Skip to main content

4026 (1688-1689)

voc 4026 0169
From a muster rol of the French East India Company's factory at Pondechery in Bengal.

 This volume contains papers and letters for the period 1688 to 1689 and were received in the year 1689.

The majority of the volume contain documents in French which were seized from the vessels, La Normande captured on 26 April 1689 and Le Coche captured several days later. Both vessels belonged to the French Royal East India Company. The two prizes were renamed shortly afterwards, La Normande became Goede Hoop and Le Coche became Africa. (Source: Resolutions of the Cape. C. 20, pp 54-57).

The volume also contains a comprehensive letter in French by the reverend Pierre Simond of the Drakenstein congregation to the directors of the company (the Heeren XVII), as well as a copy of the day journal of the cadet Isaac Schrijver recounting his expedition to the interior to the Inquahase Hottentot nation.

 

Table of contents VOC archive 4026 (1688-1689)
folioscontentstart image
...Register van 't derde deel der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 16896
1020...Origineel register
1025...Originele missive van en Commandeur Simons van der Stel en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren 17e gesz: in dato 20 Junij 168920
1038...Daghregister van den vaendrigh Isaac Schrijver gehouden op sijn landtoght na de Inquahase Hottentots35
1066...Copie obligatie van den Capiteijn Thomas March van 't Engels retourschip de Nathaniel wegens 't verstrekte aen: selve64
1067...Dito memorie van 't verstrekte aen 't Engels retourschip de Nathaniel aen: Cabo66
1608...Dito resolutien van den Franssen Directeur en Raed tot Poudecherij genomen sedert 11 Februarij 1688 tot den 12 Januarij 168967
1083...Dito resolutie van Monsr: de Fages en Franse Krijghs-raed den 6 Februarij 1689 tot Poedecherij genoem, om het Eijland Jonsalan in possessie te nemen84
1084...Originele missive van den Franssen Directeur en Raed tot Poudecherij aen: Bewinthebberen der Frans Oostindische Comp:e den 16 Febr:ij 1689 gesz:86
1094...Copie missive van de Bewinthebberen van: Fransse Oostindische Comp:e uijt Parijs aen haren directeur Martin en Raed tot Poedecherij gesz: den 28 Januarij 1688 met het antwoord van: selve residenten daer nevens in dato 16 Februarij 1689100
1102...Dito missive van en aen als vooren gesz: in dato 13 September 1687 met en postscriptum van den 24 dito met het antwoord daer nevens in dato 16 Februarij 1689110
1107...Dito missive van en aen als vooren gesz: in dato 12 Maert 1688 met een postscriptum van 31 d:o met het antwoord daer nevens in dato 16 Februarij 1689118
1109...Originele missive van den gemelden directeur Martin particulier sonder addresse gesz: uijt Poudecherij in dato 15 dito121
1111...Copie missive van: selven directeur aen Mr. De Sebret Bewinthebber der Frans Comp: en gewesen gesant aen 't Hoff van Siam als vooren gesz:123
1114...Een dito van de Fransse Bewinthebberen tot Parijs den 22 Martij 1687 aan: opgemelden Envoije De Sebert gesz: 126
1115...Een dito van en aen deselve in dato 13 Sept: 1687127
1117...Originele missivevan den directeur der Fransse negotie Mr. Des Landes tot Ouglij aen sijne meesters tot Paris gesz: den 27 Decemb: 1688 met postscriptum van den 31 dito131
1137...Originele missive van den Francen directeur Des Landes in Bengale aen eenen Villermout gesz: in dato 28 December 1688153
1143...Dito missive van den selven Des Landes aen eenen ... Bar gesz: ongedateert159
1145...Copie missive van den gewesen directeur der Gransse negotie in Siam, Veret, uijt Poudecherij aen: Bewinthebberen Sijne Mrs. tot Paris gesz: den 15 Februarij 1689161
