Skip to main content

4001 (1666-1667)

This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles could not be traced. Bundle numbers 2, 22, 23, 24, 25 and 29 are missing. For the sake of completeness both indexes have been transcribed below.
The Briefboeck is combined with the Daghregister which is not indexed here. The Briefboeck starts on folio 335 and ends with folio 410. The Daghregister starts on 28 Apr 1666, folio 411 and ends on 8 May 1667, folio 518. Folio number 434 was skipped during the numbering of the folios however no page was left out. The folio numbers 448 to 453 were skipped between folios 447 and 454 and instead bound between folios 459 and 460 however the sequence is correct in order of the dates.
The Criminele en Civiele Rollen includes both the Eijssen en Conclusies as well as the Attestatien en Bewijsen. The later start with folio 643. Folios 631 verso and 632 recto of these rolls are not present and may have not been scanned. Folio number 644 was used twice for two successive but different folios as was folio number 685 in the Sententien.
Folios 703 verso and 704 recto of the Confessien en Interregatorien were not found and were probably not been scanned.
Folio 729 verso, 730 recto, 744 verso and 745 recto of Wagenaar's memorandum to Quaalbergen were not present and may not have been scanned.

Table of contents VOC archive 4001 (1666-1667)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperan ce overgecomen met de schepen Zuijtpolsbroeck, Amersfoort, Sparendam end' Esperance, in Tessel, Vlie en Eems gearriveert, den 9, 22 en 25 October a:o 1667 respective15
1...27Originele missive door den Commandeur Cornelis van Quaelbergen en den Raet aldaer, dato ult:o Maij 1667 aen de Vergaderingh der Zeventiene geschreven23
28...29Originele missive door den voorn: Commandeur Quaelbergen particulier in dato 31 Meij 1667 aen de Camer tot Amsterdam gesz:81
30...33Eijsch of petitie uit het Vaderlandt voor de Caep voor den jaere 166887
34...Catalogus van de medicamenten die voor de Caep ten hoochsten voor het jaar 1668 nodich sijn95
35...37Drie originele getekende cognossementen van het Mauritius ebbenhout, door den Commandeur en Raet geladen in de schepen d' Esperance, Cicilia en 't Casteel van Medenblick103
38...334Journael en grootboek van de negotie113
335...518Brieffboeck gehouden bij den Commandeur en Raet aen de Cabo de Bonne Esperance557
519...542Resolutien genoem bij de gemelte H:r Commandeur en den Raet onder diversen datums945
543...603Specificatie en oncostboeck van de scheeps en andere oncost reecq:1005
604...615Recepissen van de gelichte provisien en andere nootwendicheden door ordre van den Commandeur en Raet uijt de vaderlantsche schepen1149
616...622Uijt gaende factura en cognossementen1193
623...628Incomende ditos1211
629...667Criminele en civiele rollen1231
668...685Sententien1329
686...693Keuren en ordonnantien aldaer gemaeckt1371
694...708Confessien en interregatorien1395
709...713Erff brieven aldaer verleent1431
714...Lijste van alle de vrijeluijden, soo als deselve medio April des jaers 1667 aldaer bevonden sijn1448
715...Rolle van all de tegenwoordige vrij sijnde boerenknecht[en] met het geen bijde Comp:e te quade staen1452
716...717Register van de overleden Comp:s dienaers en vrije luiden in den jaer 1666 aldaer gestorven1455
718...Lijste van de daer aengewesene en weder vertrockene schepen1460
719...770Memorie van den Commandeur Wagenaer aen den Commandeur Quaelbergen wegen de Caepse bestieringe op sijn vertreck gelaten1463
771...774Copie missive, door het opperhooft des comptoirs Mauritius dato 7 September 1666 aende Vergaderinge der Zeventiene gesz:1563
