Skip to main content

4006 (1670-1671)

 VOC archive 4006 folio 74

This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles are in a different order and some are not present.

Several folios and bundles, those with maps or drawings, namely folios 565 and 566 and bundles 21 and 22 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'uitgenomen, VEL1132, VEL 1133'.

Folio 113 verso and 114 recto of the 'Brieffboeck' are missing.
Folios 439 and 440 of the trial of Maijcken van den Bergh are bound in the wrong order.
Of the roll of Free Men, only the right half of the roll with the names of the servants is present. The left half with names of the men and their wives is missing.
Bundles 31 to 35 and no. 37 are not present in the volume.


Table of contents VOC archive 4006 (1670-1671)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren gecomen van de Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen 't Sticht van Uijtrecht, de Vrijheijt, Wimmenum en Saxenburgh in Tessel gearriveert den 14 Junij, 24 Aug:tij en 2 September respective deses jaars 16719
1...33Originele missive door den Commandeur Pieter Hackius en den Raat aldaer in dato 22 Feb:rij 1671 aen de Vergaderingh van de Seventiene geschreven17
34...131Uijtgaande brieffboeck van de Caap beginnende met 13 Aptil 1670 en eijndigende 27 Januarij 167154
132...226Dachregister van den jaare 1670155
227...248Resolutien getrocken bij den Commandeur en den Raat van den jaare 1670262
249...287Attestatien en bewijsen289
288...303Interogatorien en confessien339
304...351Civile en criminele rolle360
352...363Sententien daar op gevolcht415
364...379Keuren en ordonnantien ofte placcaten429
380...385Proces van Jan Harmensz van Rhenen451
386...427Dito van Pieter Walrant van Middelb:461
428...440Dito van Maijcken van den Berch huijsvrouw van den burger Tieleman Hendricx510
441...448Proces van Anthoni Albertsz van IJsendijck527
449...467Dito van Johannes Fort en desselfs coadinteurs539
468...Rolle van de aencomste en vertreck van schepen566
469...Rolle van de vrije luijden ende derselver ommeslach570
470...Rolle van de overledene personen van 't jaar 1670572
471...482Eenige documenten nopende de Saldanha Bhaeij576
483...Rapport van de berchwerckers593
484...540Sijn drie journalen gehouden bij de Opperhooffden van de hoecker de Grundel op de voijagie om de Oost van Cabo de Bonne Esperance597
541...544Resolutien bij de gemelte opperhoofden getrocken660
545...548Extract van twee journalen bij den schipper en stuijrman van voorsz: hoecker op hun te rugge keeren van Mauritius naar Cabo de Bonne Esperance gehouden665
549...550Resolutien bij den scheepsraat van voorsz: hoecker tot dien eijnde getrocken669
551...564Copije missive van 't Opperhooft en den Raat des Comptoirs Mauritius aan den Commandeur en Raat van 't Fort de Goede Hope gesz:672
565...Proiject van 't nieuwe woonhuijs
566...Affteeckeningh van 't bouwlant
567...571Copije missive door den Generael en Raden van Indien dato 18 November 1670 aan den Commandeur en Raat geschreven693
572...575Rolle van d' E: Comp:s dienaren aen de Cabo de Bonne Esperance bescheijden699
576...592Resolutien van den jare 1671 ende bij 't aenwesen van den E: Commissaris Godske getrocken705
594...598Protest aen 't France Oostindische schip de Phenix gedaen724
599...601Rolle van 's Comp:s dienaren behorende tot de Fortresse de Goede Hope aen de Cabo de Bonne Esperance730
602...623Recepisse734
624...652Scheeps en oncostboeck766
653...729Specificatie van de oncosten gedaan aan verscheijde schepen in den jaare 1670 de Cabo de Bonne Esperance aengedaan hebbende800
730...764Verscheijde cognossementen en uijtgaende en incomen facturen879
765...805Grootboeck en journaal van de negotie van de jare 1670922
806...808Copije missive door den H:r Rijckloff van Goens uijt 't Casteel Colmbo 30 November 1670 aan den Commandeur en den Raat aan de Caap geschreven970
809...810Register van eenige papieren p:r de tweede besendinge aan de Camer Amsterdam gesonden973
