Skip to main content

4013 (1677-1678)

voc 4013 0478Terms of a peace agreement between the VOC and the Cohoquaas nation.

This volume contains papers and letters for the period 1677 to 1678 and were received in the year 1678.

The first two folios, numbers 1 and 2 are not present and appear to have not been scanned.

Folio 59 was not indexed and is indeed an empty folio.

Folios 456 and 457 are terms and conditions of a peace agreement between the Company and the Choquaas nation.

Folio 463 was bound several pages before folios 461 and 462 (image 481). From the context it is apparent that it should actually belong between folio 461 and 462 and not after the latter.

Table of contents VOC archive 4013 (1677-1678)
folioscontentstart image
...Register van de brieven, papieren en geschriften van de Cabo de Bonne Esperance a:o 1678 met de retourschepen overgecomen5
1...58Originele missive van den Gouverneur Jan Bax van Heerentals ende den Raedt aen de Caep voornt: aen de Vergaderingh van de Seventiene in dato 15e Meij 16788
60...62Originele d:o van den voorn: Gouverneur particulier aen de gemelte Vergaderingh van de Seventiene in dato 16 d:o 66
62...67vOriginele particuliere missive door den bovengemelten Gouverneur en Raedt aen de Camer Amsterdam geschreven mede van den 15 d:to68
68...160vCopien van verscheijde resolutien 't sedert 9e Januarij tot 30e Decemb: 1677 bij den voort: Gouverneur en Raedt successivel: genomen76
161...236vCopie uijtgaende brieffboeck van den jaer 1677170
237...436vDaghregister aen de Cabo de Bonne Esperance voornt: geduijrende den jaere 1677 gehouden249
437...442vCriminele en civile rollen der gemelte residentie van den voors: jaere 1677453
443...Lijste van de schepen die 't sedert 25 Meij 1677 tot Meij 1678 de Caep voornt: hebben aengedaen ende wanneer die wederom van daer sijn vertrocken459
444...Generale rolle van alle de vrijluijden aen de voors: Cabo de Bonne Esperance, mitsgaders wat have en goederen deselve besitten460
445...446vD:o rolle van 't guarnisoen aldaer464
447...448Memorie van eenige persoonen die haer reeckeningen met procuratie op sommige luijden in 't vaderlant hebben overgemaeckt466
449...Copie req:t van de Weesmeesteren aen den Gouverneur en Raedt voornt: omme te hebben voorschrijvens, in faveur der weesen, wiens goederen aldaer vrugteloos leggen470
450...Extract uijt een missive van den Gouverneur ende den Raedt aend de Hooghe Regeering tot Batavia van den 29e Septemb: 1677 raeckende d' aengeh[eul]de goederen in 't schip Africa472
451...455vCopie memorie voor 't opperhooft van Mauritius Isaacq Johannes Lamotius op sijn vertrecq derwaerts472
456...457vConditien van vrede tusschen de Compagnie en de twee Hottentosche Natien genaemt Cohoquaes ingegaen den 25 Junij 1677478
458...460Conditien en voorwaerden waarbij alle des Comp:s landerijen in Hottentots Holland voor drije jaeren sijn verhuijrt483
461...463Twee extract resolutien bij den Gouverneur en Raedt genomen op 't [stucq] van den impost op verscheijde Vaderlantsz en Indische drancken die door particulieren aldaer werden vercogt486
464...467Extract resolutie behelsende de conditien met drije vrijluijden naer Mauritius vertreckende, aengegaen488
468...470Copie relaes bij d' opperhooffden van 't schip St. Andries, gedaen van haer wedervaren op d' uijtreijse tusschen 't Vaderlant ende d' Caep493
471...Copie attestatie wegens de constitutie en bevindinge van twee cassen Spaansche tabacq metter gemelte schip St. Andries aengebracht500
472...Memorie van de quantieijt granen die door de vrije lantbouwers aen de Caep in den oughst 1677 sijn opgebraght501
473...Memorie van de wijnen die in den selven jaer aldaer sijn geoughst502
