Skip to main content

4021 (1684-1685) part two

 voc 4021 0541
Layout and floor plan of Jean Baptist Dubertin's premises and house adjacent to the company's stables.

This volume is the second part of two and contains papers and letters for the period 1684 to 1685 and were received in the year 1685.

Folios 656 tot 658 gives a short description of Ndzuwani (Anjouan), an island of the Comoro Islands.  It was accompanied by a map of the island which had probably been removed to the map collections.

Folios 703 and 707 of the stocks and consumptions expense book are missing and were probably not scanned.
Folio 818 of the cash book and folio 892 of the ledger are missing and were probably not scanned.

Folios 968 and 969 not present in the volume and were not taken up in the index.

Folio 976 is missing and was probably not scanned.

Folios 1044 and 1045 are not present and were probaly missed during scanning.

Folios 1081 and 1082 were bound before folio 1080 but none are missing.

Folio 1111 is not present and was not scanned.

 

Table of contents VOC archive 4021 (1684-1685) part two
folioscontentstart image
...Van Cabo de Bonne Esperance, vande Commissaris van Goens, vande Commissaris van Rhede
...Register van de brieven en de papieren van de Cabo de Bonne Esperance , ende de Commissarisen van Goens end van Rhede met de retour schepen de Princesse Maria, de Vrijheid, 't Purmerland, Hondsholredijk, Courtgene, Silversteijn, Coeverden, Langewijck ende Romeijn, mitsgaders Jambij de Beurs, en St. Martensdijck, ende Endelingh, de hoecker het Duijfje, ook over Vranckrijck hier te lande gearriveert in den jaere 16856
...Cabo de Bonne Esperance
621...622Register14
623...628Originele missive van den Commandeur Simon van dr Stel en den Raad aan de Cabo de Bonne Espe:ce aam de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 28 Martij 168516
629...630Dito missive van deselve aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam22
631...632Dito missive van deselve aan de Heeren Seventiene in dato 26 April 1685 (over Vrankrijk ontfangen)24
633...634Dito missive van den Raad Ord:s en Commiss:s Rijkloff van Goens de jonge aan deselve van dato dito (over Vranckrijk ontfangen)26
635...636Originele missive van den E: Heer Hendrick van Rhede, Heeren van Mijdrecht etc:e, den E: Isaac de St. Martin Raad Extraord:s van Indien, en J. Bacherus secunde der commissie aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 26 April 1685 (over Vranckrijck ontfangen)28
637...650Authenticque copie missive van den Gouverneur Generael ende Raden van Indien aen den Commandeur en den Raad aan de Cabo de Esperance in dato 14 Octob:r 1684 met een postscriptum30
651...652Generale rolle van Comp:s dienaren, matrosen en soldaten aan de Cabo op 9 Maart 1685 in emploij bevonden45
653...D:o van getrouwde Comp:s dienaren aldaer48
654...D:o der vrijeluijden aldaer50
655...D:o der vrijeluijden aan 't Stellenbosch51
656...658Corte beschrijvinge van het Eijland Ansuanij door de Opperhoofden van 't retourschip de Burgh van Leijden ten versoecke van een der inlanders opgestelt54
659...662Authenticque copie missive van den Gouverneur Generael en de Raden van Indien aan: Commandeur en de Raad aan: Cabo in dato 30 November 168458
663...664Oncostereeckeningh van het schip de Burgh van Leijden sedert 13 Maij tot 10 Octob: 1684 aan 't Eijland Ansuanij62
665...Resolutie bij de Opperhoofden van 't schip de Burgh van Leijden aan Ansuanij genomen wegens lijwaet in de plaets van geld voor de ververssingen te betaelen in dato 22 Julij 168464
666...726Maendelijx Caapse consumtieboeck der vivres, provisien, drancken, equippagie goederen etc:a uijt Comp:s magasijnen verstrekt in den jaere 1684666
727...741Factuurboeck der goederen met diverse schepen van de Cabo versonden in den jaere 1684130
741...777Oncostreeckeningen der schepen de Cabo aan gedaan hebbende sedert Maart 1684 tot 2 Januarij 1685150
