Skip to main content

4020 (1684-1685) part one

voc 4020 0131
First day of the 1684 Daghregister

This volume contains papers and letters for the period 1684 to 1685 and were received in the year 1685.

Folio 205 of the Daghregister is not present and appears to have not been scanned but present in the bound volume.

Folios 553 and 554 is a missive to the Prince of Madagascar concerning the continued free trade and in particular the slave trade.

Folios 615 to 619 were not bound in the correct order — it appears to be back to front.

 

Table of contents VOC archive 4020 (1684-1685) part one
folioscontentstart image
...Van de Cabo de Bonne Esperance en den Commissaris Van Goens
...Register der brieven ende papieren van de Cabo de Bonne Esperance, mitsgrs: den Raad Ord:s en Commissaris Rijckloff van Goens de jonge overgesonden ende hier gearriveert met de schepen de Juff:r Anna ende de Burgh van Leijden in den jaare 16837
...Cabo Bonne Esperance
1...Register13
2...24Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan de Cabo de Bonne Esperance an de Vergaderingh der Heeren Seventiene van dato 6 Februarij 168514
25...43Authenticque copie Caapse resolutien sedert 20 Junij tot 13 December 168439
44...48Dito deductie wegens den Commandeur Simon van der Stel aan den Commissaris R: van Goens de jonge overgelevert nopende de pointen van misnoegen der Hooge Regeringe van Indien over de directie aldaer59
49...Dito extract uijt het balanceboeck behelsende 't slot der Caapse negotieboecken van den jaere 168466
50...57Dito copie instructie door den Commandeur van der Stel (aan) de Opperhoofden van 't fluijtje Baren op hunne vojagie na Madagascar ter slavenhandel voorgeschreven67
58...66Vier copie missive van den vendrigh Oloff Bergh en de verdere afgesondene tot bergingh der goederen van 't verongeluckte Engelsch schip de Joanna aan de Caap d' Aguillas, aan Commandeur van der Stel en Raad op diversche datos75
67...77Authenticque copie missive van het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op 't Eijl:t Mauritius aan de Command:r en Raad voorn:t dato 8 April 168485
78...79Twee authenticque copie verclaringh ter Comptoire Mauritius verleden wegens de reddeloosheijt van de fluijt Baren, en den rijs daerinne in voorraedt bevonden99
80...Factuur en cognossement van de ebbenhoute platen en tabacq met de fluijt Baren van Mauritius na de Cabo versonden101
81...82Inventaris der goederen van de fluijt Baren over boord geraakt door harde weer 102
83...86Eijsch van goederen en provisien ten behoeve van 't Eijland Mauritius van de Cabo de Bonne Esperance gedaen105
87...Authenticque copie resolutie van 't Opperhoofd en den Raad op Mauritius dato 18 Februarij 1684 wegens de rijs uijt de fluijt Baren te ontlossen109
88...89Dito onkostreeckeningh van de fluijt Baren aan het Eijland Mauritius110
90...Factuur en cognossement van goederen met de hoecker de Quartel van Mauritius na de Cabo gesonden113
91...92Resolutie van het Opperhoofd en den Raad op Mauritius wegens 't emploieren der seijlen van de hoecker der Quartel tot het drogen der rijs uijt Baren gelost114
93...Authenticque copie attestatie wegens 't voorgevallene tusschen het Opperhoofd ende Oppermeester op Mauritius116
94...Resolutie van het Opperhoofd en Raad voorn:t wegens 't afhalen der rondhouten voor de fluijt Baren van de lijkant van 't Eijland117
95...Dito wegens 't ontlossen van de hoecker de Quartel118
96...97Dito van den Commiss:s van Goens, Commandeur van der Stel en Raad aan: Cabo wegens 't voort senden van de schepen de Burgh van Leijden en de Anna na 't Patria dato 5 Februarij 1686119
98...Rolle der schepen de Cabo aangedaan hebbende sedert primo Januarij 1684 tot 12en dito 1685128
99...379Authenticque copie Caapse daghregister van den jaare 1684131
380...Copie missive van den Commandeur van der Stel aan den sergeant Jan Reijnard aan 't Robbeneijland in dato 5 Jannuarij 1684420
380v...381Dito van deselve aan den sergeant Jacob Kerckenraed dato 7 dito421
381v...382Dito aan: selven sergeant Reijnard van de 13 dito422
383...384Twee ditos aan: sergeant Kerckenraad voorn:t van dato ... en 26 Februarij 1684423
385...389Copia missive van den Commandeur en den Raad voorn:t aan: Gouverneur Generael ende Raden van Indien van dato 3 Meert 1684426
389v...390Dito missive van den selven Commandeur aan de Opperhoofden van de fluijt Emmenes in dato 16 Maart 1684431
391...Dito aan den sergeant Jan Reijnard aan 't Robben Eijland dato 20 dito432
392...393Dito aan den Commandeur der eerste retourvloot Steven Schorer in dato 27 dito433
394...Dito aan den selven in dato 31 dito435
395...Dito aan den sergeant Jan Reijnard aan 't Robben Eijland in dato 15 April 1684436
396...397Dito van: Commandeur en den Raad aan: Vergaderingh der Heeren Seventiene dato 17 April 1684437
397v...404Dito aan den Gouverneur Generael ende Raden in dato 21 April 1684439
405...452Dito aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 30 April 1684446