1151...Lijste der dienaeren van de Frans Comp:e in Indien169
1152...Lijste van de inlands dienaren van: Fransse Comp:e tot Poudecherij171
1154...Lijste van de commissen en andere Franse dienaren tot Poudecherij met eenige remarques173
1156...Lijste van de inlands dienaren van: Fransse Comp:e tot Poudecherij met eenige remarques175
1158...Copie van 't accoord waerop de Franssen uijt het Koninkrijk Siam sijn vertrocken178
1159...Copie articulen waer op Maha Raja aen de Fransse natie toestaet tot Caboulpatnam sigh ter neder te setten en verder te negotieren180
1161...Copie firman van Argie Raja voor deselven om sigh tot Poudecherij te stabilieren182
1162...Copie van soodanige articulen als de Franssen in faveur hunner Comp:e van stede houden van den Mogol in Bengale versoecken184
1166...Dito rekeningh van onkosten gedaen door den Franssen gesant Germain op sijn vojagie van Poudecherij na 't Hoff van Argie Ragia189
1170...Onkostrekeningh van: tolk der Franssen tot Poudecherij genaemt Colande gehouden op sijne reijse van daer na 't Hoff van Tansjouwer194
1172...Lijste van koopmansz: die de Kust van Girgelij uijtlevert196
1173...Lijste der dorpen gelegen omtrent Canara, ook van 't getal der wevers in de selve, en wat coopmans: daer te bekomen sijn197
1175...Memorie der benodightheden voor de comptoiren van Bengale uijt Vrankrijk gevordert worden200
1176...Memorie der koopmanschappen door de Franssen voor hun handel in Bengale uijt Vrankrijk gevordert wordende tegens den jaere 1691201
1178...Facture van eenigh corael en barnsteen voor rek:e van: Fransse Comp:e na China gesonden203
1179...Staet der koopmanschappen van: Fransse Comp:e in de comptoir Poudecherij en Trimelevaes op den 16 Februarij 1689 bevonden204
1180...Notitie der geschenken door de Hollandse natie aen de inlandse regenten tot Masulipatnam gedarn205
1181...Copie missive van den Fransse directeur Martin tot Poudecherij aen: Grave Faulkon, eerste minister in Siam gesz: den 11 Septemb: 1688207
1183...Een dito missive van den Franssen directeur Des Landes tot Ouglij, ofte protest jegens de Englese scheepsoverheden tot Bellesor in dato 14 December 1688209
1184...Een dito van den selven directeur Des Landes aen: Engelssen Gouverneur tot Madras den 21 Januarij 1689 gesz:211
1185...Dito antwoord van: Engelssen gouverneur tot Madras op: voorgaende missive in dato 4/14 Jan:rij 1688/89212
1186...Nader missive aen den Engelssen gouverneur tot Madras den 10 Januarij 1689 geschreven213
1187...Monsterolle van de Fransse militie van Merguij tot Poudecherij aengekomen214
1188...Facture der ladinge van 't schip Montford van Aijmuij na Madras gesonden215
1189...Rekeningh courant van coopmanschappen door den directeur generael Martin na Aijmuij in China gesonden en 't retour daer voor bekimen217
1191...Rekeningh van corael en barnsteen tot Aijmuij verkost224
1193...Rekeningh van onkosten van wegen de Fransse Comp:e gedaen in een firman van den Grooten Mogol te verkrijgen225
1194...Versoek der inwoonders van 't Eijland Bourbon om verscheijde benodightheden uijt Vrankrijk226
1195...Lijste der krijghs- en mond-benodigtheden door de Fransen in Siam achtergelaten227
1197...Monsterolle van eenige Fransse compagnien232
1199...Monsterolle van officieren, matrosen, soldaten en passagiers op de schepen L'Oriflame, Siam, Louvo en de Rosaire233
1201...Authenticque copie missive van 't gewese Siams opperhoofd Sr. Veret uijt Poudecherij den 15 Februarij 1689 aen den Marquis de Seignelaij in Vrankrijk gesz:235
1205...Authenticque copie missive van den voornoemden Veret uijt Poudecherij den 15 Februarij 1689 aem den gewesen Ambassad:r in Sima Cebret tot Parijs geschreven239
