Skip to main content

4030 (1692-1693) part one

voc 4030 0447Start of a list (in Latin) of European and African medicinal plants grown at the Cape.

This volume contains papers and letters for the period 1692 to 1693 and were received in the year 1693. This is the first part of two for the period 1692-1693. Part two is covered in volume 4031.

  • From the list of free men at the Cape, the bottom right-hand corner of folio 56 is torn off resulting in about eight names being missing.
  • The court papers (folios 266 to 354) has no folio 287 between folios 286 and 287. However the folio between folios 291 and 292 was mistakenly numbered 287. It is bound in the correct place. These papers include amongst others, the eyewitness statements, confessions and proceedings in the case of the brutal murder of Grietje Gerrits (Griet Grof), wife of Jan Coenraed Visscher.
  • Folios 359 to 368 contain a complete list of all the company's slaves at the Cape.
  • Folios 514 to 568 contains complete muster rolls of the arriving and departing company ships.
  • Folios 583 to 608 contain five missives that were not indexed.

 

Table of contents VOC archive 4030 (1692-1693) part one
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperanse overgekomen in den jaere 1693
Eerste Deel
7
1...6Originele register12
7...46Originele missive door den Raat Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stell en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventien geschreven gedateert 12 April 169319
47...48Ditto missive van deselve aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam in dato als vooren61
49...50Ditto missive als vooren in dato 16 April 169364
51...Rolle van aencomende en vertreckende schepen soo van d' Comp: als van andere Europiaensche natien aen de Caap 't sedert p:mo Januarij 1692 tot het vertreck der retourvloot 169367
52...64Ditto der Vrijeluijden onder de Cabo de Bonne Esperance, Stellenbosch en Draackesteijn gehouende70
65...66Opnemingh van 's Comp:s groot en klein vee, mitsgaders der materialen, bouwgereetschappen en andere goederen in den jaere 1692 bevonden83
67...216Copie affgaende brieffboeck van de Cabo de Bonne Esperance 't sedert 10 Januarij 1692 tot 15 Decemb:r desselvigen jaere85
217...Catalogus der medicamenten ten behoeve van de Cabo de Bonne Esperance voor den jaere 1694237
218...227Monsterrolle van 's Comp:s dienaren aen de Caap, soo als deselve op 29 Maert 1692 in emploij sijn bevonden239
228...229Memorie der personen dewelcke door den Gouverneur Simon van der Stell toegestaen is haer soldij reeckeningen met procuratie nae 't vaderlant te senden249
230...235Oncost reeck: der retour schepen Reijgersdael, Nederlant, Sion, Hantboogh, Drechterlant en Princelant257
236...265Dito reeck:en der schepen dewelcke successivelijck nae de laeste besendingh aen de Cabo de Bonne Esperance aengeweest sijn266
266...354Stucken en papieren gedient hebbende tot de processen door den fiscael aen de Caap tegens diverse personen geintenteert317
355...356Copie resolutie bij den Gouverneur van der Stell en den Raat aen de Caap den 23 Maert 1693 genomen 423
357...Register der papieren433
358...Copie verbant schrift der goederen uijt het schip Schielant aen de Caap gelight en in de Handtboogh overgescheept in dato p:mo Julij 1689435
359...368Generale monsterrolle van 's Comp's slaven en banditen op p:mo Januarij 1693 aen de Caap in wesen bevonden437
369...370Lijste der medicinale soo vaderlantsche als Africaensche kruijden planten en gewassen aen de Caap vallende447
371...376Extract uijt het daghregister gehouden in 't Casteel de Goede Hoop 't sedert 7 Junij 1685 tot den 7 dito daer aenvolgende449
377...380Dito als vooren 't sedert 13 Maert 1686 tot den 26 van deselve maent455
381...424Copie daghregister gehouden in 't schip Langewijck op hunne reijse uijt 't vaderlant nae de Cabo de Bonne Esperance459
425...463Ditto van 't galiodt de Appel503
464...466Copie instructie voor 't gedesigneert opperhooft des Eijlants Mauritius Roeloff Diodatie in dato 14 Augustus 1692543
467...468Ditto commissie van den Gouverneur van der Stell voor den selven Diodatie in dato 14 Aug:o 1692547
469...470Origineele onkost reeck: bij den Portugeschen capiteijn Louis de Oliveira onderteijckent van 't geen hen op Mauritius verstreckt is 549
471...472Eijsch van den fiscael aen de Caap tegens de eijgenaers off pretendenten van verscheijde particuliere goederen uijt 't schip Goudesteijn aengehaelt met het appointement van den Raat daer op in dato 27 Februarij 1693551
473...Copie verklaringh van den vaendrigh Gerard Vieroot en winckelier Joan Blesius over geconfisqueerde goederen uijt voorn: schip553
474...477Dito verklaringh van eenige gecommitteerden gedaen wegens de gestalte van 't gestrande schip de Goede Hoop555
478...479Dito verklaringh van de opperhoofden der aenwesende retourvloot en verdere ter rhede leggende schepen over de gestalte der wracken Goede Hoop en Hogergeest, mitsgaders de geschapentheijt van 't jacht de Swarte Leeuw559
480...481Copie missive van den Commissaris Van Mijdreght tot Nagapatnam aen den Commandeur Simon van der Stel en den Raet aen de Caap gedateert 19 Decemb: 1687561
482...486Dito missive van den Gouverneur van der Stell en den Raet aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 26 Novemb: 1692563
487...490Dito missive als vooren in dato 9 Februarij 1693569
491...502Dito missive van den Generael en de Raden aen den voorn: Gouverneur van der Stell den Raet aen de Caap in dato 11 Decemb: 1692573
503...505Dito missive als vooren in dato 6 Januarij 1693585
506...Dito missive van den Raet Extraordinaris Daniel Heijnsius in 't schip Vosmaer aen deselve in dato 23 Januarij589
507...508Dito missive als vooren in dato 8 Februarij 1693591
509...513Lijste der personen de welcke soo uijt 's Comp:s hospitael als van de schepen Swarte Leeuw en 't gestrande De Goede Hoop over de retourvloot verdeelt nae 't vaderlant sijn vertrocken593
514...568Monsterrollen der uijt en thuijs comende schepen 599
569...Copie cognoscement van 40 balen Persiaense sijde uijt de Goede Hoop in 't retourschio Dreghterlant geladen654
570...Dito van 48 balen in 't schip De Hantboogh656
571...Dito van 20 canassers thee uijt de fluijt Emmenes in 't schip Reijgersdael overgescheept 658
572...Dito van 30 balen Persiaense zijde mede uijt De Goede Hoop gesalveert en in 't schip Princelant geladen660
573...Dito als vooren van eenige vaten indigo, aloe en Persiaense sijde in 't schip Nederlant662
574...Dito van 30 canassers thee bij de voorsz: schip Nederlant uijt de fluijt De Hantboogh overgenomen664
575...579Originele missive van den Raat Extraordinaris Willem van Wijngaerden van de Caap aen .... .... .... .... in dato 23 Maert 1693666
580...582Ditto missive va nden Raet Extraordinaris en Gouverneur Simon van der Stell en den Raet aen de Caap, aen de Vergaderingh der Heeren Seventien gesz: gedateert 4 Maij 1693672
583...608(Various letters and papers not indexed in this volume)675


Link to the digital archive:  4030 (1692-1693) part one


 

  • Hits: 478