Skip to main content

3998 (1662-1664) part two

The papers in this volume have no have folio numbers. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging.
Bundle no. 14 (journal and ledger) could not be traced in this collection.
Bundle no. 16 (deceased employees and free men) could not be traced in this collection.
Bundle no. 22 is a journal, by Pieter van Meerhoff, of sergeant Jonas de la Guere's expedition to the interior in search of the Orange River.
Bundle no. 24 was not found in the volume. 
Bundle no 25, which seems to have been a lexicon of a Khoisan language (Hottentoose tale) compiled by an academic, is not present in the volume. A pencil note in the margin reads 'NA' which could stand for 'niet aanwezig'.
Bundle no. 31 could not be identified.

 

Table of contents VOC archive 3998 (1662-1664) part two
folioscontentstart image
...Register van de Pampieren gedirigeert aan d' Ed:e Heeren mijn Heeren de Bewinthebberen van de Generale Nederlantse G'octroijeerde Oost-Indise Compagnie ter Vergaderinge van de Heeren 17 en voor de Camer Amsterdam9
1...Originele messive aen opgemelte haer Ed:n van date den 14en April 166415
2...Originele d:o van de Heeren Gouverneur Generael ende Raden van India aen den Commandeur en de Raet van de Caep gesz: de date ...103
3...Petitie uijt 'et vaderlant voor de Caep123
4...Caepse brieffboeck127
5...Caepse dagregister585
6...Caepse resolutien van 't jaer 1663 tot nu825
7...Journael ende grootboeck van de negotie887
8...Specificatie boek van oncosten1287
9...Uijtgaande facturen ende cognoscementen 1457
10...Keuren, ordonnantien ende placcaten1481
11...Protocollen1493
12...Erffboecken1519
13...Vrijboecken1519
14...Journaele ende grootboeck van de soldije
15...Memorie van d' aancomst ende vertreck de schepen1533
16...Register van d' overleden comp:s dienaeren ende vrijeluijden
17...Monster-rol der gegagieerde aen de Caep1539
18...Monster-rol van alle de vrijel:, haer vrouwen, kinderen, bestiael, amunitie, gemaeckte schulden etc.1548
19...Journael van de gehouden reijse naer Madagascar1551
20...Rapport gedaen van het opperhooft dat op Madagascar geweest is1676
21...Negotie boeken gehouden op deselve tocht1695
22...Journael van de laetste lantreijse hier lantwaert in gedaen1807
23...Consumputie boeck van eenige aencomende schepen1899
24...Soldije boecken van 't fluijtje 't Waterhoen
25...Een vocabulaer van de Hottentoose tale gemaeckt bij eenen studiosus die hier ettelijcke jaren gelegen heeft, 't welck voor desen met de hoecker L'imperiael oock is gesonden
...(In 't generael briefboeck te vinden) Copije brieff an haer Ed:e gedirigeert met de hoecker booth L'emperiael
26...Inventaris van de naergelatende goederen van Dirck Adriaensz Vreem, gewesene vrijtimmerman en borger alhier aen de Caep1943
27...Extract uijt 'et journael ende grootboeck d' anno 1659 concernerende het naergelatene van voorsz Dirck Ariaensz Vreem1947
28...Protest gedaen op 't alhier ter rhede leggende France schip St Charles, wegens dat ons oude Duijtse Comps: dienaers niet wilden overleveren1953
29...Lijste van de Gewichten der 24 ijsere sstucken en eenigh out ijserwerck, hier gebleven van 'et gestrande schip de Mareschal1957
30...Beschuldigingen en eijsch gedaen tegens den schipper Michiel Roeloffsz de Jongh, gewesende schopper op 't schip Wapen van Hoorn1961
31...Secreet ieijn brieffken
32...6 stucx brieven van verscheijden heeren ende vrunden aen haer achtbaerheden en gedirigeert2133
...Notitie van dese ingesonden pampieren2049
No.1...Originele missive aen d' Heeren 17en2051
No.2...Copije resolutie genomen in 't Fort de Goede Hope2061
No.3...Memorie voor den E: Zacharias Wagenaer commandeur op 't Fort de Goede Hope2073
No.4...Copije instructie voor de opperhooffden van 't jacht Lansmeer gaande naer 't Eijlant Mauritius2085
...Notitie der nevens gaende papieren2089
No.1...Een brief aen de Ed:e Heeren Bewinthebberen ter Kameren van Amsterdam2091
No.2...Copije monsterroll van de fluijt Spaerendam2105
No.3...Scheps resolutie van de fluijt Spaerendam2125


Link to the digital archive:  3998 (1662-1664) part two


 

  • Hits: 1269