschreven missive765
358...359Originele missive van den Commandeur Riebeeck aen de vergaderinge der Seventhiene geschreven dato 23 April 1657769
360...362Originele missive door den E: Riebeeck aende vergaderinge der Zeventhiene geschreven dato 2 Junij anno 1657773
363...Naerder peritie voor de Caep
364...368Originele missive door den E: Riebeeck aende vegaderinge der 17e dato 20 Maij 1657781
369...370Copije missive door den selven aen de vergaderinge der Seventhiene geschreven in dato 13 April 1657793
371...Copije missive door den Commissaris Rijckloff van Goens aen de vergaderinge der Zeventhien geschreven dato 13 April 1657797
372...374Apart briefken vande E: Riebeeck aende meergemelte vergaderinge dr 17ne geschreven in dato 17 Maij 1657799
375...376Perticulier brieffken van den Commandeur Jan van Riebeeck aen de Camer Amsterdam geschreven in dato 17 Maij anno 1657803
377...378Copije missive door den heer Gouverneur Generael en Raden van Indien aende E: Riebeeck geschreven dato ultimo Januarij 1657809
379...384Resolutien bij den Commissaris Rijckloff van Goens ende naderhandt bij den Commandeur en Raedt van 't Fort de Goede Hope genomen813
385...Memorie van de beraemde ordre in 't lichten van de provisien826
386...Memorie van de aencompste der schepen829
387...388Monsterrolle van de gegagieerde ende vrijluijden aen de Caep831
389...394Vrijbrieven bij de heer Commissaris van Goens ende Commandeur Riebeeck verleent ende gepasseert835
395...396Caerten van de Caepsche landouwen en Compagnies thuijnen bij 't fort
397...Copije instructie voor de opperhooffden van 't schuijt scheepje de Vinck847
398...Cognossement van vellen, toback, etc.851
399...403Sijn twee missiven door den E: Riebeeck aen de Camer Amsterdam geschreven onder dato 21 Maij en 21 Junij 1657853
404...405Copije missive door voornoemde Riebeeck aen de vergaderinge der Heeren Seventiene geschreven dato 2 Junij anno 1657971
406...410Sijn drie missive van den voorgemelten Commandeur Riebeeck in datums 25 Junij en primo Julij anno 1657875
411...Register van de pampieren per de Engels schip de Maij Blom over Engeland gederigeert aen d' Ed: H:en mijn heeren de bewinthheren van de generale Nederlantse r'octroijeerde Oost-Indische Comp:e ter vergaderinge van de 17e voor de camer Amsterdam891
412...416Originele missive door den selven Commandeur Riebeeck aen de vergaderinge der Heeren Seventhiene geschreven dato 20 Maij 1657893
417...Naerder peritie voor de Caep907
418...Copije missive door den Commandeur Jan van Riebeeck aen de vergaderinge der Heeren Seventhiene geschreven dato 23 April 1657911
419...420Particulier brieffken van dito Riebeeck dato 17 Maij anno 1657915
421...426Copije resolutien bij de heer Commissaris van Goens en Commandeur Rietbeeck aen 't Fort de Goede Hope genomen919
427...Ordre in 't lichten van de provisien931
428...Memorie van d' aencompste der schepen933
429...430Monsterrolle van de gegagieerde ende vrijeluijden aen de Caep935
431...437Eersten vrijbrieven bij de Heer van Goens en Commandeur Riebeeck successive verleent943
438...Caerten van de Caepse landouwen
439...Instructie voor de opperhooffden van 't fluijt scheepje de Vinck961
440...442Recipissen van de accomodatie gedaen aend de opperhooffden van 't schip d' Maijbloem967
443...444Perticuliere missive door den Commandeur Riebeeck aen de vergaderinge der Heeren Seventhiene geschreven dato 1 Maij 1657975
445...452Originele missive door den heer Commissaris Rijckloff van Goens in 't Fort de Goede Hoope dato 16 April 1657 aen de vergaderinge der 17ne geschreven981
453...Perticuliere missive door den voornoemden heer van Goens aen de Bewinthebberen ter camer Amsterdam geschreven dato 14 April 1657999
454...Copije missive door gemelter heer van Goens en Commandeur Rietbeeck aen de camer Amsterdam off Middelburgh geschreven dato 13 April 16571003
455...456Copije missive door den Commissaris van Goens aen den heer Gouverneur Generael en Heeren Raden van Indien geschreven 26 Mart 16571007
457...Copije missive door den voornienden heer van Goens aen haer opgemelte Ed: tot Batavia geschreven dato 12 April 16571011
458...465Copije instructie door den Commissaris Rijckloff van Goens aen den Commandeur Riebeeck overgelaten in dato 16 April 16571015
466...Cartje van een nieuw gevonden eijlandt
467...Reeckeningen van geconsumeerde provisien1039
468...Resolutie en generale reeckeninge van 't geene voor anno 1657 aen de Caep is gelicht en de noch gelicht sal mogen werden uijt de vaderlandsche schepen1045
469...Memorie van de conditien met de vrijeluijden aen de Caep aengegaen1049
470...Attestatie van een jongen voor man aengenomen1053
471...473Copije missive door de opperhooffden van 't schip 't Slodt van Honingen, leggende aen het Eijlandt Mauritius geschreven dato den laesten Julij anno 16571055
474...475Copije extract uijt de resolutien van 't gemelte schip 't Slodt van Honingen, genomen in dato 21, 25, 26 en ultimo Meij anno 16571063


Link to the digital archive:  3991 (1656-1657)


 

  • Hits: 993