Skip to main content

4004 (1668-1670)

Trial and sentence of Zusanna 'Een Oor' van Bengalen

This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles are in a different order and some are not present.
Several maps and drawings, namely folio 988 and bundle 24 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'uitgenomen'.
The contents of bundle number 8 are not present.
Bundle numbers 22 and 25 are not present. A note in the margin by no. 22 says it was handed over to the admiral (of the return fleet).
Folio 578 is missing; it apppears to have not been scanned.
Folios 970 verso and 971 recto of the logbook of the hoeker ship 'De Grundel' are missing.
The bundled index and the foliod index for the rolls of Free Men contradict each other. The bundled version reads 1669, however the title page preceding the roll inside the volume reads 1670.
The court of justice documents (folios 390 to 434) record the case of Susanna van Bengale, nicknamed 'Een Oor', who was caught in the act of strangling her own infant. As result of this, the child died several days later. The autopsy concluded that the strangulation was the cause of death. She was subsequently charged with murder and confessed, saying she did it because she could not stand the constant whinning of the child. She was found guilty by the court and sentenced to be drowend in the bay (the roadstead) and be left there for the fish to consume. 

 

Table of contents VOC archive 4004 (1668-1670)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren gekomen van de Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen Hollantsche Tuijn, Ternaten, Amersfoort, Damiate, Burght van Leijden en Tulpenburgh in Tessel gearriveert p:o Julij mitsgaders Osdorp en Udam den 2e Augusto 16706
1...32Originele missive door den Commandeur Jacob Borghorst en den Raat in't Fort de Goede Hope aan de Cabo de Bonne Esperance dato 14 Meert 1670 aan de Vergadering der 17e gesz:12
33...137Uijtgaande brieffboeck van de Caap beginnende 27 April 1669 ende eindicht den 3e December desselvigen jaars46
138...153Brieffboeck van de Caap beginnende den 16e Januarij 1670 tot 21 Februarij daar aan volgende153
154...303Dach register van de jaare 1669170
304...317D:o beginnende met p:o Januarij 1670 tot Maert daer aanvolgende325
318...341Resolutien getrocken bij den Commandeur en den Raet van den jaere 1669341
342...379D:o van't jaer 1670369
380...389Vraagpoincten bij den E: Mattheeus van den Broeck, Raet Ordinaris van Indien voorgestelt en bij den Commandeur en fiscaall Cretser beantwoort411
390...403Eijsschen en conclusie bij den fiscaell van't Fort de Goede Hoope genomen a:o 1669422
404...414Attestatien en bewijsen tot deselve eijsschen requirerende437
415...420Civile en criminele rolle voor den Raet gepasseert a:o 1669451
421...434Sententien daer op gevolght459
435...445Stucken van Leendert Leendertsen gewesene schipper van't schip 't Wapen van der Goes over dat eener sijnner sodaten met een dagge op't hooft soude hebben geslagen dat daer van gestorven waer475
446...455Stucken wegens het afgelopen bootje de Lepelaer488
456...Rolle van de aancomst en vertreck der schepen naar't affgaan van de twee laeste retourschepen van Batavia namentlijck den Hasenbergh en Papenburgh a:o 1669501
457...Ditto van't jaar 1670502
458...459Rolle van de vrijeluijden nevens derselver omslach504
460...463Monsterrolle van het cargasoen en Comp:s dienaeren en hoedanich verdeelt511
464...Rolle van des Comp:s dienaaren aan de Cabo de Bonne Esperance overleden517
465...472Rapport van de bergwerckers aan Command:r en Raet wegens hunne verrichtinge519
...
...Mauritius
473...515Dach register van Mauritius Eijlandt gehouden bij den vendrich Dirck Janssen Smient waer in sijn gedoente en wedervaren gedurende sijn aanwesen aldaer wert aangewesen nemende sijn begin den 13e Aug:o 1668 en eijndicht ult:o Octob: 1669531
516...518Deliberatie en resolutien getrocken bij 't Opperhooft en den Raet des Comptoirs Mauritius579
519...526Copie missive door het Opperhooft aan den Commandeur en den Raet aan d' Caap gesz:585
527...532Originele missive door het Opperhooft S:r Vreede dato 8 Novemb: 1669 aan de Vergaderinge der 17e gesz:594
...
...Van de Caap
533...541Originele missive door den Commandeur Pieter Hackius en den Raet dato 17 April 1670 aen de Vergaderinge der 17e gesz:602
542...544Instructie voor de schipper van den hoeker den Grundel gaande van de Cabo de Bonne Esperance tot ondtdeckinge van de Cust benoorden deselve612