453...454Dito aan de Heeren Bewinthebberen ter Kamer van Amsterdam in dato primo Maij 1684495
454v...474Dito aan: Generael ende Raden dato 21 Maij 1684498
475...483Dito aan deselve in dato 5 Junij 1684518
484...495Copie missive van den Commandeur en den Raad voorn:t aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 16 Junij 1684527
495v...499Dito missive van deselve aan de Heeren Bewinthebberen ter Kamer van Amsterdam in dato dito539
499v...502Dito aan de Kamer van Zeeland van: selfden dato543
503...505Dito aan de Kamer van Delft van dato dito546
505v...508Dito aan de Kamer van Rotterdam van dato dito549
509...511Dito aan de Kamer van Hoorn van dato dito552
512...515Dito aan de Kamer van Enchuijsen van dato dito555
516...519Dito aan den Generael ende Raden in dato 27 Junij 1684559
519v...532Dito aan het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op 't Eijland Mauritius in dato 21 Julij 1684563
532v...540Dito aan den Raad Ordinaris en Gouverneur Laurens Pijl en den Raad op Ceijlon in dato 21 Julij 1684576
541...548Twee ditos aan den Gouverneur Generael ende Raden in datis 15 en 30 October 1684584
549...550Dito aan: Gouverneur Pijl en Raad voorn:t in dato 30en October 1684592
551...552Dito aan het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op Mauritius in dato 24 November 1684596
553...554Copie missive van den Commandeur Simon van der Stel aan den Vorst van Magalage op 't Eijland Madagascar in dato 24 Novemb: 1684598
554v...563Dito missive van den selven Commandeur en Raad aan den Generael ende Raden van Indien in dato 26 December 1684600
564...Factura ende cognossement van eenige Caapse wijn en dito erts met de Anna na 't vaderland gesonden612
565...Originele missive van den Commandeur van der Stel particulier aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven in dato 6en Februarij 1685613
566...567Drie missive van den secunde persoon Andries de Man particulier aan deselve Vergaderingh van selvigen dato614
...Brieven en papieren van den Raad Ord:s en commissaaris Rijklof van Goens de jonge
568...Register618
569...576Originele missive van den Ord:s Raad en Commiss:s Rijckloff van Goens de jonge aan de Vergaderingh der Seventiene in dato 5en Februarij 1685622
577...Dito missive van den selven aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam van selvigen dato632
578...579Originele missive van den Raad Ordinaris en Commissaris Rijckloff van Goens de jonge aan de Heeren Bewinthebberen van de Oostindische Compagnie ter Kamer Zeeland in dato 5 Februarij 1685634
580...Dito verclaringevan den Opper en Ondersteijger Johan Christoffel en Christoffel Cruijts wegens de bevindinge der Caapse mijne dato primo Febrij: 1685636
581...Authenticque copie resolutie wegens 't vertreck van de retourschepen de Burgh van Leijden en Juffrou Anna na het vaderland, genomen bij den Raad Ord:s en Commiss:s voorn:t mitsgrs: den Commandeur Simon van der Stel en den Raad van: 5 Febrij: 1685638
582...583Originele missive van den Raad Ord:s en Commiss:s voorn:t particulier aan de Vergaderingh der Heeren 17ne dato 26 DecembL 1684640
584...596Dito missive van den Raad Ord:s en Commiss:s, Commandeur en den Raad meergemeld aan deselve Vergaderingh dato 23 Decemb: 1684642
597...600Twee copie brieven van den voor:n Raad Ord:s en den Raad uijt het schip Waterland aan de Camer van Amsterdam in dato 12 en 23 Junij 1684656
601...609Authenticque copie deductie van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan den Commissaris R: van Goens de jonge overgelevert nopende de pointen van misnoegen der Hooge Regeringe van Indien over de directie aldaer660
610...Dito verclaringe van den capiteijn Jeronimus Cruse, luijtenant Jan Baptista du Bertijn en de ondercoopluijden De Man en Van Banchem wegens het geborge geld uijt het Engelsche schip de Joanna aan de Cabo verongeluckt dato 14 Septemb:1682670
611...613Originele attestatie van de schippers Bartholomeus Wouters en Jan Speelman, concernerende het verongelucken van 't schip Africa dato 16 Novemb: 1684672
614...Authenticque copie resolutie van den scheepsraad van 't schip de Burght van Leijden om de eerste haven doenlijck tot behoudenisse van schip en goed te soecken in dato 24 April 1684676
615...616Originele attestatie van de hooftofficieren van 't schip de Burght van Leijden wegens 't verongelucken van 't schip Africa dato 16 Novemb: 1684685
617...Authenticque copie jaarlijxe consumatie reeck: van de gewesene gouverneurs, en commandeurs als ook den jegenwoordigen, Simon van der Stel, aan: Cabo, ter ordre van: voorn: Commissaris door expresse gecommiteerdens uijt de negotieboecken geextrageert682
618...Authenticque copie secreet seijn de Ceijlonse en Batavise retourvloot van den jaere 1685 in 't aandoen van de Caap voorgeschreven680
619...620Originele missive van den vaandrigh Oloff Bergh wegens den luijtenant Jan Baptista du Bartijn, en des selfs quaden handel in dato 20 Martij 1685678


Link to the digital archive:  4020 (1684-1685) part one


 

  • Hits: 449