Skip to main content

4027 (1689-1690)

voc 4027 0111Specification of the distribution of funds amounting to 6000 Rixdollars donated by the Batavian Church to the French refugees at the Cape.


This volume contains papers and letters for the period 1689 to 1690 and were received in the year 1690.

The rolls of ships arriving and departing at the Cape, folio 67, is not present in the volume and appears to be missing.
Folios 174 and 259 of the Daghregister for the year 1689 are not present and may have not been scanned.
Folio 380 of the Afgaende Briefboek for the year 1689 are not present and may have not been scanned.
Folio 592 of  of the warehouse's journal is not present and may have not been scanned.
Folio 696 of the Criminele en Civile Rolle is not present and was not scanned.

Folios 85 to 92 is a specification of how the donation of six thousand rixdollars made by the Diaconie of Batavian Church was distributed amongst the French refugees (Huguenotes). Folios 739 to 751 specifiies the provisions, materials, building and farming tools etc., furnished to the individual French refugees.

 

Table of contents VOC archive 4027 (1689-1690)
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 16906
1...4Originele missive van den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven in dato 3 Februarij 169010
5...7Originele register15
8...28Originele missive van den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 25 Maij 169019
29...30Originele dito van den selven Gouverneur en Raed aen de Heeren Bewinthebberen ter Kamer van Amsterdam geschreven in dato 25 Maij 169041
31...33Authenticque copie dito van den gemelden Gouvern:r en Raed aen de Heeren 17e geschreven den 2e Augustij 168943
34...36Dito missive van en aen deselve in dato 3 Febr:ij 169047
37...39Dito missive van de opperhooden van 't retour schip China aen 't Eijland Mauritius gesz: aan: Gouverneur Simon van der Stel en Raed in dato 25 Maert 169051
40...45Drie dito resolutien van den scheepsraed van 't selvige schip mitsgaders een verklaringe wegens de gestaltenisse vandien55
46...51Verhael van den stuurman Theunis Gebrantsz van der Schelling wegens sijn tocht met het galjoot De Noord na Terra de Natal en het verongelukken van 't selvige gedateert den 12 April 169063
52...54Authenticque copie instructie van den Gouverneur van der Stel voor de opperhoofden van 't galjoot De Noord op de voorsz: tocht dato 24 December 168971
55...56Dito copie missive van den Commissaris H: Ad:r van Rhede uijt Jaffanapatnam aen den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo in dato 23 December 168975
57...66Originele missive van den Gouverneur Gener:l en de Raden van Indien aen den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo in dato 30 December 168971
67...Rolle der aengekome en vertrokken schepen tot en van de Cabo sedert primo Januarij 1689 tot 19 Maij 1690
68...84Opneminge en bevindinge der vrijeluijden en Comp:s effecten op de resp:e posten aen de Cabo de Bonne Esperance onder ultimo December 168991
85...92Specificatie hoedanigh de 6000 Rd:s door de Kerkenraed tot Batavia ten behoeve der gerefugeerde Franssen aen de Cabo overgemaekt onder deselve sijn gedistribueert111
93...288Daghregister van Cabo de Bonne Esperance sedert primo Januarij tot ultimo Xber 1689120
289...463Caeps afgaende briefboek sedert 5 Januarij tot 24 November 1689316
464...469Originele memorie der rekeningen met procuratie van de Cabo overgesonden in den jaere 1690492
470...471Dito rolle van 't Caepse guarnisoen op 19 Maij 1690499
472...483Onkostrekeningen van de schepen Pampus, Alkmaer, Purmer, Schieland, de Lek, Pijlsweert, Nederland, Land van Schouwen, Capelle, Hanboogh, Snoeper en Sion aen de Cabo de Bonne Esperance501
484...555Generael onkostboek der maendelijkse lasten aen de Cabo van den jaere 1689522
556...557Diverse recepissen van 't geene uijt eenige schepen aen de Caep aen land gelicht is595
558...578Onkostrekeningen van de schepen 't Wapen van Alkmaer, Tuijmelaer, Snoeper, Elisabeth, Valminck, Oosterland, Java, Voorschoten, Honsholredijk, Oosthuijsen, de Maes, Langewijk, de Schelde, Waterland, Nederland, Sion, Oostsouburgh, Spierdijk, Zuijdbeveland, Nierop, Saemslagh, Africa, Goede Hoop, Handboogh, Schieland, Schouwen, Voetboogh, Emmenes, Dreghterland, Salland, Bantam, Waelstroom, Nieuwland, Kroonenburgh en Schoondijk aen: Cabo601
579...590Facturen ende cognoscementen van 't geladene in de schepen 't Wapen van Alkmaer, Nederland, Goede Hoop, Africa, Nierop, Handboogh, Schouwen, Dreghterland en Salland aan de Cabo de Bonne Esperance624
591...605Journael van 't Caepse winkel639
606...640Dito grootboek653
641...691Caeps cassaboek van a:o 1689696
692...708Civile en criminele rolle van de Cabo de Bonne Esperance van a:o 1689748
709...710Eijsch en benodightheden voor 't retourschip China aen 't Eijland Mauritius763
711...720Onkostrekeningen der schepen Ridderschap, Schoondijk, Moerkappel, de Crab, Bantam, Croonenburgh, Nieuwland, Waalstroom, Salland en Dreghterland aen de Cabo765
721...Factura van eenige Caepse wijn in 't galjoot de Snobber geladen779
722...Originele register781
723...726Originele missive van den Gouverneur Simon van der Stel en den Raed in 't Fort de Goede Hoop aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene gesz: in dato 28 Maij 1690782
727...730Originele dito van en aen deselve in dato 31 dito787
731...737Originele dito van en aen deselve in dato 12 Junij 1690791
738...Dito verklaringe wegens eenige bedorve peper uijt het schip Schouwen aen de Capp gelost799
739...751Specificatie der provisien, materiaelen en bouw gereedschappen in de jaeren 1688 en 1689 aen de Fransse Vluchtelingen aen: Cabo verstrekt802
752...758Onkostrekeningen van de schepen Princeland, Nieuwland, Scholtenburgh, Hoogergeest, Borssenburgh, Handboogh en Elisabeth aen de Cabo de Bonne Esperance815
759...760Originele memorie van rekeningen met procuratie van de Cabo overgesonden822
761...Copie missive van het opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raed op 't Eijland Mauritius aen de Vergaderignh der Heeren 17e gesz: in dato primo Augustij 1690825


Link to the digital archive:  4027 (1689-1690)


 

  • Hits: 385