Skip to main content

3997 (1662-1664) part one

Several maps accompanying folios 761 to 767 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note by the entry reads: 'uitgenomen en bij kaarten gelegd'.
Folios 119 to 129 contain information about corporal Pieter Cruijthof's expedition to the interior.
Folios 421v to 448 (images 904 to 957) cover the Cape 'Vrijboek'.
Folios 526 to 531 recto appear to be present but were not scanned.
Folio numbers 587 and 587 were used twice for different documents.
Images 1617 and 1618 belong to the same set (folios 740 to 742) and should follow image 1622. They were bound in the wrong order.
The declaration date in the index for folio 748 does not correspond with actual date of the attestation. The compiler (of the table of contents) mistakenly wrote 1664 instead of 1663.
Folios 911 to 918 are instructions from the directors in Amsterdam concerning trade with Madagascar pertaining to amongst others slaves, minerals, rice and meat.
Folio 941 in the table of contents should be listed as folio 942. This and subsequent folios are instructions for an expedition under sergeant Jonas de la Guere to find the river 'Vigita Magna' (Orange River), with or without the help of the recently discovered nation of the Namaquas. It includes a list of gifts destined for the king, his eldest son and his chiefs, of any new nation yet undiscovered.
Folios 969 to 978 forms one whole document and not two seperate ones as given in the table of contents.
Even though the map at folio 989 has been removed, a report on which cereals were sowed by which free men remains in the volume. 
Folios 1022 to 1047 are not present in this bound volume.

Table of contents VOC archive 3997 (1662-1664) part one
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren zo derselve in dit boek agter malkanderen zijn gebonden en van de Cabo de Bonne Esperance gekomen met de schepen 't Wapen van Amsterdam, Amisfort, Peerl en Wassende Maan, mitsgaders Nieupoort en 't Rode Hert, als ook met het hoekerboot l' Imperiale in 't Vaderlant gearriveert den 18 Julij en 30 Augusti 1663, en 14 Feb: 1664 respective9
1...43Originele missive van den Commandeur en den Raadt aan de Caap, gesz: aan de Heeren 17en den 6 April 166327
44...50Copie missive van den Gouv:r Genenraal en de Raden van Indien aan den gemelten Commandeur en den Raadt in dato den 23 Decemb: 1661(2)113
51...52Eijsch uijt het Vaderlant voor de Caap tegen den jare 1663131
53...Memorie bij den Commandeur Riebeek medegeven aan schipper Steven Foran op zijne reijze na S:ta Helena135
54...Copie missive van den Commandeur en Raadt aan de Caap aan den Commandeur Schoutbijnagt van de vijf gesepareerde retourschepen gesz met het Zeeridderken in dato 11 April 1662137
54v...56Copie missive als boven aan den Gouvern:r Gen:l en de Raden van Indien in dato den 27 April 1662138
57...66Copie missive als boven in dato den lesten Junii 1662143
66v...68Eijsch voor de Caap uijt Indien tegens den jare 166[3]162
68v...85Copie missive van den Commandeur en den Raad aan de Caap, aan de Heren 17ne gesz in dato den 10 Augusti 1662165
85v...Nader petitie voor de Caap uijt 't Vaderlant voor den jare 1663200
86v...91Copie missive van den Commandeur en den Raad aan den Gener:l en Raden van Indien gesz in dato den 11 Augusti 1662202
92...97Vraagpointen den Commandeur van de Caap voorgehouden door den Commandeur Laresse, met de antwoort daar bij gedateert 15 Septemb: 1662213
98...105Memorie bij den Commandeur Laresse gelaten aan den Commandeur van de Caap om hem daar na te reguleren in dato 22 Septemb: 1662225
106...111Copie missive van den Command:r en den Raad aan de Caap aan den Command:r Laresse en den Raad gesz in dato 13 Octob: 1662 na dat met de vloot van de gemelte Caap was vertrokken241
