Skip to main content

4008 (1672-1673) part one

 voc archive 4008 image 871, report of the drowning of six men.

This volume has two tables of contents, one numbered by folio number and one by bundle number. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. The two sets are not exactly the same and in the 'bundled' version, several bundles are in a different order and some are not present.

Several bundles, one which no. 22 is a map, namely bundles 2, 3, 6, 8, 9, 14-17, 20-23, 34-35, 39-42 and 50 are not present in this bound volume. No. 22 may have been removed to the map collections. 

Folio 286 of the 'Daghregister' relates the 'atrocious and malicious' incident of two eleven year old boys, one the son of Elbert Diemer and the other a Hottentot boy, playing in the hospital. They broke a watermelon and started throwing pieces of the rind at each other. At a certain point Elbert Diemer's boy became angry, pulled a knife out of his pocket and stabbed the Hottentot boy in the chest, after which he ran away. The injured boy was treated and hospitalized to be kept overnight but by morning he had disappeared from the hospital. It was presumed he was taken by his family or people to treat him in their own manner.
Folio 296 of the same journal mentions the shooting of a Hottentot (of Cuijpers Crael) by Willem Willemsz (van Deventer) which was to be investigated by the Fiscaal. Subsequently folio 298 mentions the death of the aforesaid Hottentot and the Fiscaal is ordered to further investigate his death.
On folio 336, the commander and council receive news of the outbreak of war between the Kingdoms of Great Britain and France on one side and Free Republic of the United Netherlands on the other side.

Folio 746 of the Mauritius papers reports the drowning of six men including George Wreede, despite the warnings given by Daniel Zaaiman not to venture out into the surf.

The complete 'Daghregister' of the ship De Vrijheijt destined for the island of St. Helena, folios 822 to 829, has been bound between folios 835 and 836.

 

