Skip to main content

3995 (1660-1661)

Several folios with maps, namely folios 542, 546, 547 and 697 are not present in this bound volume. They have probably been removed to the map collections.
Folio 657 is not present in the collection, however bleed-through of the adjacent images suggest that it is present in the bound volume but has either not been scanned or not (yet) added to the digital collection.

Table of contents VOC archive 3995 (1660-1661)
folioscontentstart image
...Cabo de Bonne Esperance a:o 1661. Register van de brieven en papieren, gecomen van de Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen 't Wapen van Amsterdam, Malacca, Amersfoort, Veenenburgh en 't Calff, in 't Vlie gearriveert den 30 Junij en 3 Septemb: a:o 1661 respective, onder 't commando van d E: Andries Frisius voor de Camer tot Amsterdam13
1...2Register van de brieven en papieren aen de E: Heeren gecommitteerde bewinthebberen ter Vergaderingh van de Seventiene21
3...30Originele missive aen de Heeren VI:ne door den Commandur Jan van Riebeecq en Raedt geschreven in 's Comp:s Fort de Goede Hope adij 11 Maert ao 166125
31...36Copie missive van de Heeren Gouverneur Gener:l ende Heeren Raden van Indien aen den gemelten Commandeur en Raet geschreven in Batavia den 16 Decemb: 166085
37...40Petitie uijt 't vaderlant voor de Caep tegen den jare anno 166297
41...68Briefboecq van de Caep111
69...188Vervolgh van Caeps dagh register, sedert p:o Maij 1660 tot 28 Februarij 1661171
189...195Memorie van de Heer Commissaris Sterhenmus op zijn vertrecq, met de imarginale annotatien, wegen de gevolgde ordre op deselve435
196...357Journael en grootboecq van de negotie455
358...417Reeckeningen van on en montcosten aen de slaven, en banditen, ordinarij en extraord:s oncosten, equipagie, fortificatien, mitsgaders verversinge aen de schepen gedaen, die successivel: aen de Caep geweest zijn 't sedert 29 7b: 1659789
418...421Facturen en cognossementen van goederen rs: door den Command:r en Raet afgescheept931
422...437Reeckeningen gedaen bij de opperhoofden van de schepen uijt 't vaderlandt comende, van haer geconsumeerde [vivres] tot aen de Cabo939
438...445Prothocol971
446...447Confessien987
448...473Criminele en civiele rol995
474...485Sententien1051
486...493Keuren, placcaten en ordonnantien1077
494...505Erfbrieven1097
506...521Vrijbrieven1125
522...Memorie van de aencomste en vertrecq der scheepen1165
523...Register van de overleden Comp:s dienaeren en vrijluijden1167
524...526Monsterolle van de gegagieerde Comp:s dienaeren1169
527...Monsterolle van de vrijeluijden, haer kinderen, vee, ens.1180
528...532Journael gehouden bij den schipper Jan Schrael, met de fluijt Loenen na St. Helena Nova geweest zijnde, verhandelt 't voornaamste op die voijagie voorgevallen1187
533...538Conditien met de vrijluijden aengegaen met de aenteijckeninge in margine van de accomodatie aen de selve gedaen1199
539...541Regelement voor de wachters op reduijt Duijnhoop, en eenige wachthuijsen omtrent 't fort1211
542...Verbeterde caert van de Tafelbaij, groot bestecq
543...545Nader ondeckingh van de Saldanhabaij, en de rede onder 't Dassen Eijlandt1219
546...Caert van 't Fort de Goede Hope en Comp:s tuijnen, beneffens de buijten huijsen aen de begonnen stadt van de vrijluijden etc.
547...Caertien van de landerijen, en de gelegentheden van de wachthuijsen binnen Comp:s begrepen cirkel
548...549Memorie wegen de hoedanicheijt van de bouwgaerden, binnen Comp:s begrepen cirkel548
550...553Attestatie in't Duijts en Frans etc. van de opperhoofden van't verongeluckte schip La Marichiale1231
554...559Bescheijden, commisie etc. soo in't Duijts als Frans van de voorn: opperhoofden1239
560...561Articulen in't Duijts als Frans, de voorn: opperhoofden, door den Commandeur Jan van Riebeecq en Raet voorgehouden 1255
562...575Journael van de 13 lantreijsers van de Cabo na de Namaquas1263
576...Cognossement van een vat schelpen en een opgevult Caeps muijl off paerden hooft, bij den schipper Pieter Jonas verleent1291
577...Register van de papieren etc. door den Command:r en Raet met 't fluijt schip Veenend: aen de Vergaderingh van de Heeren 17ne gesonden1295
578...597Originele missive door gemelte Command:r en Raet aen de voorm: Vergaderingh geschreven in dato 4 Maij 16611299
598...600Copie missive door den Gouvern:r Generael en Raden van Indien aen den gemelten Command:r etc.1339
601...609Copie missive etc. door en Command: en Raet successivel: aen den Gouvern:r Generael en Raden geschreven1347
610...653Vervolgh van 't Caeps daghregister tot dato 29 April 16611367
654...655Register van de papieren etc. door den Command:r en Raet aen de Vergaderingh van de 17ne gesonden p:r 't schip 't Wapen van Amsterdam1459
656...Memorie van de personen die haer op de retourschepen versteecken hebben1463
657...Memorie van de aencomst en vertreck der schepen sedert 24 Feb: 1661
658...672Informatie en onderricht soo verre die gereet leijt, ingestelt bij den Command:r Jan van Riebeecq om overhandight te worden aen sijn vervanger Gerrit van Harn1467
673...694Registers van alle de papieren, boecken ende geschriften, als mede van de boecken en papieren dienede voor slapers bij 't comptoir in't Fort de Goede Hoope berustende, successivelijck uijt 't patria van de Heeren Bewinthebberen en van Batavia van den Gouvern:r Generael en Raden van Indien ontfangen, dienende als vooren om aen de vervanger Gerrit van Harn overgelevert te worden1499
695...Cognossement van drie casiens verwen etc. bij den schipper Hendrick Jurriaensz verleent1547
696...Ondervindinge in't aendoen en anckeren van't Dassen Eijlandt1551
697...Caert van de 13 lantreijsers
698...700Copie missive door den Commandeur over de retourvloot Andries Frisius, aen den Gouvern:r Generael en Raden van Indien geschreven in't Fort de Goede Hope, dato 11 Meert ao 16611555
701...707Rapport, schriftelijck overgelevert bij den Command:r over de retourvoot Andries Frisius, als commissaris aen de Cabo de Bonne Esperance geweest zijnde, wegens de visite bij hem aldaer gedaen, aen de Vergaderinge van de Heeren Seventiene1565


Link to the digital archive:  3995 (1660-1661)


 

  • Hits: 1268