Skip to main content

4007 (1671-1672)

voc 4007 562

 This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles are in a different order and some are not present.

Several bundles, one with a map, namely bundles 23 and 28 are not present in this bound volume. The may have been removed to the map collections. 
The 'criminele and civile rolle' have some interesting including the civil law suits; In one, Anthony of Bengal, a company slave sues the free man Arnoldus Willems of Wesel for an overdue repayment of a loan of 15 Rixdollars. In another, Trijntje Theunis, the wife of Gijsvert Dircksz Verweij is sued for defamation of Geertruijd Jans by her husband Cornelis Adriaansz. When Trijntje (after not appearing before the court on two previous occasions) refuses to acknowledge the court and pay the imposed fine, the president instructs the prosecuter to charge her with contempt of court, which he readily does.

Folios 463 to 465 is a contract between commissioner Overbeeck and the Hottentot Princes concerning the sale and transfer of the Cape district to the VOC.

 

Table of contents VOC archive 4007 (1671-1672)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren genomen van de Cabo de Bonne Esperace p:r de retour schepen desen jaer 1672 in't vaderlant gearriveert12
1...26Originele missive bij den Raet der Fortresse de Goede Hope aen de Vergadringe der Zeventien in dato 19 April 1672 geschreven16
27...86Uijtgaande biefboeck van den jaere 167150
87...180Dach register van alle dagelijcxe voorvallen in de Fortresse de Goede Hope gehouden des jaars 1671112
181...227Criminele en civile rolle210
228...289Proces en inventaris van alle papieren en documenten tegens den schipper Gerrit Riddermuijs en vordere opperhoofden op den hoecker de Grundel260
290...351Copije ditto tegens de stuijrluijden van de fluijt Wimmenum334
352...362Ditto tegens Jurregen Wallart410
363...369Ditto tegens Claes Barenski424
370...380Ditto tegens Jan Sacharias436
381...395Ditto tegens vijff Hottentoos453
396...412Copije resolutien in den jaere 1671 als mede ter presentie van den Heer Commissaris Overbeeck gearresteert470
413...416Copije missive door den Gouverneur Generael ende Raden van India uijt Batavia den 22 Septemb: 1671 aen den Commandeur en Raet geschreven492
417...418Copije van een geemaneert placcaet door den Commandeur en den Raet van 't Fort de Goede Hope497
419...422Schriftelijck rapport der bevindingen en situatien van Hottentoos Hollandt door den luijtenant Coenraet van Breijtenbach en landtmeter Jan Wittebol aen den Raet der Fortresse overgelevert499
423...Copije missive door den E: Rijcklof van Goens d' jonge uijt Gale den 19 Januarij 1672 aen den Commandeur en den Raet geschreven503
424...440Inventaris mitsgaders de stucken en papieren in de sake van den Raet der Fortresse de Goede Hope tegens den fiscael Pieter Denijn pro et contra geexhibeert525
441...442Copije missive door de Camer Amsterdam dato 8 September 1671 aen den Commandeur en Raet aen de Caap geschreven529
443...Rolle van de aencomste ende vertreck der vaderlantsz als retournerende Batavise en Ceijlonse schepen, jachten, fluijten, hoeckers, Engelsz, Deense, France, etc.534
444...Lijste van de vrije luijden, hare vrouwen, kinderen, bestiael en verdere ommeslach bevonden den 16 April 1672536
445...455Generale rolle van alle des Compagnies dienaeren aen de Cabo de Bonne Esperance geplaets in dato primo April 1672538
456...459Copije missive door den Gouverneur Generael en Raden van Indien uijttet Casteel Batavia den 18 December 1671 aen den Commandeur en den Raet geschreven553
