Skip to main content

4002 (1667-1668) 

This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles could not be traced. Bundle numbers 3 and 6 are missing. Number 3 was probably sent to the chamber in Delft before the volume was bound. For the sake of completeness both indexes have been transcribed below.
Folios 21 and 22 of the list of requested medicines is badly damaged.
Folio 70 verso of the Briefboek is not present. 
Folio 71 recto, which is the first page of the Daghregister, was not scanned but is present in the original volume.
The Journael en Grootboeck starts off with the ledger followed by the journal on folio 340.
Folio 398 of the Placcaten en ordonnantien is not present and was probably not scanned.
 

Table of contents VOC archive 4002 (1667-1668)
folioscontentstart image
...Cabo de Bonne Esperance 1668: Register van de brieven en papieren gecomen van de Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen de Hollantsche Tuijn, de Vrijheijt, Cattenburgh en Amerongen in Tessel gearriveert den 13en, 20 Julij deses jaers 1668 voor de Camer Amsterdam21
1...13Originele missive door den Commandeur en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance, dato 20 Januarij 1668 aen de Vergaderingh der Zeventiene geschreven25
14...Originele dito door den Commandeur Cornelis van Quaelbegen particulier in dato voorn: aen de Camer tot Amsterdam gesz:53
15...Een dito door den Goeverneur Generael en Raden van Indien, uijt Batavia, dato 4 October 1667 aen den Commandeur en Raet aen de Cabo de Bonne Esperance gesz:59
16...Copie dito door deselve dato 17 November 1667 aen den Commandeur en Raet gesz:63
17...22Eijsch van behoeften uijt het vaderlant gedaen voor de Caep voor den jaere 166967
23...70Caeps brieffboeck91
71...177Dagh register al daer gehouden van primo Meij 1667 to den laesten December daer aen volgende186
118...142Resolutien genomen bij den Commandeur en den Raet.279
143...153Eijsen en conclusien329
154...169Attestatien en bewijsen357
170...182Confessien en intergatorien389
183...199Criminele en civile rollen419
200...206Keuren en ordonnantien461
207...217Sententien477
218...222Erffbrieven door den Commandeur en Raet verleent503
223...298Stucken rakende het proces tegens den ondercoopman Lacus geintenteert517
299...Resolutie genomen in 't fluijt schip 't Wapen van Hoorn709
300...Origineel getekent cognossement van vijff vaten met mineralen, door den Commandeur aen de Caep in 't fluijt schip 't Wapen van Hoorn geladen713
301...302Register van eenige papieren gedirigeert aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam den ...715
303...307Originele missive door den Commandeur Quaelbergen en den Raet dato 23 Maert 1668 aen den Vergaderingh der Zeventiene gesz:721
308...353Journael en grootboeck gehouden aen de Caep739
354...358Caeps brieffboeck851
359...363Vervolgh van 't Caeps dachregister sedert ult:o Decemb: 1667 tot primo Feb: 1668865
364...369Resolutien door den Commandeur en Raet genomen877
370...381Eijschen en conclusien891
382...397Attestatien en bewijsen917
398...402Placcaten en ordonnantien953
403...417Confessien en intergatorien967
418...430Sententien door den Raet aen de Caep gewesen1003
431...435Erffbrieven door den Commandeur en Raet verleent1029
436...Memorie van de aen comst en vertreck der schepen1045
437...Lijste van de overledene Comp:s dienaer en vrijelieden1049
438...442Rolle van 's Comp:s dienaeren aen de Cabo bescheijden, als mede hoe en waer deselve geemploieert werden1053
443...Lijste van de vrije lieden met vrouwen, kinderen, knechts, slaven, etc.1066
444...512Stucken rakende het proces tegens den ondercoopman Hendrick Lacus geintenteert1067
513...555Stucken en papieren rakende het proces tegens George Frederick Wedden geintenteert1243
556...559Notulen ter rolle van beijde voorsz: processen gehouden als van den onder coopman Lacus en den geseijden George Frederick Wedden 1363
560...581Dagh register gehouden bij den schipper Antoni Vollenhoven op de voijage na Mauritius, Madagasar ende langs d' Africansz oost cust gedaen1379
582...590Copie missive pr: de schepen 't Wapen van Hoorn, Alphen, en de Constantia door den Commandeur rn Raet aen de Caep dato 20 Januarij 1668 aen de Vergaderingh der Zeventien gesz: 1439
591...593Eijsch ofte petitie voor de Caep uijt het vaderlant gedaen voor den jaer 16691459
594...595Extract uijt het journael gehouden bij Boudewijn Lucasse van der Leck, schipper op 't fluijtie de Vliegende Swaen wegen sekere bejegeninge met een Engels scheepie in 't canael gehadt1467
596...Cognossement van eenige goederen door den Command:r aen de Caep in 't schip de Hollantsche Tuijn geladen1471
597...865Journael en grootboeck der negotie aldaer van 't jaer 16671479
866...867Originele missive door den Commandeur Cornelis van Quaelbergen particulier dato 13 April 1668 aen de Vergadering der Zeventiene gesz:2039
868...Een dito door den selven Commandeur in dato voorn: aen de Camer Amsterdam gesz: 2043
869...872Twee originele missive door den Commandeur en den Raet dato 14 en 15 April 1668 aen de Vergadringh der Zeventiene gesz:2045
873...Naerder ordere waer naer hun de opperhoofden van de schepen de Wassende Maen, Vlaerdinge en Loosduijnen sullen hebben te reguleren2055
...
...
...Register van de pampieren gederigeert aan d' Ed:le Heeren Bewint hebberen der G'octroijeerde Nederlantsche Oost Indische Comp:e ter Vergaderinge van de 17e tot Amsterdam15
...1Originele missive aen d' Ed:le Heeren Bewinthebberen ter Vergaderinge van d' 17e dato 20 Januarij gesz:25
...2Originele d:o op dato aan d' Camer Amsterdam53
...3Originele d:o op dato aan d' Camer Delft
...4Originele d:o door d' Ed:le Heer Governeur Genrl: aen den Commandeur Quaelbergh gesz: dato 4e 8ber 166759
...5 Copie missive door d' Ed:le Heer Governeur Genrl: dato 17en October 1667 pr: 't jachtr den Achillis aan den Commandeur en den Raed van d' Caep gesz:63
...6Minerale proeven van d' 5 ingescheepre vaten steen
...7Eijs van behoeftigheden voor d' Caap voor den jare 166967
...8Brief bouk91
...9Dagregister186
...10Resolutie279
...11Eijs en conclusien329
...12Attestatien en bewijsen357
...13Confessessien en interrogatorien389
...14Criminele en civiele rollen419
...15Ceur en ordonnantien461
...16Sententien477
...17Erffbrieven503
...18Apparte documenten en memorien rakende d' publijke diefstal van den gewesen ondercoopman Hend:r Lacus etc.517
...19Annoijsinge van d' anker gevonden aan d' Caap bewesten d' staart van den Leeuwenbergh voor die in 't Z.O. mouson d' rechte rhede niet cunnen bestewenen709
...20Cognossem:t van vijf vaten minerale steen713


Link to the digital archive:  4002 (1667-1668)


 

  • Hits: 763