Skip to main content

4028 (1690-1691)

voc 4028 0625Some of the signees of the request by the French free men to Simon van der Stel concerning the discord between Rev. Pierre Simond and Jacques de Savoije

This volume contains papers and letters for the period 1690 to 1691 and were received in the year 1691.

  • The missive indexed as folios 55 to 63 is not present in the volume. A note in the margin says it was mistakenly bound in this volume and subsequently removed, and bound in the book of letters from Suratte in Persia, and can be found in-between folios 375 and 376 (of that book).
  • The rolls of arriving and departing vessels has suffered some damaged and the loose papers are bound in the wrong order.
  • Of the rolls of livestock only one of the two folios (83 and 84) is present but it is not possible to establish which one it is as the corner of the page is torn.
    The index to the Daghregister mistakenly states that it ends on 31 December 1691. In fact it ends on 31 December 1690.
  • Folio 245 of the Afgaande Briefboek is not present. It was not scanned. 
  • Folio 586 of the Rev. Pierre Simond's elaborate answer (in both French an Dutch) to the complaints made against him by Jacques de Savoije, is not present. It was not scanned. 
  • A note in the margin of the table of contents next to the entry for folios 651 to 652 reads 'Uitgenomen' implying that the floor plan of the fort (Good Hope) was removed and archived elsewhere. 

 