811...814Originele missive door den Commandeur Pieter Hackius en den Raat dato 20 Meert 1671 aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven975
815...830Copije authenticq van de memorie van d' Heer Commissaris Isbrant Godske voor den Commandeur Hackius met de originele antwoort bij den selven daar op gegeven979
831...Copije van seeckere attestatie door twee hoveniers nopende het aanqueecken van de vaderlants elst995
832...Specificatie van 't gehandelde en geconsumeerde beestiael sedert primo Aprill 1670 tot 20 Meert 1671997
833...850Copije resolutie bij 't aanwesen van den Commiss:s Godske mitsgaders naa desselfs vertreck bij den Commandeur en Raat getrocken999
851...857Copije missive door den Commandeur Hackius en den Raat dato 17 Meert 1671 aan den Gener:l en Raden van Indien geschreven1016
858...863Copije dit door de selve aan d' Heer Rijckloff van Goens en desselfs Raat naa Ceijlon gesz: dato 13 Meert 16711024
864...Copije dito door den Generaal en Raden dato 16 Decemb:r 1670 aan den Commandeur en den Raat geschreven1030
865...868Petitie uijt het vaderlant gedaan tegens a:o 16721032
869...873Copije missive door den Commandeur Hackius en den Raat dato 23 Aprill 1671 aan de Heeren Bewinthebberen der Oostindische Comp:e geschreven1036
874...899Journael off daghregister gehouden bij den ondercoopman Georgh Fredrick Wrede op Mauritius beginnende 10 Novemb: 1670 en eijndigende 17 Decemb: desselvigen jaers1042
...
No...Register van de papieren gedirigeert aan d' Ed:le Heeren Bewinthebberen van d' Vrije Vereenigde Nederlantse g'Octroijeerde Oostindische Comp:e ter Vergaderinge van d' Heeren 17en binnen Amsterdam13
...1Originele brieff aan haer Ed:le voorn:t bij den Commandeur en den Raadt van d' Fortresse d' Goede Hoope gesz: in dato 22 Feb: 167117
...2Caaps uijtgaende brieffboeck van 't jaer 167054
...3Dagh Register155
...4Resolutien 't jaer 1670262
...5Attestatien en bewijsen289
...6Confessien en interrogatorien339
...7Crimineel en civile rolle360
...8Sententien415
...9Ceuren en ordonnantien off placcaten429
...10Vijff processen451
...11Memorie van d' aancomst en vertreck der schepen566
...12Memorie van de vrijeluijden aan Cabo de Boa Esp:570
...13Memorie van d' overleden Comp:s dienaren aldaer572
...14Certificaten en andere documenten nopende d' Saldanhia Bsaij576
...15Rapport van d' berghwerckers593
...16Drie journalen bij d' Opperhooffden van d' hoeker de Grundel op d' voijagie om d' Oost van Cabo de Boa Esperance gehouden597
...17Resolutien bij de gemelte opperhoofden getrocken660
...18Extract van twe journalen bij den schipper en stierman van voorsz: hoecker op hun te rugh keer van Mauritius naer Cabo de Boa Esperance gehouden, nopende 't aandoen van d' Baeij Osmedos de Cura665
...19Resolutien bij den scheepsraadt van voorsz: hoecker tot dien eijnde getrocken669
...20Copije missive van 't Opperhooft en den Raadt des Conptoirs Mauritius aan den Command:r en den Raadt van 't Fort de Goede Hope gesz: in dato 20en Xb: 1670672
...21Project van een aldaer te bouwen fortje
...22Caert van seekere parceel bouwlandt op 't gemelte Eijlant tot den ackerbouw affgesteken
...23Copia missive door Haer Ed:le tot Batavia aen den Commandeur en Raadt van 't Fort de Goede Hoope gesz: in dato 18en 9vemb:r 1670693
...24Rolle van 's Comp:s dienaren alhier soo als d' selve op 1en Januarij laastleden bevonden699
...25Resolutien van 't jaer 1671 ende bij 't aanwesen van den Commiss: get:705
...26Protest aan 't Fransche schip d' Phenix ged:724
...27Naeder rolle van 't completende getal van 's Comp:s dienaren730
...28Journael en grootboek van de negotie922
...29Recepissen734
...30Scheeps-oncostboeck766
...31Specificatie van oncosten
...32Uijtgaende facturen
...33Incomende d:os
...34Een stel winckelboeken
...35Journael en grootboek van de soldije
...36Copia missive door d' H:r van Goens aan den Command:r en den Raadt van d' Fortresse de Goede Hoope in dato Ceijlon Colmbo 30en 9bris 1670 970
...37Facturen en cognossementen van 't Mauritius ebbenhout


Link to the digital archive:  4006 (1670-1671)


 

  • Hits: 779