460...461Beedichde certificatie bij het scheeps volck van de schepen Spaarndam en Gouda beleijt wegens het overnemen van particuliere goederen557
462...Noch een ditto559
463...465Contract mette Hottentoose Princen bij den Heer Commissaris Overbeeck ingegaen wegens transport van dit Caapse district562
466...Originele reeckeningen van Hendrick Crudop566
467...Facture van't ingescheepte in't schip Ternate568
468...Copije missive door d' H:r Rijcklof van Goens uijt Colombo den 12 Januarij 1672 aen den Command:r en Raet geschreven571
470...579Soldije, cassa en winckelboecken van de Fortresse de Goede Hope576
580...583Originele missive door den Raet van de Fortresse de Goede Hope dato 4 Maij 1672 aen de Vergaderinge der Zeventiene geschreven686
584...Resolutie door den voornoemde Raet verstreckt met den Heer Commandeur Hubert Hugo Dijnsdach 26 April 1672 genomen692
585...589Petitie uijttet vaderlandt voor de Caap voor den jare 1673693
590...591Copije resolutie genomen den 27 April 1672 bij den voornoemde Raet699
592...Originele particuliere missive door den E: Albert van Breugel dato 5 Maij 1672 uijttet Fort de Goede Hope aen de Camer Amsterdam geschreven703
593...594Originele missive door den E: Hubert Hugo uijttet Fort de Goede Hope den 5 Maij 1672 aen de Caner Amsterdam geschreven705
...
No...Register der papieren gederigeert aen d' Ed:e Heeren Bewinthebberen van d' Vrije Vereenichde Nederlantse g'Octroijeerde Oostindische Comp: der Vergaderinge van de XVIIen tot Amsterdam14
...1Originele missive bij den Raat der Fortresse de Goede Hope aen Haer Ed: voorn:t greschreven in dato 19 April 167216
...2Uijtgaande biefboeck van den jare a:o 167150
...3Dach register van alle dagelijcke voorvallen in de Fortresse voorn:t gehouden des jaars 1671112
...4Een criminele en civile rolle210
...5Copis proces tegen d' opperhoofden op d' Grundel260
...6Copije d:o tegens d' stuijr: Wimmenum334
...7Copia tegens Jurgen Wallert410
...8Copis d:o tegens Claas Barenskij424
...9Copia d:o tegen Jan Sacharias436
...10Copia d:o tegens vijff Hottentoos453
...11Copija resolutien in den voorleden jars ter presentie van d' H'r Commissaris ge'arresteert470
...12Copia missive van de Hooge Regeringe tot Batavia p:r de rijst fluijt Uijdam becomen492
...13Copia van een g'emaneert placcaet497
...14Copia rapport der bevindingen en situatien van Hottentoos Hollant499
...15Copije missive p:r de Ceijlonse retour schepen becomen503
...16D:o van 't besagneerde wegens Pieter Deneijn525
...17Rolle van d' aancomst en vertreck der schepen534
...18D:o van de vrijlieden nevens hare [...ellen]536
...19Rolle van 't guarnisoens volck538
...20Copia missive p:r d' eerste besendingh a d Comm:553
...21Beedighde certificatien bij 't scheeps volck van Spaarnd:m en Gouda beleijt wegens 't overnemen van particuliere goederen557
...22Eijs en petitie voor dese residentie wegens 't jaer 1673693
...23Extract uijt d' Mauritiusse facturen van 't over gehouden ebbenhout voor d' Camer Delft
...24Contract met den Hottentosen Princen bij d' H:r Commissaris Overbeeck ingegaen wegens 'transport van dit Caapse district etc.562
...25Extract uijt d' soldijboeken wegens de te goet reaaende gagie ten behoeve van den gewesen fisquaal Crudorp566
...26Facture van 't ingescheepte in 't schip Ternate568
...27Casb: waerin d' soldij, cas en winckelboecken van d' Fortresse d' Goede Hope576
...28Caart van Hottentots Holl:t en d' Baaij IJselsteijn
 

 


Link to the digital archive:  4007 (1671-1672)


 

  • Hits: 1225