Skip to main content

4014 (1678-1679)

 Death of Governor Johan BaxThe death of Governor Johan Bax from the resolutions.

This volume contains papers and letters for the period 1678 to 1679 and were received in the year 1679.
During this period, the second in command, Hendrick Crudop takes on the role of provisional head after the death of Governor Johan Bax on 29 June 1678.

Some folio numbers were not used: 
- The letter starting with folio 109 continues from folio 144 to 146, skipping number 145 without interruption. 
- There is no folio number 221, however the resolution dated 28 October 1678 is recorded uninterrupted on folio numbers 220, 222 and 223.

 Folio 246 is present in the volume but was not digitised. It may have not been scanned.

In the 'Daghregister' an unnumbered folio is inserted between folios 462 and 463. 
Folio 487 of the same journal gives a summary of the grain production of the free men and the company.

Folio 546, the 'Opgaafrollen', was inserted right at the end of the volume.

The instructions for the commanders of the yacht Elisabeth actually starts on folio 568 and not folio 567; it is the last folio of the previous document.

 

Table of contents VOC archive 4014 (1678-1679)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren overgecomen van de Cabo de Bonne Esperance met de retourvloot van den jaere 16795
1...21Originele missive door het p:l Opperhooft Hend:c Crudop en den Raet in't Fort de Goede Hoop in dato 20 Feb: 1679 aen de Vergaderingh der H:rn Seventiene geschreven10
22...42Copie missive door het opperhooft Isaacq Johannes Lamotius en den Raet op Mauritius in dato 12 Septb: 1678 aen den Gouverneur Joan Bacx en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance gesz:32
43...58Copie d:to door het p:l Opperhooft Hendrick Crudop en den Raet in 't Fort de Goede Hoop in dato 18 Januarij 1679 naer Mauritius geschreven54
59...67Copie instructie voor d' opperhoofden van 't jacht d' Elisabet om haer daer nae te reguleren op de reijse naer Madagascar70
68...76Copie missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien in dato 21 Decemb: 1678 aen her p:l Opperhooft en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven80
77...83Copie d:to door 't voorn: Opperhooft en den Raet in dato 19 Feb: 1679 aen den Gouverneur Generael en de Raden van Indien geschreven90
84...103Daghregister gehouden door de opperhoofden van 't jacht d' Elisabeth op haere voijagie naer de Cabo de Bonne Esperance en 't gepasseerde aen 't eijlant Ilha Fernando di Noronha98
104...Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen aen de Cabo de Bonne Esperance119
105...106Extract uijt de resolutien van de Cabo de Bonne Esperance raeckende de goederen uijt de schepen Todor en Prins Willem door den fiscael M:r Tobias Vlasvath aengehaelt121
107...108Register der brieven en papierem126
109...147Originele missive door het p:l Opperhooft Hendrick Crudop en den Raet in 't Fort de Goede Hoop in dato 18 April 1679 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven128
148...234Copia resolutien getrocken in 't Fort de Goeden Hoop sedert 10 Januarije 1678 tot ult:o Maert 1679166
235...352Copie afgaende brieven beginnende met p:mo Januarij 1678 en eijndigende 22 Maert 1679252
353...489Daghregister van den jaere 1678 gehouden in de Fortresse de Goede Hoop371
490...544Civile en Criminele rolle van den jaere 1678510
545...Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen aen de Cabo de Bonne Esperance579
546...Generale rolle van de vrijeluijden en haere verderen ommeslagh in April 1679 opgenomen828
547...Generale rolle van Comp:s dienaeren soo als de selve ult:mo Maert 1679 aen de Cabo de Bonne Esperance in emploij sijn bevonden580
548...565Daghregister gehouden bij d' opperhoofden van 't scheepje d' Elisabet op haere reijse naer Indien582
566...567Beschrijvinge van 't Eijlant Ferdinando di Noronha603
567...575Copie instructie voor d' opperhoofden van 't jacht d' Elisabet om haer daer nae te reguleren op de reijse naer Madagascar606
576...577Copie resolutie door den Commandeur Zacharias Wagenaer en den Raet aen Cabo de Bonne Esperance genomen in dato 22 Martij 1666 nopende 't dopen van slaven kinderen615
