• Home
English
eeGGSA on facebook

2018 Algemene Jaarvergadering gesluit

Ons virtuele vergadering is nou gesluit. Baie dankie aan almal vir u deelname en ondersteuning.

Alle lede was uitgenooi om aan die vergadering deel te neem. Soos verduidelik in die e-pos gedateer xx Januarie 2018, het ons aanvaar dat die lede van wie ons nié gehoor het nie, tevrede is met beide die nominasies en die 2017 Jaarverslag.

Teenwoordigheid by die Vergadering
Lede wat eGGSA gekies het as hul primêre tak was geregtig om aan die AJV deel te neem. Ons e-pos stelsel het rekord gehou van die aantal e-poste wat uitgestuur, onafgelewer, aangestuur en onoopgemaak was. As virtuele tak gebruik ons hierdie getalle om die kworum te bepaal.

Die 2018-Bestuur bly dus onveranderd aangesien geen verdere nominasies ontvang was vir die bestuursposte nie. Bestaande nominasies was ook nie betwis nie.

Bestuurslede
Alta Griffiths - Voorsitter
Daan Hamman - Onder-Voorsitter
Carol Beneke - Tesourier
Lynn Couperthwaite - Lidmaatskapdienste, -kommunikasie en Bemarking
Richard Ball - Webmeester
Judi Meyer - Redakteur genesis

Addisionele lede
Annelie Els - Stamouers
Corney Keller - Nederlandse Transkripsies
Daan Botes - Poskaarte
Riana le Roux - Begraafplaasprojek

Baie geluk aan die bestuurspan, en dankie dat julle weer bereid is om nog ‘n jaar op die bestuur te dien. eGGSA Annual Report 2017, tesame met die finansiële state, sal aan Nasionaal gestuur word.

Druk E-Pos

Histories Koerante

Daar is huidiglik twee negentiende eeuse koerante wat by die Koerant Uitreksels toegevoeg is. Die "Grahamtown Journal" van die 1880's, met uitreksels getransribeer deur Sue Mackay, vanaf foto's wat sy by die Britse Biblioteek in London, geneem het. Ook uittreksels uit die Kaap van Goeie Hoop Goewerments Gazette van die 1820's, wat deur Alta Griffitha in die Stellenbosch Universiteits Biblioteek geskandeer is en huidiglik deur Brenda Gassner getranskribeer word.

Druk E-Pos

NAAIRS uitslae ontleding

Keith Meintjies het 'n ontledings tabel vir die NAAIRS aanlyn verwysings indeks voorsien, wat dit netjies in 'n spreivel, uiteensit.

Hierdie sal baie handig wees vir mense wat 'n groot aantal verwysigs kry. Die inligting is verkrygbaar op ons Keith Meintjies ontledings blad.

Baie dankie aan Keith vir die beskikbaar stelling hiervan asook aan sy seun Ian, wat die ontwikkel het.

Druk E-Pos

1820 Settlers' Correspondence - update

Sue Mackay writes: I have just added extra pages on these settlers

James RICHARDSON, leader of Richardson's Party

William Senior DENTON, member of Richardson's Party

Charles DENTON, member of Richardson's Party

There has been a wealth of confusion surrounding these three, and their connection with the name SENIOR/SENYOR/SAYNOR, and I have spent ages sifting through original parish register entries for Sheffield.

As a result I have made a couple of leaps of faith (backed up by the evidence as I see it) which would seem to contradict a lot of "facts" circulating about these families. I'd be grateful if anyone descended from this line can tell me whether I have been literally barking up the wrong tree. I have tried to set out the facts from original sources found whilst at the same time allowing for an element of doubt.

Do you think I am right in thinking that Charles DENTON was not William Senior DENTON's older brother but his stepfather?

You can contact Sue here: Editor, 1820 Settler Correspondence

Druk E-Pos

2017 eGGSA Algemene Jaarvergadering resultate

Ons virtuele vergadering het middernag 2 February 2017 gesluit. Baie dankie aan almal vir u deelname en ondersteuning.

Lede was uitgenooi om aan die vergadering deel te neem. Soos verduidelik in die e-pos gedateer 27 Januarie 2017, het ons aanvaar dat die lede van wie ons nié gehoor het nie, tevrede is met beide die nominasies en die 2016 Jaarverslag.

TEENWOORDIGHEID BY DIE VERGADERING

Lede wat eGGSA gekies het as hul primêre tak was geregtig om aan die AJV deel te neem. Ons e-pos stelsel het rekord gehou van die aantal e-poste wat uitgestuur, onafgelewer, aangestuur en onoopgemaak was. As virtuele tak gebruik ons hierdie getalle om die kworum te bepaal.

Die opsomming was as volg:

Aantal lede wat kennis van die vergadering ontvang het:
Engelse lede 147 – 62.2 % open epos
Afrikaanse lede 101 – 58.6 % open epos
Onafgelewerde kennisgewings: Nul

Geen verdere nominasies was ontvang vir die bestuursposte nie. Bestaande nominasies was ook nie betwis nie en die 2017 komitee bly dus onveranderd.