474...488Verscheijde copie resolutien bij den gemelten Gouverneur en Raedt in 't reguarde van Anthonij van Door gewesen capiteijn op het Deensche schip Phoenix genomen50
489...490Extract resolutie over het selve subject met een contra protestatie tegens den gemelten capiteijn en verdere opperhoofden519
491...493Vier distincte copie brieffjes door de opperhoofden van 't gemelte schip mede ter dier saecke aen den Gouverneur Bax geschreven523
494...Copie acte off recepisse van den stuijrman van het gemelte Deenschip waer bij den selven belooft en aenneemt een pacquet brieven uijt het Vaderlant aen den Gouverneur en Raedt op de Cust van Cormandel geaddresseert, te bestellen526
495...Copie acte pff verloff van den Gouverneur Joan Maetsuijcker voor den meergenoemde schipper Anthonij vn Dornen om met het Deense schip Oldenburg te mogen repatrieren, in dato 27 Januarij 1674527
496...Copie paspoort in 't Latijn voor het voor gemelte Deensche schip den Phoenix gedattert 27e Septemb: 1677528
497...499Drije cope requesten van d' opperhooffden van het laestgenoemde Deesche schip aen den Gouverneur en Raedt gepreesenteert532
500...Copie brieff van den gemelten Gouverneur aen de selve opperhooffden in dato 22 April 1678535
501...507Copie missive van den Generael en de Raden tot Batavia, aen den voors: Gouverneur en Raedt aen de Caep in dato 15 Feb: 1678536
508...510vCopie d:o van den Gouverneur en de Raedt op Ceijlon, aen de selve van den laesten Januarij 1678545
511...622Voldongen processen, en stucken daer toe behoorende van den jaere 1677552
623...6263 copien verclaringen raeckende de constitutie en leckagie van het retourschip Pouleron, nevens een resolutie bij den Gouverneur Bax ende den Raedt daer over genomen690
627...629Copie missive van het opperhooft op Mauritius Isaacq Lamotius, aen den Ed: Gouverneur en de Raedt aen de Caep van 3e Octob: 1677694
630...Memorie van 't gene op de ladingh van 't schip St. Andries bevovnden is te mancqueren698
631...Oncoste reeckeninghe van 't gemelte schip700
632...633Ad idem, van de gehuijrde scheepen Bloemendael en Crijghsman702
634...675Journael en grootboeck van den arme off de diaconije aen de Cabo de Bonne Esperance707
676...695Journael en grootboecq van de Caapsche weesen752
696...741Journael en grootboecq van de negotie778
742...763Oncosste reeckeningen van verscheijde behoeften aen diversche schepen verstreckt838
764...851vJournael van de ordinaris rantsoenen aen het guarnisoen aen de Caep voornt: verstreckt862
852v...890Idem van de winckel, mitsgaders provisien en materialen uijte packhuijsen aen verscheijde persoonen vercogt954
891...936Journael en grootboecq gehouden bij die op het jacht Voorhout op de voijagie naer Madagascar, Mosambique, etc.994
937...963Journael gehouden bij die van den hoecker de Bode om den Noort Cust van Africa, tot ondecking van 't Eijlant Sta. Helena Nova1045
964...1054Daghregister van die van het jacht Voorhout voorschreeve op haer reijse naar Madagascar, de Baij St. Augustijn et:a1075
1055...1058Originele missive van den Commandeur Hugo ende den Raedt op Mauritius, aen de Heeren Seventiene, in dato den lesten Augustij 16771168
1059...1068Copie missive van alsvooren, aen den Generael ende Raden tot Batavia geschreven, in dato 23e Meij 16771172
1069...1070Calculatie wat nae gissinge het Eijlant Mauritius 't sedert a:o 1672 tot 1677 de Comp:e heeft comen te costen1185
1071...Verclaringe van twee basen ebbenhoutcappers op Mauritius van dato 27e Junij 16771186
1072...1094Extract uit het verbael van Mauritius 't sedert 3e Julij 1676 tot den 22e Augustij 1677 gehouden1188
1095...1106Copie missive van den gemelten Commandeur en den Raedt aen den Gouverneur ende den Raedt aen de Caep geschreeven p: dato ult:o Augustij 16771211


Link to the digital archive:  4013 (1677-1678)


 

  • Hits: 737