112...116Instructie van den Commandeur en den Raad aan de Caap voor d' Opperhoofden van 't schip Orange op hare vordere te doene reijse gedateert den 13 Octob: 1662253
116v...118Naarder ordre voor de bovenstaande Opperhoofden hoe haar in't schaffen zullen hebben te gedragen, in dato den 14 Octob: 1662262
119...125Memorie van den Commandeur en den Raad aan de Caap voor den Corporaal Pieter Cruijthof en den zijnen, doende een reijse te lantwaart in, gedat:t 19 Octob: 1662267
125v...126Commissie voor de bovengesz lantreijsers in dato als boven280
126v...129Notitie van goederen bij de voorsz lantreijsers medegenomen282
130...135Copie missive van den Commandeur en Raad, aan de Caap aan den Command:r Laresse en Raad, in dato den 27 Octob: 1662 gesz na 't Waterhoen, na dat van de Caap voorn:t waren vertrokken288
135...138Instructie voor d' opperhoofden van 't schipje 't Waterhoen ope hare reijse na e vloot van den Commandeur Larosse in dato als voren299
138v...148Copie missive van den Command:r en den Raadt aan de Caap, aan den Goevern:r Generaal en de Raden van Indien gesz in dato den 14 Feb: 1663306
148v...149Register van enige papieren326
150...154Copie missive van den Command:r en den Raadt aan de Caap aan den Genraal en Raden van Indien gesz in dato 22 Feb: 1668329
155...157Copie missive als boven aan den Command:r en Opperhoofden van de retourvloot gesz in dato als boven338
158...Memorie voor den schipper van 't Velthoen op zijne reijse na de retourvloot in dato als boven345
159...160Naarder advertentie aan de voorsz retourvloot347
160v...161Memorie voor den adsistent Cornelis Kretser gaan: na 't Robben Eijlant in dato 4 Meert 1663350
162...260Caaps dagregister sedert den 5 April 1662 tot den 6 April 1663355
261...288Caapse resolutien genomen sedert 9 Maij 1662 tot den 20 Feb: 1663559
289...293Eenige vraagpoincten den Command:r aan de voorgehouden door den Commandeur Laresse net d' antwoort daar op, gedateert 22 Septemb: 1662627
294...300Memorie door den Command:r Laresse gelaten aan den Commandeur aan de Caap om hem daar na te reguleren, gedateert [...]637
301...373Journaal van de Caap sedert pr:o Januarij 1662 tot ul:o Decemb: daar aan volgende655
374...376Register van 't grootboek en vrijboek van de Caap807
377...475Grootboek en vrijboek van de Caap814
476...477Uijtgaande facturen en cognossementen van 't galjot De Nachtegaal, de schepen Westvrieslant en Walcheren1025
478...488Verscheijde attestatien en verklaringen gepasseert aan de Caap zedert den 7 Januarij tot den 17 Decemb: 16621031
489...491Examination en confessien1055
492...498Criminele rolle van de Caap sedert 4 Janua: 16621065
499...503Sententien1083
504...513Vrijbrieven1095
514...521Vergunningen van landerijen aan de vrijeluijden, mitsgaders het caartie van de uijtgegeven landen1119
522...Memorie wanneer schepen aan de Cabo de Bonne Esperance uijt Vaderlant zijn gekomen, en wder van daar vertrokken1139
523...524Memorie van de overleden personen zo van de gene die aan de Caap bescheijden, als de sieke die van de resp:e schepen successivel: uijt het vaderlant daar zijn gekomen1143
525...Memorie ende lijste van de vrijluijden met vrouwen, kinderen, dienaren, slaven en vorderen ommeslag1146
526...536Gedagtenisse der voornaamste bevindingen van de Opperhoofden van 't fluijtschip 't Waterhoen op derzelver reijse van de Caap na Mosambique sedert 28 Octob: 1662 tot Meert 16631150
537...575Journaal gehouden bij den corporaal Pieter Kruijthof, met zijn bij hebbende volk op hare reijze van de Caap landwaart in sedert den 22 Octob: 1662 tot 1 Febrij: 16631163
576...580Extract uijt de resolutie van den Command:r en den Raadt aan de Caap in dato den 18 Julij 1661 rakende 't lant van den Commandeur Riebeek1241
581...582Facture van de goederen in 't Velthoen gescheept voor de togt met de retourvloot1225