545...Rapport van de Bergwerckers en assaijeurs616
546...557Affschriften van de missiven naar't vertreck van de 15 eerste retourschepen van de Cabo de Bonne Esperance affgegaan619
558...652Journaell en grootboeck van de winckell en packhuijs van den jaere 1669633
653...792Grootboeck van de negotie van den jaere 1669732
793...832Verscheijde cognossementen en facturen881
833...842Recepissen van de gelichte goederen uijt de schepen aan de Caap925
843...913Specificatie van de gedaene oncosten aan de Cabo de Bonne Esperance van den jaere 1669937
914...957Tweede deel van de oncosten gedaen aen verscheijde schepen 1669 de Cabo de Bonne Esperance aangedaan hebbene1016
958...Originele missive door den Goeverneur Generaall en Raden van Indien in't Casteell Bat:a den 31 Januarije 1670 aan den Commandeur en den Raet gesz:1069
959...963Originele missive door den Commandeur Pieter Hackius en den Raet dato 14 Junij 1670 aan de Camer tot Amsterdam gesz:1072
964...987Dag register gehouden op de hoecker booth de Grundel1078
988...Caartje van de Caap ende Tafelbaaij
989...Missive in de France taele door den Command:r Hackius aan de Farnse: Oost Indische Comp: gesz:1102
990...Cognossement van de goederen aan den schipper van't Fransche scheepje Jacques Botaille verstreckt1104
991...Specificatie van de arbeijtsloonen en goederen aan de Franse barcq genaemp de Francoise nevens de monstcosten en verversinge sijn gelevert1107
...
No...Register van de papieren [..] d' Ed:le H:ren bewinthebberen [..] Oostindische Comp:e ter Camer Amsterdam9
...1Originele brieff aan haer Ed:le de H:ren Bewinthebberen ter Vergadering van 17en tot Amsterdam12
...2Caapsche uijtgaende brieffboeck beginnende [..] 1669 27en April en eijndigt den 3en Xbr: desselv [...] 46
...3Ditto van 't jaer 1670 beginnende den 6en Januarij en eijndigt ...153
...4Dagregister van alle daegelixe voorvallen aen Cabo de Boã Esperance van 't jaer 1669170
...5Ditto van 1670 beginnende met 'et jaer en [..] primo Maart, staande 't vervolg te [vo..]325
...6Resolutien getrocken bij den Command:r en [..] van 't Fort de Goede Hope aan Cabo voorn:t [a..]341
...7D:o van 't jaer 1670369
...8Resolutien bij 't aanwesen van den Ed: H:r Commissaris getrocken
...9Vraagpoincten bij sijn E: voorgestelt ende bij den Command: en fiscael Cretser beantwoordt tot voorsz: resolutien requiren:e411
...10Mauri[tius] papieren
...Dagregister van Mauritius Eijlant gehouden bij den vendrig Dirk Jansz Smient, waerinne sijn gedoente en wederwaeren geduijrende sijn aanwesen aldaer wert aangewesen nemende sijn begin den 13 Augusti a:o 1668 en eijndigt ult:o Octob: 1669531
...Originele missive van 't presente opperhooft aldaer S:r Wreden aan de E:dle H:ren Bewinthebberen ter Vergadering van 17en594
...Copia missive door denselven aan den Commandeur en Raet aan Cabo de Boã Esperance dato 9en Novemb: 1669585
...Copia resolutie getrocken bij 't opperhooft ende den Raet des Compt:rs Mauritius dato ult:o Novemb: a:o 1669579
...11Eijschen en conclusien bij den fiscael aan 't Fort de Goede Hope genomen a:o 1669 als bij deselve422
...12Attestatien en bewijsen a:o voorn:t tot deselve eijschen requireerende437
...13Criminele en civile rolle van alle voor den Raet gepasseerde en affgehandelde saeken d' anno 1669 aan Cabo voornoemt451
...14Sententien in't selve jaer daerop gevolgt459
...15Stucken van Leendert Leendertsz gewesene schipper van 't Wapen vande Goes over dat een sijner sodaten met een dagge op 't hooft soude hebben geslagen dat daeran gestorven waeren en andere onhebbelijckheden als bij deselve475
...16De stucken wegens 't affgelopene bootje de Lepelaer 488
...17Rolle van de aancomst en vertreck der schepen naer 't affgaen van de twee laetste retourschepen van Batavia, namentl: Haesenb: ende Papenb: d' anno [1669]501
...18D:o van 't jaer 1670502
...19Rolle van de vrijluijden nevens derselver omslag aan Cabo voorn:t d' anno 1669504
...20Monsterrolle van 't guarnisoen en hoedaenig verdeelt511
...21D:o van de overledene Comp:s dienaeren aldaer anno 1669517
...22Extracten uijt de missiven van de E:dle H:ren 17en dato [21] Augusti 1669 onder de retourschepen verdeelt. (d' H:r Admrl: ter hande gestelt)
...23Rapport van de bergwerckers aan den Command: overgelevert519
...24Profil en afteijckenigh van de water goot
...25Cognossementen van 't ebben hout onder de retour vloot verdeelt


Link to the digital archive:  4004 (1668-1670)


 

  • Hits: 871