Skip to main content

4022A (1685-1686) part one

voc 4022A 0405A missive in Latin to the sovereigns of Magelagie on the island of Madagascar concerning the slave trade.

This volume is the first part of two and contains papers and letters for the period 1685 to 1686 and were received in the year 1686. Part two (call number 2022B) is currently not available as digital archive and has not been indexed.

Folios 496 and 497, the rolls of Free men, are not present and appear to have been removed.

The date in the index for folios 661 to 662 was mistakenly written 1680 instead of 1686 and can be seen in the original lmissive. It was received on 23 Sep 1686 via France - sent via the French ship l'Oiseau.

The drawings of models of the mines on folios 667 to 670 have been removed to the map collections.

Folios 671 to 727 and folios 728 to 870 are not present in the volume. The entire journal of Van der Stel's expedition to the land of the Amacquas and the seventy two accompanying drawings were removed from the volume between the years 1691 and 1692, however it is not known where to or by whom. A transcription of the journal however can be found in Godée Molsbergen's Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686.


Table of contents VOC archive 4022A (1685-1686) part one
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 18683
1...4Register11
5...34Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad van de Cabo de Bonne Esperance aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 12 April 168617
35...37Authentique copie missive van en aan deselve in dato 8 Martij 168648
38...39Originele missive van den selven Commandeur en Raad aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam in dato 12 April 168651
40...41Authentique copie missive van den Raad Ordinaris en Goeverneur Jacob Jorisz Pits en den Raad op de Cust van Cormandel aan den Commandeur en den Raad voorn:t in dato 26 September 168553
42...49Dito missive van het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op 't Eijland Mauritius aan deselven dato 24 Januarij 168555
50...51Dito eijsch van het voorn: Opperhoofd en Raad ten behoeve van 't selve Eijland van de Caap gedaen63
52...Dito oncost reekeningh van't verstreckte aan 't fluijte Baren aan Mauritius Eijlant65
53...54Copie missive uijt den naem van het Opperhoofd en den Raad op Mauritius aan twee vrijluijden over het niet leveren van: broodcost volgens gemaakt comtract dato 15 December 168467
55...56Authentique copie missive van het selve Opperhoofd en Raad aan den Raad Ord:s en Gouvern:r Laurens Pijl en den Raad op Ceijlon dato 7 Septemb: 168469
57...Dito particuliere briefje van den Commandeur Simon van der Stel aan den Secunde persoon Andries de Man, van de Eliphants Rivier in dato 16 September: 168571
58...76Dito eijsch en conclusie bij den fiscael Albert van Breugel gedaen ende genomen jegents den luijtenant Jan Baptista Dubertin aan de Cabo de Bonne Esperance dato 23 Junij 168573
77...121Dertigh stux dito copie beedighde verclaringen inder diverse datos tot laste van: selven Dubertin verleden92
122...125Dito eijsch en conclusie bij den voornm: fiscael genomen tegens vier Caapse Hottentots over begane moord im dato 26 April 1685155
126...134Vier dito confessien van deselve Hottentots159
135...138Dito eijsch en conclusie jegens den corp:l Jan Schelte van Wesel over begane manslagh in dato 10 Maij 1685169
139...141Dito confessie van den selven diliquant173
142...148Drie copie attestatien tot laste van: selve176
149...150Copie eijsch en conclusie bij den Landdrost Johannes Mulder genomen jegens den vrijborger Willem Meijer over het straffen van sijn slaaff totter dood in dato 24 Augusti 1685184
151...155Vier ditto verclaringen tot laste van den selven Willem Meijer186
156...Interrogatorie en antwoord van: selven delinquant191
157...158Eijsch en conclusie bij den fiscael Albert van Breugel jegens Gijsbert Hendricse en Laurens Pieterse, steenbackers over het steelen van Comp:s brandhout genomen den 3 September 1685192
159...163Dito jegens den vrijborger Caspar Willers over het selve crimen in dato dito195
164...Confessie van voornm: Gijsbert Hendricse200
165...167Drie verclaringen ten laste van: selven Caspar Willers201
168...169Eijsch en conclusie jegens den soldaet Herman Disselcamp over 't plegen van geweld204
170...Verclaringe ten laste van: selven delinquant206
171...Interrogatorie diir den selven delinquant beantwoord207