Die bestuur
· Alta Griffiths - Voorsitter
· Daan Hamman – Onder-Voorsitter
· Carol Beneke - Tesourier
· Lynn Couperthwaite - Lidmaatskapdienste, kommunikasie en bemarking
· Richard Ball - Webmeester
· Judi Meyer - Redakteur genesis

Additional members
· Annelie Els - Stamouers
· Corney Keller – Nederlandse Transkripsies
· Daan Botes - Poskaarte
· Riana le Roux – Begraafplaasprojek

Baie geluk aan die bestuurspan, en dankie dat julle weer bereid is om nog ‘n jaar op die bestuur te dien.

Druk E-Pos

Fort Beaufort Register 1840-1850

Fort Beaufort Cover

Die register van die Anglikaanse pastoor in Fort Beaufort, (daar was geen kerkgebou in daardie tyd nie), wat die Dope, Huwelike en begrafnisse insluit, is getranskribeer deur Lorraine Beechy, vanaf die foto's van Tessa King. Die foto's is van die oorspronklike register, wat in die Cory Biblioteek is, geneem. Die proeflees is deur Brenda Gassner gedoen.

Dit is in die eGGSA se DBM databasis, gevoeg.

Baie dankie aan almal wat betrokke was. Ons is opreg dankbaar.

Druk E-Pos

Cape of Good Hope Government Gazette 1827

Cape GazetteAlta Griffiths het 'n aantal jare van hierdie publikasie geskandeer. Brenda Gassner en Lorraine Beechey is besig om hierdie deur te gaan. Die eerste quartaal van 1827 is nou tot die Koerant Uitreksels seksie van die eGGSA webwerf, bygevoeg.

Bykomend het Liz Esmade haar transkriberings van Colin Graham Botha se vroeër, periodieke transkripsies van Dope van Engelse mense, 1810-1821, asook Engelse huwelike van 1806-1821, by te dra. Hierdie is by die BDMs databasis seksie van die webwerf gevoeg.

Druk E-Pos

Vier Bybels is by die eGGSA se kolleksie bygevoeg

Botma bibleFoto’s van die 4 Bybels is bygeveoeg by die eGGSA kolleksie: BOTMA Abraham Carel, Cornelis Zoon en Anna Sophia Magareta MALAN, David Dochter getroud 3 Jul 1854; KRUGER Gert Lodewyk 1882-1957 en sy vrou Hester Hendrina AUCAMP 1884-1961; REDELINGHUIJS George Frederik en Helena Johanna LEROUX, getroud 11 November 1895; VAN HEERDEN Isaac Petrus Jacs.Sts.Zoon en Geertruida Maria AURET, getroud 1 Maart 1836; VAN WIJK Petrus Lodewikis Julie 30 1876.

Ons betuig dank aan Allan Carson, Dirk van Heerden, Riana le Roux en Adriaan Redelinghuys.

Druk E-Pos

Drakenstein/Paarl NGK huwelike 1815-1839

Paarl 1824 400Transkripsies van diè huwelike is by die eGGSA BDM databasis gevoeg. Hierdie is veral interessant, aangesien hulle, vir die meeste van die inskrywings, die ouderdomme van die partye, asook die name van die vaders (as patroniem), insluit. Die is nie algemeen vir die NGK (Nederduits Gereformeerde Kerk) huwelike, van daardie tydperk nie en daarom van groot waarde, vir die genealoog en navorser.

Ons dank aan Jonathan Heath, Corney Keller en Richard Ball vir die transribsies.

Druk E-Pos

Aantekeninge van die Kaap Kolonie

records of the cape colony

In die laat 1890s en vroeë 1900s het George McCall Theal 35 volumes van die Registers en aantekeninge van die Kaap Kolonie gepubliseer, wat alle korrespondensie van 1793 tot 1827 behels, van wat toe die Publieke Rekord Kantoor (nou die Nasionale Argiewe), in London opgeteken.

Sue MacKay het elkeen van die aanlyn kopieë van die volumes deur gegaan en die skakels daarheen, aan die eGGSA web werf voorsien.

Sue skryf: Hierdie volumes kan gratis afgelaai, (of aanlyn deursoek) deur middel van die Internet Argief, deursoek word. Volumes 12 en 13, dek die 1820 Setlaars en verskaf baie van die korrespondensie, wat ek vir die werf transkribeer het, alhoewel Theal se werk baie meer selektief is en nie-party leiers of die wat nie emigreer het, insluit nie.

Dit sluit egter sekere antwoorde wat by die Koloniale Kantore van briewe wat elders op die werf gevind kan word. Daar is 'n indeks in elke vyfde Volume en Volume 35 beskik oor ?n volledige indeks. Volume 36 is 'n Register van die inhoud van Volumes 1-35.

Druk E-Pos

Kaapstad NG Kerk Kaapstad huwelik transkripsies

Corney Keller het ses ekstra jare (1756 tot 1762), by sy reeds manjifieke reeks transkripsies, aangaande die Kaapstad Nederduits Gereformeerde (NGK) rekords.

Sy transripsies aangaande die huwelike (1696-1756), is ook verwerk, sodat dit soekbaar is op die eGGSA BDM databasis en kan reeds daar gevind word.