...Van Mauritius
578...614Daghregister gehouden van 't gepasseerde op 't Eijlant Mauritius sedert 4 Octob: 1677 tot 10 Septb: 1678618
615...635Copie missive door 't opperhooft Isaacq Johannes Lamotius en den Raet op Mauritius in dato 12 Septb: 1678 aen den Gouverneur en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven656
...Van de Caep
636...Copie resolutie bij het p:l Opperhooft en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance genomen in dato 13 April 1679 wegens 't vertrecken der retour schepen678
...Van Mauritius
637...638Lijste van Comp:s slaven en slavinnen op 't Eijlant Mauritius682
639...Copie attestatie ten laste van Pieter Janssen en Conelia Teunis684
640...Copia resolutie den 20 Aug: 1678 genomen in 't reguarde van den persoon van Hans Jacob Hoeven685
641...642Provisionele articule en ordonnantien door het Opperhooft en den Raet opgestelt voor vrijeluijden688
643...Copie sententie ten laste van Thomas Pietersz cock op den hoecker de Bode en Bartholomeus Borms vrijburger op Mauritius690
644...Copie missive door het Opperhooft Isaacq Joh. Lamotius in dato 30 Octob: 1677 aen den Gouverneur Generael en de Raden van Indien geschreven691
645...Copie attestatie ten laste van Willem Willemsz van Deventer693
646...Lijste der vrije luijden met hun vrouwen, kinderen, slaven en slavinnen op het Eijlandt Mauritius694
647...Copie attestatie ten laste van Willem Willemsz van Deventer695
648...649Lijste van Comp:s besettelingen op 't Eijlandt Mauritius648
650...Copie sententie ten laste van Willem Willemsz van Deventer699
651...652Versoeck van eenige vrije luijden op Mauritius en 't geresoveerde daer op in Rade van Mauritius700
653...656Copie missive door het Opperhooft en den Raet op Mauritius in dato 5 April 1678 aen den Gouverneur Generael en de Raden van Indien geschreven702
657...Copie d:to door het Opperhooft Lamotius in dato 3 Octob: 1677 geschreven aen als vooren706
658...661Eenige copie attestatien en interrogatorien ten laste van de slaven op 't Eijlant Mauritius707
...Van de Caep
662...Copie verclaeringe van het te kort comen van een mas verglaesde coraelen in de kist l:r B, met het schip de Geele Beer ontfangen712
663...Oncost reeckeningh van de ingehuijrde fluijt de Geele Beer713
664...672Oncost boeckje van 't Comptoir Mauritius sedert p:mo Julij 1677 tot ult:o Junij 1678715
673...Register der papieren730
674...683Originele missive door den Raet Ord:s Dirck blom en het p:l Opperhooft mitsgaders den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance in dato 22 Maij 1679 aen de Vergaderingh der H:rn Seventiene gesz:732
684...687Originele missive door het p:l Opperhooft en den Raet in 't Fort de Goede Hoop in dato 29 Maij 1679 aen de Vergaderingh der Seventiene geschreven744
688...690Originele missive door het p:l Opperhooft en den Raet in Fort de Goede Hoop in dato 29 Maij 1679 aen de Camer Amsterdam geschreven750
691...718Copia resolutien bij 't aenwesen van den Raet Ordinaris van Indien, Dirck Blom en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance onder verscheijden datums genomen754
719...Generale rolle van Comp:s dienaeren soo als de selve ult:mo Maij 1679 in emploij sijn bevonden782
720...747Copie missive door het p:l Opperhooft en den Raet in 't Fort de Goede Hoop in dato 18 April 1679 aen de Vergaderingh der Seventiene geschreven785
748...Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen816
749...Memorie van de personen aen welcke toegestaen is haer reeck: met procuratie over te maeken817
750...Cognossement van 't gescheepte in den hoecker de Quartel819
751...Cognossement van 't gescheepte in het schip America821
752...Oncost reeck: van de fluijt de Jonas823
753...Originele missive door den Raet Ordinaris van Indien, Dirck Blom van de Cabo de Bonne Esperance in dato 16 Maij 1679 aen de Vergaderingh der Seventiene geschreven825
...Generale rolle van alle d' vrijluijden, vrouwen, knechten, slaven, [slavinnen], haeve, en vordere [..., ...] effecte, soodaanich als de selve op huijden den 8 en 9 April 1679 aan de Caap d' [Bonne Esperance], bij opneemunge van ons.828


Link to the digital archive:  4014 (1678-1679)


 

  • Hits: 702