583...586Particuliere missive van den Commandeur Zackerias Wagenaar aan de Camer van Amst: gesz in dato 7 April 16631261
587...Extract uijt de resolutien van de Heren 17ne in dato 30 October 16551269
586...Register der documenten naar 't Patria1273
587...595Originele missive van den Command:r Laresse aan de Heren 17ne gesz aan de Caap den 21e Septemb: 16621275
596...Missive als boven gesz in 't schip Kennemerlant den 5 Maij 16621295
597...609Journaal gehouden bij den Command:r Lairesse op 't schip Kennemerlant op desselfs reijse tot de Kaap toe, sedert 3 April tot den 20 Septemb: 16621299
610...614Vraagpointen door den Commandeur Lairesse den Command:r aan de Caap overgehouden, dato 15 Septemb:1329
615...619Memorie van den Command:r Lairesse gelaten voor den Command:r aan de Caap tot zijne ordre gedateert 22 Septemb: 16621341
620...629Copie resolutien genomen bij den Command:r Lairesse en den Raadt in 't schip Kennemerlant sedert den 3 Maij tot den 296 Junij 16621353
630...640Copie resolutien bij den voorn: Laresse en den Raad genomen in 't Fort de Goede Hope sed:t den 8 tot den 16 Septemb: 16621373
642...644Originele missive van den Command:r Lairesse aan den Gen:l en de Raden van Indien gesz aan de Caap den 221 Septemb: 16621397
645...Register van enige papieren1405
646...666Originele missive van den Commandeur en den Raad aan de Caap aan de Heren 17ne gesz in dato den 16 Maij 16631409
667...671Resolutien genomen bij den Command:r Wagenaer aan de Caap sedert den 1 to den lesten April 16631453
672...739Verscheijde rekeningen zo van montcosten voor de slaven en bundijten rs. als ordinaris en extra ordinaris onkosten, mitsgaders voor de sieken, equippagie fortification, aan de Caap gevallen an: 1662 als ook aan verscheijde schepen verstrekt op derselven aanwesen aldaar1467
740...742Monsterrolle van officieren, matrosen en soldaten aan de Caap in dato ... Maij 16631619
743...744Uijsch uijt patria voor de Caap van den jare 16631625
745...Naarder eijsch en ampliatie tot het jare 16641629
746...747Copie missive van den Gener:e en de Raden van Indien aan den Commandeur en Raad aan de Caap gesz in dato 29 Januarij 16631633
748...Copie attestatie van verscheijde personen tegens den bootsman van 't hoekerschip l' Imperiale in dato 11 Maij 1664 gepasseert1637
749...Extract uijt het accort bij den schipper en 't volk van 't bovensz hoeker scheepje aangegaan1641
750v...751Rekeninge van den overleden ondercoopman Roelof de Man1646
752...755Inventaris van de nagelaten goederen van den voorn: De Man in dato den lesten Meert 16631649
756v...Extract uijt de negotie boeken aan de Caap in dato als boven1658
757...760Extract uijt het journaal van de soldije over den verkoop van de goederen van den gemelten De Man in dato als boven1659
761...767Annotatien des Straats Sunda in den jare 1661 ondersogt en opgestelt door Jan Hendriksz cum meestercaartemaker en opperstuirman (Uitgenomen en bij kaarten gelegd)1669
...Brieven en papieren gekomen met het hoekerscheepje d' Imperiale
768...769Register van de papieren met het bovensz scheepie gekomen1685
770...795Originele missive van den Commandeur en den Raadt aan de Caap aan de Heren 17ne gesz in dato den 21 Novemb: 16631689
796...848Vervolg van 't Caaps dagregister sedert den 6 April tot den 23 November 16631741
849...866Resolutien getrokken bij den Commandeur en den Raad aan de Caap sedert den 11 April tot den 25 Octob: 16631843
867...868Copie missive van den Command:r en den Raadt aan de Caap aan den Gn:ael en de Raden van Indien gesz den 9 April 16631879
869...878Copie missive als boven in dato 15 April 16631883
879...Register van enige papieren1901
880...883Copie missive als boven in dato 23 April 16631903
883v...884Register van enige papieren1910
