Skip to main content

3994 (1659-1660)

Several folios with maps, namely folios 371 to 376 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'Kaarten meegenomen en in de kaartenverzameling gelegd'.

 

Table of contents VOC archive 3994 (1659-1660)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance gecomen per de scheepen 't Wapen van Hollant, Princesse Roijael, ende fluijten Vogelensangh en Hilfersum den 8 Julij en 10 Augusti 1660 in't Vlie gearriveert, mitsgaders eenige brieven en papieren, door den Commandeur Pieter Sterthemius, aen de Vergadering van de Heeren Seventhiene overgelevert. (Kaarten meegenomen en in de kaartenverzameling gelegd)23
1...23Originele missive van den Commandeur Jan van Riebeecq en Raet, aen de Vergadering van de Heeren 17e geschreven, dato 19 Meert 166033
24...27Originele missive van gemelten Command:r en Raet aen de Camer Amsterdam geschreven dato 15 Meert 166081
28...31Petitie voor de Caep uijt het Vaderlant89
32...54Copie missive door den gemelten Command:r etc aen den gouverneur Generael en Raden van Indien met diversse scheepen geschreven 't sedert 17 Maij 1659 tot 21 Januarij 1660, mitsgaders een copie missive aen den Admirael en Breedenraet van de retourvloot die van Batavia aen de Caep stont te arriveren, dato 12 Februarij 166097
55...166Vervolgh van't Caeps dagh register, neffens de geinsereerde resolutien van 18 April 1659 tot 12 Maert 1660143
167...216Journ:l van de goederen en coopmanschappen etc sedert 1 Januarij tot ul:o December 1659 aen de Caep verhandelt en inde packhuijsen aldear berustende371
217...317Grootboecq van de gemelte goederen, coopmanschappen etc477
318...354Reckeningen van montcosten, en extraordinaris oncosten aen de Cabo gedaen, mitsgaders ververssinge en andere noodicheden, aen diversse Comp:s schepen gedaen, 't sedert 3 Januarij tot 28 Decemb: 1659683
355...359Facturen van goederen en coopmaschappen etc door gemelten Commandeur en Raet, gescheept en geladen in diversse scheepen na 't Patria, mitsgaders na Batavia aen den Generale en Raden etc.763
360...365Cognossementen van boven gemelte goederen etc waer onder een cognossem:t van contanten775
366...372Register van equippagie van a:o 1659 793
374...384Register van amonitie van oorlogh van ao 1659815
385...399Reeckeningen gedaen bij de Opperhooffden van diversse schepen van 't geconsumeerde op haer reijse van provisien ende van't vaderlant tot de Caep385
400...429Attestatien en confessien877
430...439Criminele en civile rolle van 1659943
440...442Confessien en interragatorien van 1659969
443...450Keuren en placcaten985
451...454Kaertiens en erfbrieven van landerijen door den Commandeur en Raet aen vrijeluijden vergunt1003
455...464Vrijbrieven door denselven verleent1013
465...Lijste van de aencomste en vertrecq van de scheepen, aen en van de Caep1032
466...Memorie van de overleden persoonen1037
467...468Monsterrolle van 't volcq aen de Caep1039
469...Lijste van de vrijluijden, vrouwen, kinderen, landerijen, vee, etc.1043
470...Notitie van 't bestiael, de Comp:en en vrijluijden door de Hottentoos ontrooft1047
471...472Twee caerten van de Tafelbaij, en daer omtrent gelegen custen
473...476Seespiegel van de Taeffelbaij tot de Saldanhabaij
477...478Requeste van Leendert Cornelisz vrijburger aen de Heeren Seventiene1051
479...Register van de papieren aen de Vergadering van de Heeren Seventiene1055
480...489Originele missive van gem: Command:r etc aen de Camer Amsterdam gesz: in dato 4 Maij 16601059
494...Originele missive van gem: Command:r etc aen de Camer Zeelant gesz: in dato 4 Maij 16601087
495...Naeder petitie van de Caep uijt het vaderlant tegen ao 16611091
496...Copie missive van de H:r Sterthemius aen den Commandeur Jan van Riebeecq gesz: in 't schip 't Wapen van Hollant, zeijlende bij 't Eijlant Cratatouw, dato 27 Xb: ao 16591095
497...501Copie missive van den Gouvern:r Gener:l en Raden van Indien, aen den commandeur Jan van Riebeecq en Raet in dato 15 Xbr: 16591099
502...504Copie missive van gemelten Generael etc. aen voornm: Commandeur etc. gesz: dato 17 Januarij 16601111
505...516Copie missive door den gem: Command:r etc. aen den Generael en Raden succesivelijcq geschreven, sedert 6 tot 22 April 16601119
517...540Vervolgh van't Caeps dagh register ende g'einsereerde resolutien van 13 Martij tot 1 Maij 16601143
541...548Attestatien door verscheije persoonen gepasseert1191
549...550Twee attestatien ten versoecke van den fiscael Abraham Gabbema gepasseert1207
551...Register van de papieren aen de H:ren 17ne 1219
553...Memorie van de persoonen die haer in de retour schepen versteken hebben1223
554...Notitie van de scheepen sucessivelijcq aen de Caep gearriveert en vertrocken sed:t 10 Januarij tot 4 Maij 16601225
555...Register van de papieren door den Commandeur Pieter Sterthemius aen de Camer Amsterdam overgelevert1227
556...Copie missive door den Commandeur voorn:t aen den Gouvern:r Generael en Raden etc. geschreven in't schip 't Wapen van Hollant, zijlende omtrent 't Eijlandt Cracatouw, adij 26 Xbr: 16591233
557...559Copie missive door voorn: H:r aen den gemelten Generael en Raden gesz: in't Fort de Goede Hoope adij 19 Maert 16601235
560...567Relaes door voorn: H:r Sterthemius aen de Heeren 17e gedaen van sijne commissie aen de Cabo de Bone Esperance1241
568...569Vraeghpoincten gedaen bij den voorn: H:r Sterthemius aen den Commandeur Jan van Riebeecq, om bij hem schriftelijcq daer op geantwoort te worden1259
570...573Antwoort gedaen bij den Command:r Riebeecq op de voorn: vraegh poincten van den H:r Sterthemius1265
574...577Memorie door voorn: H:r Sterthemnius aen den Commandeur Riebeecq tot naeder ordre gegeven1277
578...580Resolutien door den Commandeur Sterthemius en Raet van de retourvloot genomen1285


Link to the digital archive:  3994 (1659-1660)


 

  • Hits: 905