778...846Caapse cassaboeck sedert primo Januarij 1684 tot ult:o December195
847...896D:o grootboeck van de winckel van a:o 1684268
897...931Dito journael van deselve319
932...933Authenticque copie missive van den Raad Ord:s en Gouverneur Laurens Pijl en den Raad op Ceijlon aan den Gesaghebber en den Raad op Mauritius in dato 2 Januarij 1685357
934...935Dito missive van den Raad Ord:s en Gouverneur mitsg:rs den Raad voorn:t aan den Command:r van der Stel en den Raad aan de Cabo in dato dito359
936...Dito copie resolutie van het Opperhoofd Lamotius en den Raad op Mauritius wegens het gebruijken der oude seijlen van hoeker de Quartel tot het droogen der rijs uijt de fluijt Baren gelost dato 18 Februarij 1684361
937...Dito verclaringe van den schipper en stierman van de hoecker de Quartel wegens de reddeloosheijt van: fluijt Baren dato dito362
938...Authenticque copie resolutie van den Gesaghebber J. Lamotius en den Raad op Mauritius wegens de ontlossinge der goederen uijt de fluijt Baren, door overgecomen leewat en geinsecteer In dato 6 Januarij 1684363
939...Dito verclaringe van het voorgevallene tusschen het Opperhoofd en den oppermeester op Mauritius van dato 10 Januarij 1684364
940...941Dito resolutie genomen als voor en wegens het gebruijcken van den hoecker de Quartel tot het afhalen van de nieuw gekapte rond houten voor de fluijt Baren van de lijkant van Mauritius365
942...943Dito facture der goederen met deselve fluijt van Mauritius na de Cabo gesonden371
944...945Dito inventaris van goederen uijt de fluijt Baren door hard wer over boord geraeckt373
946...947Twee dito copie resolutien van 't voorn: Opperhoofd en Raad, wegens 't ontlossen der natgeworden rijs uijt de fluijt Baren en deselve weder te doen droogen beijde in dato 18 Februarij 1684375
948...951Dito eijsch van de Cabo gedaen ten behoeve van 't Eijland Mauritius377
952...962Dito copie missive van het Opperhoofd en Raad meergen:t aan den Commandeur van dr: Stel en Raad aan: Cabo dato 7 Septemb: 1684383
963...964Twee dito verclaringen van Gecomders: wegens eenige goederen op de ladinge van: hoecker de Spaarpot te kort en gebrooken uijtgelevert dato 7 en 8 Septemb: 1684394
965...967Eijsch van goederen en medicamenten van de Caap ten behoeve van Mauritius396
970...972Pertinente aanwijsinge der generale lasten en winsten sedert den jaere 1676 tot 1683 sijnde acht jaeren, vier jaeren voor het aenwesen van den Comaandeur van der Stel, en vier jaeren gedurende des selfs commandement aan de Cabo404
973...Authenticque copie missive van den Commandeur Salomon le Sage en den Raad tot Gale aan den Commandeur Simon van der Stel en: Raad in dato 9 Januarij 1685407
974...977Dito deductie wegens den Commandeur Simon van der Stel aan den Commissaris R. van Goens de jonge overgelevert nopende de pointen van misnoegen der Hooge Regeringe over de Directie aldaer409
978...Dito copie missive van: Directeur Marten Huijsman en den Raad in Bengael aein Commandeur en Raad voorn:t van: 20 Decemb: 1684414
979...Copie facture van de goederen met de schepen de Princesse Maria en de Vrijheijt van de Cabo na het vaderland gesonden in: jaere 1685416
980...Cognoscementen van deselve goederen bij den schipper en boeckhouder van 't schip de Vrijheijt gepasseert418
...Brieven en papieren van: Commissaris R. van Goens de jonge
981...Register420
982...994Originele missive van den Raad Ord:s en Commiss: Rijckloff van Goens de jonge aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 29 Maert 1685422
995...1001Copie missive van en aan deselve in dato 23en Decemb: 1684435
1003...1010Dito missive van en aan deselve dato 5 Febrij: 1685443
1011...1015Diti missive van deselve aan: Gouverneur Generael ende Raden van Indien dato dato 11en dito451
1016...1017Dito van en aan deselve dato 26 dito457
1019...Dito resolutie van: Commissaris en Raad voorn:t tot het voortsenden van het schip de Burgh van Leijden nevens de Anna na het vaderland dato 5 Februarij 1685460