775...786Copie missive door gemelte opperhooft in dato voorn:t aen den Commandeur Zacharias Wagenaer gesz:1571
807...Memorie van eenige minerale spetien, die naer 't vaderlant gesonden worden, waer die gevonden als mede hoedanige preuven, van sich gegeven hebben1599
808...815Monster rolle van alle de gegagieerde personen aldaer1605
816...852Rapport gedaen en overgelevert wegen het Fort ende gelegentheden aldaer, door den Heer Commandeur Johan van Dam, die plaetse als commissaris gevisiteert hebbende1625
853...Affmetinge van het oude Fort de Goede Hoop1723
854... Aenwijsingen van de ijsere en metale stucken op voornoemden fort1727
855...Rolle van de militaire arbeijders aen de Cabo bevonden op 17 Meij 16671729
856...858Notitie van eenich bestiael voor de schaepen1732
859...860Notitie van de siecken aen de Cabo de Bonne Esperance als mede van de schepen1737
861...866Consideratien van den Commandeur Quaelbergen over het vervorderen van de nieuwe fortificatien off het staken van dat werck1741
867...868Aenwijsinge van de gelegentheijt van 't nieuwe en oude fort door den lantmeterr aen de Cabo de Bonne Esperance1753
869...Notitie van de equippagie goederen dato 24 Meij 1667 noch wesentlijck bevonden1757
870...877Notitie van de restanten van 't packhuijs1761
878...Dito van de restanten van 't magasijn1781
879...880Rolle van het geweer dat op de wapen camer bevonden is1785
882...Notitie van eenige soorten van metael en ijser geschut1791
881...Inventaris van de constapel1789
883...892Cassa reeckeningh gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance1799
...
...
...Register van de papieren gederigeert aan d' Ed: Heeren de Bewinthebberen van de Generale Nederlantse G'octroijeerde Oost-Indiase Comp:e ter Vergaderinge van de 17:e tot Amsterdam.11
1... Journael en grootbouk van de negotie113
2...Cohier uit d' soldijbouken
3...Caaps briefbouk557
4...D:o dagregister721
5...Resolutien945
6...Specificatieboek van d' scheeps en andere onkost reecqueningen1005
7...Recipissen van de gelichte provisien etc. uit de schepen1149
8...Uijtgaande factuijren en cognossementen1193
9...Incomende d:os1211
10...Eijssen en conclusies1231
...Attestatien en bewijzen1265
...Criminele en civile rol1231
11...Keur en ordonnantien1371
12...Confessien en interrogattorien1395
13...Sententien1329
14...Erfbrieven1431
15...Rolle van alle de vrijelieden met haar vrouwen kinderen, knechts, bestiael en gemaecte schulden1448
16...Rolle van al de jegenwoordige vrij zijnde boerenknechts met 't geen aan de Comp:e te quade staen1452
17...Register van alle overleden Comp:s dienaers en vrijelieden1455
18...Memorie van d' aancomst en vertrek der schepen1460
19...Memorie van d' Heer Zacharias Wagenaer aen d' E: Heer Commandeur Cornelis van Quaelberg wegen dese Caepse bestiering op sijn vertrek na gelaten1463
20...Copia missive van 't opperhooft van 't Eijl:t Mauritius aen haer Ed:e bovengemelt gesz: de dato 7en 7ber a:o 16661563
21...Copije brief van gem:te opperhooft aan d' E: Zacharias Wagenaar gesz: van deselfde dagtekening1571
22...Journael en grootbouk van 't jacht den Achilles alhier achtergelaten
23...Journael en grootbouk van d' gegagieerde op Mauritius
24...Journael en grootboeck op de fluit Hoog Caspel gehouden
25...Reijs uijt 't Patria tegen den jaer 1668
26...Memorie en aenwijsinge van sekere 11 vaten minerale specie bij desen overkomende waer die gevonden alsmede hoedanigen preuve van sich gegeven hebben1599
27...Monsterrolle van d' gegagieerde alhier1605
28...Originele briev' van d' Heer Command:r Quaelb: aen d' Heeren Bewinthebberen ten Camer Amstd: gesz: de dato ul:o Maij deses jaers23
29...Geslotene minerael proeven van de boven aengetogen specie


Link to the digital archive:  4001 (1666-1667)


 

  • Hits: 1010