885...902Copie missive van den Commandeur en den Raad aan de Caap aan de Heren 17ne gesz in dato 16 Maij 16631913
902v...903Register van enige papieren1948
904...909Copie missive als boven aan den gn:aal en de Raden van Indien in dato den 22 Maij 16631951
910...Register van enige papieren1963
911...918Instructie van de Heren 17ne voor die gene die tot den Madagascarschen lande zullen worden afgesonden in dato 26 Maij 16631965
919...Register van enige papieren1981
920...925Copie missive van den Command:r en den Raad aan de Caap aan de Gnaal: en de Raden van Indien gesz in dato 29 Junij 16631983
925v...926Eijsch uijt India voor de Caap tegens ao: 16641994
926v...927Register van enige papieren1996
928...929Copie missive van den Commandeur em den Raad aan de Caap aan den Gnael: en den Raden van Indien in dato 24 Julij 16631999
930...Copie missive als boven in dato den lesten Julij 16632003
931...934Copie missive als boven in dato 3 Septemb: 16632005
935...936Copie instructie voor d' opperhoofden van 't jacht Lansmeer op derselver reijse van de Caap over Mauritius na Batavia2013
937...Copie missive van den Command:r en den Raad aan de Caap aan den Gnaal: en de Raden van Indien gesz in dato den 7 Septemb: 16632017
938...941Copie missive als boven in dato 24 Septemb: 16632019
941...952Copie instructie voor den Sergeant Jonas de la Guere op desselfs reijse met vrijwillig volk te landwaart in aan de Caap in dato den 10e October 16632027
952v...954Memorie van de coopmansz en vereringen bij den bovenstaanden de la Gure op zijne reijse mede genomen2048
955...958Copie missive van den Command:r en den Raad aan de Caap aan de Gnaal: en de Raden van Indien gesz in dato 14 Octob: 16632057
959...Copie missive als boven in dato den 21 Octob: 16632065
960...968Copie missive door d' E: P. A. Overtwater gelaten aan den Command:r aan de Caap om zich voor eerst daar na te reguleren, in dato den 7 Septemb: 16632069
969...970Copie instructie voor d' opperhoofden van 't jagt Lansmeer, waar na haar op hare reijse van de Caap over Mauritius na Batavia zullen hebben te reguleren in dato den 3 Septemb: 16632093
971...978Copie instructie van de Heren 17ne voor die gene die tot den handel na Madagascar zullen worden afgesonden in dat 26 Maij 16632097
979...982Factura van de goederen etc geladen in 't fluijt scheepje Het Waterhoen op zijn voijagie na Madagascar in dato 28 Maij 16632111
983...Nader eijsch en ampliatie tot het jaar 16642119
984...Nader eijsch uijt 't patria2123
985...986Een caartie behelsende de gront teijkenning van de uijtlegging van 't Fort de Goede Hoope aan de Caap
987...988Een caartie zijnde d' afbeeldinge van de stene waterbak aan de Caap gemaakt
989...Een caartie van de gronden aan en omtrent de Caap2128
990...991Rekeninge van oncosten gedaan en verschoten aan die van de hoeker boot l' Imperiale2131
992...1004Instructie voor den Sergeant Jonas de la Guere op desselfs reijse met enig volk te lantwaart in aan de Caap in dato 10 Octob: 16632135
1005...1006Memorie van 't gene de bovensz De La Guere op zijne reijse heeft medegenomen2161
1007...1009Originele missive door d' E: P.A. Overtwater aan de Heren 17ne van de Caap gesz in dato den 7 Septemb: 16632167
1010...1013Resolutie bij den E: P.A. Overtwater en den Raad getrokken aan de Caap den 1 en 7 Septemb: 16632175
1014...1019Originele memorie bij den E: Overtwater gelaten aan den Commandeur aan de Caap omme zich voor eerst daat na te reguleren, in dato 7 September 16632183
1020...1021Copie instructie voor de opperhoofden van 't jagt Lansmeer op derselve reijse van de Caap over Mauritius na Batavia2201
1022...1047Originele missive van den Gouv:r Gener:l ende den Raadt in dato 5 Septemb: 1663


Link to the digital archive:  3997 (1662-1664) part one


 

  • Hits: 793