1020...1022Dito van: selven Commissaris en Raad mitsg:rs de Opperhoofden der retourvloot wegens het ophouden van deselve vloot tot de komste der Ceijlonse retourschepen, 't verhoogen der Nederlandst gemunte specien, 't reguleren van 't salut der aankomende schepen aan: Cabo etc:a dato 10 Martij 1685462
1023...Originele verclaringe van gecommitteerdens wegens de gesteltenisse der Caapse copermijnen in dato 19 Maert 1685466
1024...1025Authenticque copie missive van den Commiss:s van Goens voorn:t aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam particulieret geschreven in dato 5 Februarij 1685468
1026...Copie placaet van den 10 Maert 1685 wegens 't verhogen van verscheijde geldspecien door den Commiss:s voorn:t470
1027...1028Dito specificatie van de vrijeluijden, Comp:s dienaren, slaven, vee, etc:a op Feb: 1685471
1029...Dito missive van den Capiteijn Luijten:t Johan Pleijtner wegens de Caapse copermijnen van 19 Maert 1685473
1030...Originele resolutie van den Commiss:s R. van Goens en den Raad om de retourvloot te doen wachten na de reparatie van het schip de Romeijn in date 24 Maart 1685475
1031...1032Originele missive van den selven van Goens aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam in dato 29e dito477
1033...Corte facture van 't geladene in de Romeijn voor het vaderland479
1034...1037Originele missive van den voorn: van Goens aan de Vergaderingh der Heeren 17ne dato 29 Maart 1685481
...Van de Cabo
1038...Register485
1039...1042Originel missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 14 Maij 1685486
1043...1044Authenticque copie missive van: Commandeur en den Raad voorn:t aan: Heeren 17ne in dato 26 April 1685491
1045...1047Drie orignele facturen en cognoscementen van drie halve leggers Caapse wijn met de schepen St. Martensdijck, de Beurs en Jambij a:o 1685 herwaerts gesonden492
1048...Originele memorie der reeckeningen van: Cabo met procuratie daer op te vorderen494
...Van den Heer Commissaris van Reede
1049...1052Register497
1053...1069Originele missive van den H:r Hendrick van Rheede, Heere van Mijdrecht, Commissaris representerende de Vergaderingh der Heeren Seventiene aan de selve in dato 14 Maij 1685501
1070...Authenticque copie missive van en aan deselve in dato 26 April 1685518
1071...1074Dito missive van den selven H:r Commissaris aan den Gouverneur Generael en de Raden van Indien in dato primo Meij 1685521
1075...Dito missive van en aan deselve in dato 3 Meij 1685525
1076...Dito uijttreckinge van 't overige en te kort komende achtervolgens d' opneminge van a:o 1684 op d' equipagie goederen in dato 9 December bevonden527
1077...Authenticque copie notitie der verschillende equippagie goederen op ultimo April 1685 bij opneminge meerder bevonden als bij d' opneminge van 't verleden jaar 1684528
1078...Dito extract uijt het resolutieboeck van de Cabo de Goede Hoop dato 28 November 1684 wegens 't afsetten van den winkelier Johannes Muller531
1079...Dito copie verclaringe wegens 't gepasseerde tusschen den selven Muller en den lieuten:t Jan Baptist in dato 11 Maij 1685532
1080...Dito copie resolutie in 't Casteel de Goede Hoop genomen wegens 't veranderen van de schildwaght van de aankomst plaats der chialoupen in dato 5 April 1685536
1081...1082Dito copie verclaringe verleden bij den capiteijn J. Cruse aen de Cabo wegens de ole: kelders brandewijn bij den selven van den schipper van Waterland gekost dewelcke met het merck van: H:r van Goens gemerckt waren, van dato 13 Maij 1685533
1083...Dito placaet van: Commissaris van Goens wegens 't verhoogen der geldspecien aan: Cabo dato 10 Maert 1685537
1084...Dito verclaringe van den diacon Johan Blesius wegens 't opwisseln van ducatons door den voorn: Luijten:t Baptist dato 9 Maij 1685583
1085...1086Dito Caapse resolutie bij 't aanwesen van: voorsz: Commissaris van Goens genomen wegens 't verlenen van een grondbrieff aen: voorn: Baptist van het huijs bij den selven gekogt, met een caerte daer aff539