Table of contents VOC archive 4028 (1690-1691)
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen in den jaere 16915
1...5Originele missive door den Gouverneur Simon van der Stell en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene gesz: in dato 8 Maert 16918
6...9D:to missive als vooren in dato 31 Maij 169114
10...13D:to missive als vooren in dato ut supra19
14...19Originele register23
20...52Originele missive door de voorn: Gouverneur van der Stell en den Raed aen de Caep de Bonne Esperance aen de gemelte Vergaderingh der Heeren Seventiene gesz: in dato 29 Junij 169129
53...54D:to missive door als vooren aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam gesz: in dato ut supra65
55...63Authenticque copie missive door den Raed Extraordinaris en Ambassadeur Jan van Leene en den Raed tot Spahan aen den Gouverneur Generael ende Raden van Indien gesz: in dato 24 Octob: 1691
(Nota: dese brieff als hier bij abuijs ingenaeijt is uijt dit boeck geligt, en overgebragt in 't brieffboeck van Suratte in Persien aldaer op het register tusschen no. 375 en 376)
64...Rolle der aenkomende en vertreckende schepen van: E: Comp:e als andere Europiaense natien aen de Caep 't sedert p:mo Jan:rij 1690 tot het vertreck der retourvloot 169168
65...82Rolle der vrijeluijden onder de Cabo de Bonne Esperance, Stellenbosch en Drakensteijn gehorende76
83...84Rolle van 's Comp:s groot en kleijn vee soo 't selve op haer resp:e posten is bevonden in den jaere 169094
85...233Copie daghregister der dagelijcxe voorvallen gehouden in 't Casteel de Goede Hoop beginnende met 1 Januarij 1690 en eijndigende met 31 Decemb: 169195
234...371Copie affgaende brieffboek van de Cabo de Bonne Esperance 't sedert 9 Januarij 1690 tot 29 Decemb: desselvigen jaers245
372...373Generale rolle van 's Comp:s dienaeren aen de Caep soo als deselve op den 28 Junij en emploij sijn bevonden383
374...378Memorie van personen de welkde door den Gouverneur Simon van der Stell toegestaen is haer soldij reeckeningen met procuratie nae 't vaderlant te senden385
379...387Onkostreeck:e der retourschepen Bantam, Goudesteijn, de Saem, Belois, China, Crab, d' Engel Michael en 't galjodt d' Alida394
388...405D:to reeck:e der schepen de welke successivelijk nae de laeste besendingh aen de Cabo de Bonne Esperance aengeweest sijn406
406...Cognoscement van 't gunt in de veroverde Fransche prijs Africa sedert hernoemt (La Coche) affgescheept is432
407...D:to van 't geene in de Franse veroverde prijs de Goede Hoop (off La Normande) affgescheept is434
408...Memorie van 't geene aen de lading van de Engel Michael en 't galjodt d' Alida te kort bevonden is436
409...Facture van twee leggers Caepsche wijn in 't jaghtge d' Engel Michael en 't galjodt d' Alida nae 't vaderland in dubbel de fustagie affgescheept438
410...Cognoscement van deselve439
411...420Copie missive door het opperhoofd Isaac Johannes Lamotius en den Raed op Mauritius aen den Gouverneur Generael en de Raden van Indien gesz: on dato 7 Septemb: 1690440
421...452D:to missive door deselve aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance gesz: in dato 10 November 1690450
453...473Beschrijvingh van 't Eijlant Mauritius door 't opperhooft Isaac Johannes Lamotius opgestelt in dato 10 November 1690482
474...505Verscheijde copie resolutien bij 't voorn: oppperhooft Lamotius en den Raed genomen beginnende met 27 Maert 1687 en eijndigende 4 September desselvigen jaers505
506...Copie request van 't opperhooft Lamotius voorn:t aen de Vergadering der Heeren Seventiene om verhoogingh van qualiteijt en gagie537
507...515Copie antwoort van 't gemelte opperhooft Lamotius dienende tot wederlegginge van het calumnieuse en lasterlijk request door Jan Uijttenbogaert &:a aen de Vergadering der Heeren Seventiene gepresenteert540
516...Copie missive door Aletta Uijttenbogaert Dubertin aen 't voorsz: opperhooft Lamotius gesz: in dato 6 Octob: 1686549
517...519Inventaris der goederen toebehorende de voorn: Aletta Uijttenbogaert Dubertin bij gecommitteerdens op 't Eijlant Mauritius gemaekt551
520...Copie resolutie genomen bij 't opperhooft Lamotius en den Raed op Mauritius in dato 2 Junij 1687 raekende de 12 Portugesen van 't gestrande schip St Franciscus Clevier daer aengelandt555
521...522Resolutie als vooren over het versoek der voorn: Portugesen wegens de reparatie van haer barcq in dato 23 Aug:o 1687557
523...524Copie onkost reeck:e van 't geende aen opgemelte Portugesen bij 't voorn: opperhooft Lamotius en Raed verstreckt is in dato 25 Junij 1687559
525...527D:to onkost reeck:e tot alimentatie van de Portugese capiteijn Domingo Louis d'Oliveira en desselfs volk gedaen dato 20 Octob: 1687561
528...531Eijsch voor en ten behoeve van 't Eijlant Mauritius gedaen565
532...Memorie van de rokken, laersen en kappen uijt de passerende schepen geligt, en op de retourvloot nae 't vaderlant verdeelt569
533...548Acht stucx copie registers van de brieven en papieren van de Caep nae Indien gesonden570
549...Copie missive door den voorn: Gouverneur van der Stell en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de meergemelte Vergaderingh van de Seventiene geschreven in dato 16 April 1691592
550...552D:to missive als vooren in dato 8 Maert 1691594
553...D:to missive als vooren in dato 9 Junij 1691598
554...Lijste van de matrosen en soldaten dewelke uijt het Caepse guarnisoen gedeserteert en met d' Englesche schepen nae alle apparentie vertrocken sijn600
555...556Copie protest ter ordre van den Gouverneur van: Stell en den Raed aen de Caep door gecommitteer: aen 't Engels schip De Defensie gedaen601
557...562Copie missive door den Gouverneur Laurens Pijll en den Raet tot Colombo aen den voorn: van der Stell en den Raet aen de Caep gesz: in dato 21 Feb: 1691604
563...567D:to missive door den Directeur Aernout Muijken en den Raet in Bengale aen als vooren gesz: in dato 25 Januarij 1691610
568...569Copie missive door den Commandeur R. de Heijde en den Raet tot Gale aen als vooren gesz: in dato ult:o Feb: 1691616
570...571D:to missive door d' Heer Commissaris van Mijdreght tot Tutucurin aen als vooren gesz: in dato 18 Januarij 1691618
572...573D:o Fransche missive door den predicant Pierre Simond aen den vrijman Jaques de Savoye gesz: in dato 21 Novemb: 1690620
574...577D:to request door de Franche vrijluijden aen de voorn: van der Stell en den Raet aen de Caep overgelevert in dato p:mo Maert 1691622
578...579Klagte bij forme van request van de voorsz: Jaques de Savoye over den voorn: Fransche predikant Simond in rade overgelevert den 2 Maert 1691626
580...617Antwoort van de predikant Simond op de voorsz: klaghten van Jaques de Savoye629
618...621Remonstrantie van de meergenoemde predikant Simond aen den Gouverneur en den Raed noghmaels over 't selve subject gedaen den 15 May 1961667
622...631Resolutie van den Kerkenraed aen de Caep over de voorsz: saeke genomen den 15 Juny 1691671
632...633Copie request bij den Deense Commandeur van 't schip de Vliegende Wolff, Maurits van Hartman in vollen Raede den 5 Juny 1691 overgelevert681
634...636D:to request bij den stuijrman Jan Thijsz: Kemp in dato als vooren ter Vergaderingh ingelevert683
637...638Copie missive door den Marquis du Quesne tot Amsterdam aen de opperhoofden van sijn fregatge L' Hirondelle gesz: in dato 19 Aug:o 1690687
639...642Copie request bij eenige officieren van 't opgemelte fregatge L' Hirondelle aen den Gouverneur van der Stell en den Raet aen: Caep gepresenteert689
643...644Een dito request van den capiteijn van 't voorn: fregate aen als vooren overgelevert in dato 30 Januarij 1691693
645...646Rapport van den Adminstrateur de Man en andere gecommitteerdens wegens de besleghtinge van 't geschil ende de onlusten tusschen den voorn: capiteijn en d' opperhoofden van 't fregatge de L' Horindelle gedateert 3 Feb: 1691695
647...Authenticque copie register697
648...650Originele missive door den Gouverneur Simon van der Stell en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergadering der Heeren Seventiene geschreven in dato 14 July 1691699
651...652Caerte off affteeckeningh van 't plan van 't Fort de Goede Hoop (Uitgenomen)
653...654Copie resolutie bij den voorn: Gouverneur van der Stell en den Raet genomen in dato 21 July 1691 wegens 't verplaetsen van den opperstuijrman Theunis Cornelisz Baerman703
655...658Onkost reeckeningen van de schepen Java, Brandenburgh, Oosterlant en Emmenes706
659...Nader petitie uijt het vaderlant voor en ten behoeve van de Cabo de Bonne Esperance voor den jaere 1692710
660...661Onkost reeck:e van de twee retourschepen Langewijck en Nierop711
662...664Copie eijsch der goederen en coopmanschappen voor 't comptoir Mauritius703


Link to the digital archive:  4028 (1690-1691)


 

  • Hits: 686