Table of contents VOC archive 4008 (1672-1673) part one
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papiere gecomen van Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen Pijnacker en Stermeer in Tessel gearriveert den 25 Septemb:r 167311
4...57Originele missive door den Gouverneur Isbrant Godske en den Raedt van 't Fort de Goede Hoope aen de Vergaderinge der Zeventiene in dato 10 Maij 1673 gesz:13
58...100Resolutien bij den gem: H:r Godske en den Raedt der Fortresse de Goede Hope getrocken sedert 27 Feb: 1672 tot 17 April 167375
101...255Brieven successive van de Caep nae verscheijde quartieren afgegaen beginnende met den 4 Maij 1672 en eijndigende 14 April 1673120
256...404Dagh register gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance van den voorleden jare 1672279
405...Lijste van de aencomste en de vertreck der schepen soo vaderlands en Bataviasche als andere natien433
406...408Generale rolle van't guarnisoens volk en der selver emploij soodanigh d'selve op een Maij 1673 alhier aen de Cabo de Bonne Esperance in employ is bevonden434
409...Dito van de vrijeluijden, hare vrouwen, kinderen en verderen ommeslagh op 24 April 1673 bevonden438
410...525Generale negotieboecken, item specificatieboecq van oncosten beijde van den jare 1671 en 1672 mitsgaders uijtgaende facturen en cognossementen van derselve jare440
526...583Cassaboecq van den jare 1672.626
584...609Journael van de winkel van den jare 1672.685
610...620Verscheijde papieren en opnemminge der packhuisen ter tijde van h:r commissaris Overbeecq gedaen715
621...631Diverse attestatien ten laste van den gewese administrateurs den coopman Cornelis de Cretser en ondercoopman Saniel Froijmanteau beleijt727
632...Attestatie en verclaringe van den schippers, op Suijdpoelbroeck en Vrijheijt hoedanigh 't geraemte van de afbreecken herwaerts gesonden is bevonden743
633...634Certificatie nopende 't gepasseerde omtrent de aengehaelde wijnen uit het schip Gouda745
635...636Certificatie reackende 't abandonneren van seecker Frans schipje door die van Cattenb: aen St. Vincent aengetroffen747
637...Resolutie bij de opperhoofsen van't voorn: schip Cattenb: genomen wegen 't voornoemde Frans scheepje749
638...Attestatie hoedanigh seeckere 44 rollen tabacq uittet schip Vlissingen geborgen en mettet schip Middelburgh herwarts gesonden bij nae wegingh op de schael sijn bevonden751
639...641Extract van het achterheijt van juff:r Alida Faex wed: wijlen den Commandeur Hackius zal:r753
642...651Specificatie hoedanigh de goederen in den jare 1672 en 1673 p:r de schepen uitter Patria nae de Cabo gesonden bij leverantie mette facturen hebben gerespondeert755
...Papieren van Mauritius van de opperhoofden van 't jacht de Pijl
652...662Copije van alle resolutien geduijrende de reijse van 't jacht de Pijl bij deselver opperhoofden gehouden766
663...666Originele missive door den E: Hubert Hugo van Cabo de Bonne Esperance den 29 Xb:r 1672 aen de H:r Bewinthebb: ges:z778
667...668Copie instructie voor den voorn: Hubert Hugo en Raedt in't jacht de Pijl onder Madagascar ten anker leggen dato 7 Octob:r 1672 voor den schipper Hend: Harmensz782
669...673Copie missive door den voorn: Hubert Hugo aen de Caep sato 29 Xb:r 1672 aen de H:r Bewinthebb: ges:z784
674...771Sijn verscheijde Mauritius papieren, daghregisters, resoluties etc.789
772...800Journael en daghregister gehouden bij de opperhoofden van't fluijt scheepje Marcken, op de voijagie naer de Cabo de Bonne Esperance over de Eijlanden Corisco, St. Thome, Annabon, Ascension, etc.898
801...821Copie journael gehouden bij de opperhoofden van 't scheepie d' Vliegende Zwaen op de misluckte reijs langs de Africaense cust929
822...829Daghregister gehouden bij d' opperhoofden van 't schip de Vrijheijt gedestineert tot het emporteeren van het Eijlandt S:ta Helena959
830...831Extract uijt de negotieboecken, continerende hetr achterstal van den gewesen coopman De Cretser951
832...833Inventaris van de goederen in 't veroverde Fort de Goede Fortuijn op S:ta Helena bevonden953
834...Ditto van de goederen bevonden in de veroverde prijs Johanna Catarina955
835...Iterative requesten van den borger Wouter Mostert957
836...Originele missive door de opperhoofden van 't schip W: van der Goes den 8 Maij 1673 leggende in de Baeij de Goede Hoope, aen de Bewinthebberen der Oostind:e Comp:e ter Camer Zelandt gesz:967
837...841Vervolgh van 't principaelste voorgevallen op de uijtreijse van 't gem: schip967
842...843Notitie van de overledene personen op 't meergen: schip975
844...Facture van eenige Mauritius bereijt leer door ordre van den Gouverneur Godske geladen in 't schip 't Wapen van der Veer voor de Camer Zelandt977
845...912Onkost reecq: aen verscheijde schepen gedaen van den jare 1672980
...
...
No....Register der papieren geconsigneert aan d' Eed:le Heeren Bewinthebbe[ren] van d' Vrije Vereenigde Nederlantse  Oostindise Comp:e ter Vergadering[e] van de Heeren Zeventhienen. Voor de presiadiale Camer Zeelandt6
...1Originele brief bij den Gouverneur en Raad van 't Fort d' Goede Hoope aan gemelde Haar Ed:ls in dato 10en Meij a:o stantij gesschreven13