1087...Authenticque copie resolutie van den Command: Simon van der Stel en den Raad van de Cabo wegens den koop van het huijs aan den luijten: Jan Baptist aan de Cabo dato 1 Julij 1684542
1088...Dito extract uijt de Caapse soldijboecken waer bij blijckt op hoedanige wijse Gerrit Victor met surcheante van gagie daer als vrijman werd gevonden te continueren543
1089...1097Acht stucx authentique copie geschriften wegens de pachters en wijngaerdeniers aan de Cabo, waer onder twee requesten aan den Heer Commissaris van Rhede gepresenteert544
1098...Dito copie resolutie van den Commandeur en Raad voorn:t waer bij de pachters van: wijn werd gepermitteert hun gerieff daer aff bij de wijngaerdeniers te soeken van dato 20 Junij 1684557
1099...1102Dito extract uijt de Caapse soldijboecken raeckende de personen van Lodewijck Francoijs Bureau en Gillis Borremans, nevens een ordonnantie van: Commissaris van Goens aan: garnisoenboeckhouder om de reeck: van: selven Borremans en enige andere op het schip Waterlandt te sluijten558
1103...1106Originele rapport van den oppercoopman Joannes Bacherus en secret:s J. G. Grevenb:k dato 8 Maij 1685 concernerende haar weder varen bij den H:r Raad Ord:s van Goens op 't schip de Ridderschap van Holland564
1107...1111Authenticque copie reeckeningen der verstreckte ongelden aan de schepen Java, Waterland en Ridderschap, nevens een aparte reeck: van 't geen ten dienste van de Heer R. van Goens geduurende sijn aanwesen aan de Cabo is verstreckt568
1112...Dito extract uijt de Caapse resolutien wegens de brandewijnen en arack uijt Comp:s magasijnen bij 't aanwesen van den selven H:r van Goens573
1113...1114Originele verclaringe van den Commandeur van der Stel en oppercoopman Bacherus wegens de visite van sijn Ed:t de H:r van Meijdrecht gegeven aan de H:r van Goens en des selfs receptie aldaer den 28 April 1685574
1115...1116Dito rapport van den Commandeur van der Stel, oppercoopman Bacherus en ondercoopman Decker, belangende 't gepasseerde omtrent het verscheijden van: H:r van Goens voorn:t van de Vabo in dato 7 Maij 1685576
1117...Lijste der aangehaalde wijnen en brandewijnen uijt het schip Stavenisse ende de eijgenaers van dien bij Gecommitteerdens opgenomen578
1118...Authenticque copie extract uijt de missive van: Gener:l ende Raden aan den Commandeur van der Stel en: Raad aan de Cabo dato 10 Febr:ij 1685 wegens het teruggesenden van een Mahometaense gebanne Paep van Batavia mitsgaders iniveel den selven toe behorende580
...Van den Commissaris van Goens
1119...Register581
1120...1121Originele missive van den Raad Ord:s en Commissaris Rijckloff van Goens aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 5 Maij 1685583
1122...1133Authenticque copie missive van en aan deselve in dato 29 Maart 1685585
1134...1135Dito missive van en aan deselve in dat 26 April 1685599
1136...Dito copie resolutie van: voorn: Commissaris en Raad wegens 't ophouden der retourvloot tot het huurschip de Romijn mede na 't vaderland konde vertrecken601
1137...1144Dito resolutien van deselve in datis 5, 9 en 11 April 1685603
1145...1146Dito generael sterckte van 's Comp:s dienaren aan de Cabo op 16 April 1685 in emploij bevonden611
1147...Dito opneminge van 't buscruijt door gecom:de aan: Caap in vooraad dato 14 April 1685613
1148...Dito ...... van de affuijten op de punten van 't Casteel de Goede Hoop dato 16 dito615
1149...Originele missive van den voorn: van Goens aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam in dato 5 Maij 1685617
...Van de Cabo
1150...1154Originele missive van den Commandeur van der Stel en: Raad aan de Vergaderingh der Heeren 17ne in dato 18 Augustij 1685620
1155...Dito verclaringe van: opperhoofden van de hoecker de Duijff wegens hunne resolutie om de reijs schoon buijten 't saison van: Cabo na 't vaderlant voor te zetten627


Link to the digital archive:  4021 (1684-1685) part two


 

  • Hits: 978