Skip to main content

4005 (1669-1670)

The papers in this volume have no have folio numbers. Related pages were bundled and each  bundle given a number and subsequently indexed in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging.
There are several documents at the end of the volume (after bundle no. 14) which were not indexed. The extra documents were indexed (without bundle numbers) by the transcriber for completeness.
The last of these extra documents is a declaratin by Wynand Leenderts Besuidenhoud, chief gardener, Pieter Walrant, chief surgeon and Jan Schreijer, surgeon's assistant. They declare that the last month's food rations for the slaves, consisting of rice, pork, salted fish (of wich the most part had gone off) and dugong meat, was not sufficient to sustain them; seven were taken ill and admitted to hospital. They conclude that if no improvement is made in the rations, it would result in more hospital admissions of sick slaves and even deaths.

 

Table of contents VOC archive 4005 (1669-1670)
folioscontentstart image
No....Register van d' papieren voor D:E: H:r Command:r5
...1Daghregister beginnende p:mo Jan: 1668 en eijndigt ... a:o 706
...2Brieffboek beginnende 27en Junij 1668 en eijndigt ... a:o 70258
...3Resolutien beginnende 18e Junij 1668 en eijndigt ... a:o 70494
...4Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen van 't jaer 68 adij 16en Junij tot ... a:o 70570
...5Copie missive van G.F. Wreeden aen den Commandeur en Raet van 't Fort de Goede Hoope in dato ...576
...6Copia resolutie getrocken in 't Comtoir Mauritius in datp p:mo 9vemb: 1668587
...7Rapport van den vaendrick Smient593
...8Rapport van Joannes Prætorius600
...9Rolle van de vrijelieden aen Cabo de Boã Esperance611
...10Copia missive naer 't vaderlant gesz: in dato 19e Maert 1670615
...11Copia van d' memorie door d' Ed:le H:r van den Broeck aan den Commandeur van 't Fort de Goede Hoope agterlaten645
...12Copia instructie aan d' opperhooffden van d' hoecker Grundel mede gegeven653
...13Copia van 't rapport door d' bergwerckers over gelevert656
...14Copia van den brieff door d' H:r van den Broeck aan Haer Ed:e naert Batavia geschreven663
...Raport van de naervolgende bergen ende padtsen so onder seijt van d: assinijeurs672
...Memorie van d' aencomste en vertreck deses jaers 1670674
...Reparatien, timmeragien en opbouwingen bij d' E: H:r Command:r Jacob Borghorst in zijn E: aenwesen aen Cabo de Boa Esperance in't Fort de Goede Hoope ten profijte van d' E: Comp:e gedaen676
...Ordinairisse ransoenen 't welck aan de Leeijden is uijtgedeelt679
...Copia memorie voor d' H:r Commandeur Jacob Borghorst bij Corn van Qualb: 25 Julij 1668684
...Resolutie dato 10en April 1669688
...Balance getrocken op d' negotieboecken deser residentie adij ult:o Junij a:o stantij (1668)691
...Attestatien van Wijnant Leenderts, Pieter Walrant en Johannes Schreijer wegens de de speijse van 's Comp:s slaeven uijt 't magasijn becomen, 22en Januarij a:o 1670698


Link to the digital archive:  4005 (1669-1670)


 

  • Hits: 888