172...238Authentique copie instructie door Sijn Ed:l den H:r Hendrick van Rhede, Heere van Meijdrecht, Commissaris representerende de Vergaderinge der Heeren 17ne voor Commandeur en den Raad aan de Cabo tot hunne narightingh opgestelt in dato 16 Julij 1685208
239...318Authentique copie Caaps daghregister sedert p:o Januarij 1685 tot ultimo December daar aanvolgende277
319...321Dito missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Rad aan de Cabo aan den Gouverneur Gener:l ende Raden van Indien in dato 5 Januarij 1685358
321v...335Dito van den selven Commandeur en Raad aan de Vergaderingh der Heeren 17ne den 6 Februarij 16685361
336...337Register375
337v...342Authentique copie missive van deselve aan: Gener:l ende Raden voorn:t in dato 12 Februarij 1685377
342v...343Register382
344...346Authentique copie missive van en aan deselve in dato 27 dito383
346...Register385
347...353Authentique copie missive van deselve aan de Vergaderingh der H:rn 17ne in dato 28 Martij 1685386
353v...355Dito missive van deselve aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer van Amsterdam van dato dito393
355v...356Dito aan die van Zeeland in dato dito395
357...Dito aan die van Delff in dato dito396
358...Dito aan die van Rotterdamin dato dito397
359...Dito aan die van Hoorn in dato dito398
360...Dito aan die van Enchuijsen in dato dito399
361...366Copie Caapsen eijsch mitsgaders voor het Eijland Mauritius tegen den jaere 1686 van hier gedaan400
367...368Authentique copie missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan: Cabo aan de Vergaderingh der Heeren 17 ne in dato 26 April 1685406
369...373Dito van deselve aan de Gouverneur Gener:l ende Raden van Indien in dato 1 Maij 1685408
373...374Dito missive in dato ... ...412
375...379Dito missive van deselve aan de Vergadering der Heeren 17ne in dato 14 Maij 1685414
379...382Dito van deselve aan: Gouverneur Gener:l en: Raden van Indien in dato 11 Junij 1685418
382v...386Dito aan den Raad Ord:s en Gouverneur Laurens Pijl en den Raad op Ceijlon in dato 15 Julij 1685422
386...387Dito aan den Directeur M: Huijsman en den Raad in Bengael in dato dito425
388...389Dito aan: Commandeur Salomon le Sage en den Raad tot Gale in dato dito427
389...392Dito aan: Vergaeringh der Heeren 17ne in dato 18 Auguste 1685428
393...400Dito aan: Gouverneur Gener:l ende Raden van Indien in dato ul:o Sept:r 1685432
401...405Dito aan deselve in dato 9 Octob: 1685 met een nabriefje van: 12 dito440
405v...407Dito aan deselve in dato 26 dito445
407v...410Dito aan het Opperhooft Isaac Joannes Lamotius en: Raad op 't Eijland Mauritius in dato 29 dito447
410v...411Authentique copie Latijnse missive van: Tweede Persoon Andries de Man aan: Cabo aan den Vorst van Magelagie op 't Eijland Madagascar in dato 29 Octob: 1685450
411v...413Dito missive van den selven Tweede Persoon en Raad aan: Commandeur Jan van Leend en den Raad op Sumatraese Westcust in dato dito451
413...416Dito van deselven aan: Gouverneur Gener:l en Raden van Indien in dato dito452
416...417Dito van en aan deselve in dato 3 November 1685455
418...419Dito in dato ultimo dito457
420...457Caaps winkelgrootboek van: jaare 1685459
458...479Dito ..... Journael497
480...495Authentique copie instructie van den Secunde Andries de Man en de Raad aan: Cabo voor de opperhoofden op het jaght Westerwijk gaande van daar op den slavenhandel na Madagascar in dato 3 Novemb: 1685519
496...497Generale rolle der vrijeluijden en derselver effecten aan de Cabo bevonden op ul:o Februarij 1686
498...499Dito der aangecome en weder vertrocke schepen van: Cabo sedert primo Jan:rij 1685 tot 7 April 1686535
500...508Journael van 't Caapse vrijboeck van den jaere 1685536
509...580Cassaboeck van denselven jaere547
581...582Memorie der soldijreeckeningen met procuratie van de Cabo overgesonden in den jaere 1686 om door de resp:e cameren te werden betaelt618
583...590Authentique copie missive van den Gouverneur Generael en de Raden van Indien aan den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan de Cabo in dato 10 Decemb: 1685620
591...592Dito copie resolutie bij denselven Command:r en Raad ten bijsijn van: Raad Extraord: Thomas Slicher omtrent het afsenden van 't jacht Westerwijck op den slavenhandel in dato 5 Octob: 1685628
593...Dito verclaringe van vijff schippers aan de Caap ter rhede leggende, dat de reijse van 't jacht Westersw:k ten slavenhandel over Mauritius soude kunnen geschieden dato 25 Sept:r 1685630
594...595Dito missive van den voorn: Cammandeur en den Raad aan: Vergaderingh der Heeren 17ne in dato 21 Martij 1686631
596...599Dito van en aan deselve in dato 18 Augustij 1685633