1215...Memorie van verscheijde juwelen en gesteenten per de schepen La Normande en Le Cochefna Vrankrijk gesonden249
1217...Memorie der soldijrekeningen van de Cabo mat procuratie overgesonden251
1219...Drie authenticque copie verclaringen wegens 't voorgevallene omtrent het veroveren van de Fransse schepen La Normande en Le Coche253
1224...Vier dito verclaringen wegens her vervoeren van diverse goederen uijt de prinse La Normande aen boord van het schip Zaemslagh259
1228...Protest door den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo gedaen tegens de schippers en stierluijden op de schepen Saemslagh, Spierdijk, Handboogh rn Nierop, wegens het plunderen van de twee Fransse prijsen La Coche en La Normande met hun antwoord daer op263
1231...Drie authenticque copie verclaringen wegens het plunderen en beroven ban het schip La Normande270
1235...Vier authenticque copie verclaringen wegens het plunderen van de Fransse prinsse Le Coche aen de Cabo276
1239...Authenticque copie verclaringe van eenige matrosen en soldaten wegens de juwelen en ringen door hun in 't veroveren van de Fransse prinse La Normande geplundert280
1241...Inventaris van stucken door den fiscael aen de Cabo beleght tegens den schipper Govert Roos wegens sijne wandvoiren omtrent het veroveren van het schip La Normande287
1247...{ Twee cognoscementen van goederen }295
1248...{ in de veroverde prijs Africa geladen }296
1249...Consumtierekeningh van 't schip Oostsouburgh aen de Cabo299
1250...Dito van 't schip Spierdijk300
1251...Dito van 't schip Zuijdbeveland301
1252...Dito van 't schip Saemslagh302
1253...Dito van 't schip Nierop307
1254...Dito van de prijs Africa308
1256...Dito van de prijs Goede Hoop311
1258...Dito van 't schip Mederland313
1259...Dito ... ... dito314
1260...Dito van 't schip Sion315
1261...Dito ... ... dito316
1262...Memorie van eenige juwelen in handen van den Commandeur De Hertogh overgecomen317
1263...Consumtierekeningh van 't geene de Fransse gevangene aen de Cabo hebben genoten318
1264...Cognoscement van eenige blocken tin uijt het schip Zuijdbeveland in het schip Nierop aen de Cabo overgescheept302
1265...Fransse facture van de ladinge van 't schip La Normande tot Poudecherij ingescheept326
1274...Aentekeningh der goederen ten overstaen van Gecommitteerdens in de prijs La Normande aen de Cabo bevonden335
1276...Fransse facture van de ladinge van 't schip La Coche tot Poudecherij ingescheept339
1285...Aentekeningh der goederen ten overstaen van Gecommitteerdens in de prijs Africa aen de Cabo bevonden349
1289...Cognoscement van een kleen versegelt linne bondeltje inhanden van den Commandeur De Hartogh353
1290...Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed in 't Fort de Goede Hoop aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene gesz: in dato 2 Augustij 1689355
1294...Copie missive van en aen deselve in dato 11 October 1688359
1296...Dito missive van 't Opperhoofd J.I. Lamotius en den Raed op 't Eijland Mauritius aen de gemelde Vergaderingh van dato 11 Augustij 1688361
1297...Eijsch ten behoeve van het Eijland Mauritius van hier gedaen jegens het jaer 1689362
1298...Originele missive van den Franssen predicant Simond van de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren 17e den 15 Junij 1689 geschreven363
1305...Inventaris der stucken door den fiscael aen: Cabo ten laste van den schipper Govert Roos belegt373
1311...Daghregister van de landtoght door vendrigh Isaac Schrijver gedaen na de Inquahase Hottentots beginnende 3 Januarij en eijndigende 10e April 1689381


Link to the digital archive: 4026 (1688-1689)


 

  • Hits: 301