...2Particuliere missive voor de Camer Zeelant bij den Gouverneur en Raad in dato voors: geschreven
...3Copia d:o van de missive per 't Deense schip d' Goede Fonteijn van hier aan haar gemelde Ed:e affgegaan dato 20en April
...4Copia resoluijtien der gepasseerden jaare 1672 tot den 27en April deses loopende jaare bij den Gouverneur en Raadt alhier getrocken75
...5D:o der brieven successive van hier afgegaen beginnede 4en Maij en eijndigende 30 X:ber 1672 [nevens]121
...6Appendix voor 't vaerende briefs tot 19en April a:o stantij
...7Dagregister van den gelabeerden jaare 1672279
...8Criminele en Civile rolle van d:o.
...9Copia van de voldongen processen met d' sententien daarop gevolgt
...10Lijste van d' aancomst en vertreck der schepen zedert April 1672 tot dato433
...11Generale rolle van 't guarnisoens volcq en der selver emploij op eersten Maij aan Cabo de Boã Esperance bevonden434
...12D:o ... d:o van de vrijluijden en haeren verderen omslag op 24 April opgenomen438
...13Negotieboecken van den jaare 1671 en440
...14D:o van den jaare 1672
...15Specificatie boeck van oncosten van anno 1671 en
...16D:o ... d:o van den jaare 1672
...17Uijtgaande facturen en cognossementen van de selve jaaren
...18Cassa boeck van den jaaren 1672626
...19Winckel boecken van d:o.685
...20Cohier soldijboecken voor d' Camer Zeelandt nevens de cohieren van de respectieve Camers
...21Petitie voor de Caap en 't jaar 1674 mette annexe catalogus van medicinalien en een lijste van thuijn saden
...22Caerte van 't nieuwe casteel en hoe verre 't selve tot dato is g'avanceert
...23Verscheijde papieren, de opnemingen der packhuijsen ten tijde van d' Heer Overbeeck alhier gedaan Behelsende
...24Diverse attestatien ten laste van d' gewesen administrat:s den coopman Cornelis de Cretser en ondercoopman Daniel Froijmanteau alhier beleijt727
...25Attestatie of verclaringe van de schippers, op Polsbroeck, Vrijheijt en Cattenburgh hoedanigh 't geraamt[...] van d' afbreecken herwaerts gesonden hier is bevonden743
...28Certificatie nopende 't gepasseerde omtrent d' aangehaelde wijnen uijt 't schip Gouda745
...29Certificatie raekende 't abandomeren van seeker Frans scheepie door die van Cattenburg nu laast aan St. Vincent aangetroffen wesende mette resoluijtie ten dien eijnde bij haeren scheeps raad genomen747
...30Attestatie hoedanigh d' 44 rollen tabacq uijt 't schip Vlissingen geborgen en met Middelburgh herwaerts gesonden bij nae weeging sijn bevonden751
...31Extract van 't achterstal bij d' negotie boecken van Jacob Granaat
...32D:o ... van juff:r Alida Faex weduwe wijlen den Commandeur Hackius zaliger753
...33Specificatie hoedanige d' goederen in den jaare 1672 en 73 p:r d' scheepen van d' respective Cameren herwaarts gesonden bij leverantie mette facturen en hebben gerespondeert755
...34Accort mette Caapse Hottentoten en den capitain Cuijper over 't cederen der landen hier omtrent aan d' e: Comp:e aangegaan
...35Nevers van d' overheden van 't schip Oldenburgh nopende haar lieden tractement alhier
...36Verscheijde Mauritieusse papieren als 't dagregister en en andere papieren van 't provisioneel opperhooft soo direct van daar als over Batavia herwaerts gesonden766
...37Dagregister bij d' opperhoofden van Marcken op d' reijs over Ilhia de Prins, St. Thome, Annaboa en Ascention gehouden898
...38Copia journael gehouden bij d' opperhoofden van 't schepie d' Vliegende Zwaan op d' misluckte reijs langs d' Africaanse Oostcust over d' Baeij Osmedos de Cura tot aan Coffala etc.929
...39Guarnisoen boecken van Mauritius van 't jaar 1671 jaar en 72 defect niet gereeckent
...40Scheepsboeckien van d' Posthoorn
...41Catalogus van de medicamenten 't voor leden jaar ten behouve deser residentie uijt 't vaderlant gepetitioneert en hoe d' selve is voldaen en oock noch resteert tot voldoeninge van dien tot nog toe oversonden is
...42Extract uijt d' negotie boecken continerende 't achterstal van Daniel Froijmanteau
...43Extract uijt d' negotie boecken continerende 't achterstal van den gewesen coopman De Cretser951
...44Dagregister gehouden in 't schip d' Vrijheijt bij 't exploict van St. Helena en missive nae de veroveringe van daar becomen959
...45Inventaris van de goederen uit veroverde Fort de Goede Fortuijn op St. Helena bevonden953
...46D:o van de goederen bevonden in 't veroverde preijs d' Joanna Catarina955
...47Iteratijff request van den borger Wouter Mostaert957
...48Cort verhael van 't ontmoeten geduirende de reijs uit vaderlant, van 't schip 't Wapen van ter Goes tot hier op dese rheede967
...49Facture en cognoscement van een cas met Mauritius leer, een d:o met out geweer, een d:o met bollen, een d:o met bloemen, een d:o met boomkens nevens een stuckje amber de grijs den command:r van de vloot Abraham Huijbregts inlandigt977
...50Vier particuliere brieven van d' overleden van 't [d'een sale] schip Oldenb: tot Amsterdam te bestelen
...§Oncost reeck:n van der jare 1672980
...In 't Fort de Goede Hoop 10 Maii 1673, H. Crudops


Link to the digital archive:  4008 (1672-1673)


 

  • Hits: 797