600...622Oncostreekeningen van de schepen in den jaare 1685 de Caap aangedaan hebbende namentl: De Burght van Leijden, Krijghsman, Montfoort, Princes Maria, Vrijheijt, Princenland, Hondsholredijk, Coertgene, Silversteijn, Coevoerden, Langewijk, Romeijn, Eenhoorn, Stevenisse, Emmenes, Ridderschap, Jambij, Beurs, Martensdijk, Bantam, Voorschoten, Purmer, Adrichem, 't Duijfje, Wm: Hendrik, Schouwen, Moercapel, Waalstroom, Helder, Pijlwart, Nierop, Westerwijk, Boswijk ende Alkmaer637
623...625Caaps recepisseboek van den jaare 1685662
626...638Dito factuurboeck van denselven jaare van de schepen Juff:r Anna, Burgh van Leijden, Krijghman, Princes Maria, Vrijheijt, Martensdijk, Jambij, Beurs, Bantam, Adrichem, Schouwen, Westerwijk, ende 't Wapen van Almaer666
639...650Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel particulier aan de Vergaderingh der Heeren zeventien geschreven in dato den ... April 1686681
651...Dito verclaringe van den berghopman Gabriel Muller wegens de gestaltenisse der copermijnen aan de Cabo693
652...Authentique copie dito van den berghopman Mathias van Werlinghhoff over deselve mijnen695
653...Originele nader verclaringe ofte advijs van: voorn: Muller op 't selve subject696
654...657Dito van: voorn: Berlinckhoff697
658...660Authentique copie opstel van 't geene ten dienste der mijnen en 't suijveren der mineralen soo aan menschen als anders nodigh is, volgens 't advijs van: berghoplieden Gabriel Muller, Fredrick Matthias van Berlinkhoff en andere in dato 4 April 1686701
661...662Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan: Cabo aan de Vergaderingh der Heeren 17ne in dato 21 Maart 1680 (over Vrankrijk ontfangen)705
663...666Authentique copie dito van en aan deselve in dato 8 Martij 1686707
667...668Model van een berghwerk off mijn {uijtgenomen en bij de kaarten}
669...670Een dito {uijtgenomen en bij de kaarten}
671...727Daghregister der vojagie na der Amacquas land onder 't beleijd van: Commandeur van der Stel gedaan gebinnende 25 Augustus 1685 en eijndigende 26 Januarij 1686 {!? 1691 a 1962 hier all uijtgelight dogh aen wien overhandight onbekent}
728...870Twee en seventigh diverse tekeninge tot hetselve journael behoorende {!? 1691 a 1962 hier all uijtgelight dogh aen wien overhandight onbekent}
871...Register der papieren711
872...887Originele missive van: Commandeur Simon van der Stel en Raad voorn:t aan: Vergaderingh der Heeren Seventien in dato 19 Junij 1686713
888...889Authentique copie missive van en aan deselve in dato 7 Maij 1686733
890...900Dito extract uijt het daghregister gehouden in 't Engles schip de Jan en Maria op sijn reijse van Madagascar na Monomotapa dele Goa, beginnende 1/10 Julij 1685 tot 9e Februarij 1686735
901...Memorie van: reeck:n met procuratie in den jare 1686 van: Cabo overgesonden omme door de Camer van Amsterdam te werden betaelt746
902...Dito ofte reeckeningh van 't verstreckte aan de Cabo ten behoeve van de Portugesen gesalveeren uijt het verongelukte schip genaemt N:tra Signora de los Milagros748
903...Nader eijsch uijt het vaderland ten behoeve va nde Cabo voor: jaere 1687749
904...Originele acte van afstand door den schipper en verdere officieren van 't verongelukte Portugees schip N:ra Senora de los Milagros gepasseert, waar bij deselve verclaren het wrak en de ingelade goederen te abandonneren750
905...906Originele missive van: Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan: Cabo de Bonne Esperance aan: Vergaderingh der Heeren 17ne in dato 24 Junij 1686752
907...908Dito missive van en aan deselve in dato 11 Julij 1686 over Engeland ontfangen754
909...Dito particulier advertentiebriefje van: Command:e S. van der Stel aan: Heeren Bewinthebberen gecommitteert tot het ontlossen der retourschepen, wegens de kist met diamanten etc:a in 't schip Sillida geladen in dato 10 Junij 1686756
910...Ordonnantie voor den schipper op 't schip Eemland om de daar op overvarende Portugesen en hunne goederen wel gade te slaan759
911...Advertentje briefje aan: siouwers van Comp:s retourschepen om de overcomende Portugesen en derselven goederen wel gade te slaaan758
912...913Rolle der officieren, matrosen en soldaten op 't retourschip Sillida a:o 1686 overgecomen760
914...916Originele missive van den Raad Extraord:ns van Indien Thomas Slicher uijt het Fort de Goede Hoop aan de Vergaderingh der Heeren Zeventiene in dato 10 Octob: 1685762
917...930Extract uijt het Caapse daghregister beginnende 17 Septemb: en eijndigende 9 Octob: 1685765


Link to the digital archive:  4022A (1685-1686) part one


 

  • Hits: 978