Skip to main content

3999 (1664-1665)

The papers in this volume have folio numbers but they were not taken up in the table of contents. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging.
The following folios of the Daghregister (bundle no. 5) are not present in the volume; probably because they were not scanned: 48v, 49r, 171v, 172r, 174v, 175r, 180v, 181r, 196v and 197r. 
Bundle No. 6 was not located in this volume.

 

Table of contents VOC archive 3999 (1664-1665)
folioscontentstart image
...Register van de pampieren gedirigeert aen d' Ed: Heeren Mijn Heeren de Bewinthebbers van d' E: Generale Nederlantsche G'octroijeerde Oost Indische Comp:ie ter Vergaderingh van de Heeren 17 voor de Camer Middel:g in Zeelandt9
1...Originele messive aen opgemelte haer Ed:e de dato 19en April 166511
2...Petitie voor de Caep jegens a:o aenstaende77
3...Factura ende cognoscement van't ingescheepte in schip Walcheren85
4...Caeps brieffbouck91
5...D:o dagh register347
6...Cohier uijt de soldijboucken
7...Register van d' overleden Comp:s dienaers480
8...Monsterrol der gegagieerde aen de Caep485
9...D:o van alle der vrijeluijden, haer vrouwen, kinderen, bestiael, ammonitie van oorloge, etc497
10...Lijste van alle d:o vrijeluijden, haer uijtgebrachte en hier gemaeckte schulden495
11...Memorie van d' aencomst ende vertreck der schepen493


Link to the digital archive:  3999 (1664-1665)


 

  • Hits: 923