Skip to main content

4000 (1664-1666)

The papers in this volume have folio numbers but they were not taken up in the table of contents. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging.
Several maps, namely bundles no. 20ii and no. 22ii are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections.
Bundle 30 containing the zeijnbrieff (signal flag book) for that year is not present in this volume.
Bundle 37 containing the invoice and bills of lading for a consignment of ebony (wood) and 'amber de noir' is not present in this volume.
In the year 1666 construction of the new fort was begun. The Daghregister (bundle no. 5) records the laying of the first stone by Zacharias Wagenaar on January the 2nd. Bundles no. 2 and no. 3 of the second set of indexes contain resolutions and recommendations by various council members regarding the construction of the new fort, dated the end of September 1665.
The first two pages of the letter in bundle no. 1 (folios 772 to 784) of the second set of indexes were bound in the wrong place. To read them in the correct sequence the images order would be: images 1699 to 1702 followed by images 1707 to 1727.

Table of contents VOC archive 4000 (1664-1666)
folioscontentstart image
...Register van de papieren gedirigeert aen de Ed:e Heeren Bewinthebberen der Nederlantse Geoctroijeerde Oost-Indische Comp:e ter Camer Amsterdam21
1...Originele brieff van haer Ed:e geschreven in dato 16e Maij 166625
2...Caepse negotie boucken145
3...Soldije boucken
4...Generael brieffbouck567
5...Caeps dagh register845
6...D:o resolutien des jaer 1665973
7...Specificatie bouck van 't scheeps oncost reek:n1047
8...Recipisse boecxken van 't gelichte der provisien van de hier uijt patria aencomende schepen1193
9...Uijtgaende factuijren en cognossementen1207
10...Stel soldije van de gagieerde op 't Eijl: Mauri:t
11...Eijsch van conclusien1229
12...Attestatien en bewijsen1195
13...Confessien en Interogatorien1315
14...Criminele en civiele rolle - met de daer bij geannoteerde vonnissen1317
15...Keur ende ordonnantien1335
16...Sententien1353
17...Erff brieven1375
18...Dagh register bij den adsistent Wreeden gehouden op de voijagie van Martin Vaz1377
19...Rapport bij d:o Wreeden op sijn retour van d:o voijagie alhier overgelevert1431
20 i...Journael van d:o reijs bij den stierman Hubert Laurents gehouden1443
20 ii...Caerte nopende de ondervindinge van d:o Eijl:t van Martin Vaz
21...Daghregister bij den adsistent S:r Nieuwlant zal:r gehouden wegens de voorvallentheden op 't Eijlant Mauritius1505
22 ii...Copie missive bij voorn: Wreeden van d:o Eijl:t (voor opperhooff ad Costij vertrocken) aen den Commandeur en Rade van 't Fort de Goede Hoope gesz: dato 7. 7ber a:o 16651577
22 ii...Caerte van Mauritius Eijlants ondervindinge
23...Monster rolle van de gegagieerde aen Cabo de Boa Esperance1599
24...D:o van alle de vrijel: mitsgrs: haer vrouwen, kinderen, knecht, slaven, lant, bestiael, geweer en gemaeckte schulden1612
25...Register van de overleden Comp:s dienaers ende vrijel:1617
26...Memorie van de aencomst en vertreck der schepen1622
27...Memorie der vrijgeworden Comp:s dienaeren1626
28...Copije missive bij d' Ed:e Heer Rijckkoff van Goens sub dato 28en Xber 1665 aen den E: Command:r en Raed alhier p:r de scheepen Vennenb: en 't Kalff van Ceijlon affgevaerdoght1629
29...D:o missive door den Ed:e Heer Gouverneur Generael ende Raden van India aen d' Heer Commandeur en Raad van 't Fort de Goede Hoope gesz: nopende de repartitie ende verdeeling der goederen in dese retour-vlooth1633
30...Zeijn brieff voor deses jaers alhier aencomende schepen
31...Cohier uijt de bouckjes van de Pimpel1643
32...Cohier uijt de bouckjes van de houcker De Gecroonde Haringh1657
33...Memorie nopende de repartitie van de ingeladen goederen der retour-vlooth1661
34...Inventaris ende venditie belangende de nalatenschap van Jacobus van Nieulant1663
35...Caerte van de Caep de Bonne Esperance
36...Petitie uijt patria voor anno aenstaende1673
37...Factuijr ende cognoscementen van de ingenome amber de noir ende ebbehout
......
f.764...700(Some letters by Zacherias Wagenaar to the directors that were not taken up in the table of contents)1683
f.771...Register van d' nevengevoeghde papieren 1705
1...Originele missive aen d' Ed:le Bewinthebberen van de Vereenichde Oostindische Comp:e gesz: door den Commandeur Isbrant Gosken in dato laetsten Augustij 1665 (NB: see comments in the text regarding image locations)1707
2...Resolutie genomen in dato 26en Augustij 1665 over 't begrijp van de nieuwe fortificatie aen Cabo de Bonne Esperance1731
3...Schriftelijcke adviesen van den Command:r Zacharias Wagenaer en den Raed van de Caep over 't berijp van de nieuwe fortresse1739
4...Copije missive van den Commandeur Isbrant Gosken geschreven in dato 9 Maij 1665 aen de Ed:e Heeren Bewinthebberen van de Vereenichden Nederlantsche Oostindische Comp:e tot Middelburgh1767
5...Lijste van 't getal en emploij der Comp:s dienaren onder 't resort aen de Cabo de Bone Esperance1775
6...Lijste deer dooden op 't schip Middelb:1779
7...Journael van Cornelis Huijbertsz opperstieman van 't schip Middelburgh1785


Link to the digital archive:  4000 (1664-1666)


 

  • Hits: 1032