'n Groot dankie aan Corney, vir sy volhardende en wonderlike werk, wat hierdie belangrike rekords aanbetref.

Druk E-Pos

Cape of Good Hope Government Gazette

Cape Gazette

Alta Griffiths het 'n aantal jare van hierdie publikasie geskandeer. ‘n Begin is aan die transkribering van die uitreksels, deur Brenda Gassner en Richard Ball, gemaak. Die eerste uittreksels, van die jaar 1826, is tot die Koerant Uitreksels seksie van die eGGSA webwerf, bygevoeg.

Bykomend het Liz Esmade haar transkriberings van Colin Graham Botha se vroeër, periodieke transkripsies van Dope van Engelse mense, 1810-1821, asook Engelse huwelike van 1806-1821, by te dra. Hierdie is by die BDMs databasis seksie van die webwerf gevoeg.

Druk E-Pos

Grahamstown Journal 1871 en later word nou op eGGSA

newspaper extractsSue Mackay writes: I have finally been able to photograph the next couple of years, from 1871 onwards, of the Grahamstown Journal at the British Library in London. The first batch can be seen among the eGGSA Newspaper Extracts.

This batch is considerably longer than usual, not only because there are a few lengthy obituaries but because I got seduced by a series of articles on Life at the Diggings, describing the burgeoning businesses at the diamond fields.

Druk E-Pos

Transkripsies vanjaar

Druk E-Pos

Voortrekker Dope tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg

Cornel Viljoen het goedgunstiglik 'n bydrae van sy transkriberings van die Voortrekker Dope, FK 2290 in die Pretoria Argiewe, 'n foto koepie van 'n vroeër transkribering deur onbekendes van registers van Natal, Vrystaat en die ou Transvaal, vanaf 1837 tot 1850, tot ons beskikking gestel.

Hierdie addisionele 4,600 dope is verkrygbaar en soekbaar by die eGSSA BDM databasis. Vanne ingesluit kan hier ... gesien word.

Druk E-Pos

Helena Garner se Kriel kolleksie is by die eGGSA Dokument Biblioteek gevoeg

Helena het goedgunstiglik haar werk wat bestaan uit Boedeldokumente ( Sterfkennisse, Testamente em Likwidasie en Distribusierekeninge) aan eGGSA geskenk vir ons aanlyn Dokumenteafdeling.

Helena het baie tyd daaraan spandeer om die inhoud te vereenvoudig. Die byskrifte is deur Anina du Plessis gedoen en voltooi deur Lorraine Beechey.

Die dokumente kan in vier afsonderlike albums gevind word:
Wes Kaap Argief
Pretoria Argief
Bloemfontein Argief
Pietermaritzburg Argief.

Ons opregte dank aan Helena, Anina en Lorraine

Druk E-Pos

Uniondale NGK doopregisters 1866-1920 tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg.

Die doopregisters van Uniondale Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) 1866-1920, is deur Carol Beneke getranskribeer vanaf Mechelle Beneke se foto's van die oorspronklike register, in die Uniondale kerk afgeneem by ooreenkoms met die dominee.

Hierdie rekords is tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg en is nou vir gebruikers beskikbaar. Enige navrae of regstellings kan aan Richard Ball.

Druk E-Pos

Gipsy Bride passasierslys bygevoeg

IMG 0615Richard Wolfaardt se span vertalers het Kaapse Argief IB7 en IB8 passasierslyste getranskribeer. Hierdie word in by IF9 aangepas, wat in enekele gevalle ekstra inligting bevat. Bygevoeg vandag tot die eGGSA Passenger lyste databasis is dié van die Gipsy Bride, deur Ray Pitt getranskribeer. 'n Lys van die vanne in hierdie lys vervat kan hier gesien word ....

Londonderry Standard - Thursday 01 April 1858 - Emigration to the Cape. On Saturday, the magnificent 'Black Ball' ship Gipsy Bride, sailed for the Cape of Good Hope, with 500 emigrants, selected by the Hon. William Field, who has been deputed by the Cape Government to represent them in England. They were chosen almost entirely from the pastoral districts of Scotland, and a finer set of people have rarely left our shores. The Aurifera has been chartered for the conveyance of emigrants to Algoa Bay, and she will leave the Mersey on the 22d of April. Liverpool Albion.
Courtesy: British Newspaper Archive

Montrose, Arbroath and Brechin review; and Forfar and Kincardineshire advertiser. - Friday 09 July 1858 - Cape of Good Hope.
Dr Livingstone's expedition sailed from Table Bay on the 27th Apr8l, for the Zambesi. An elegant silver box, containing 800 guineas, had been presented to Dr Livingstone, as a testimonial, by the colonists. A proposal was made by the Governeor to establish five intermediate posts between the colony and the Zambesi, to ensure a line of monthly communication.
A fierce struggle continues on the frontier between the Bisutos and the Orange Free State. Sir G.Grey consented to act as mediator. Two Basuto towns and four French mission stations were destroyed. The colony was peaceful and prosperous.
The first batch of emigrants has arrived in the Gipsy Bride and gave great satisfaction.
Courtesy: British Newspaper Archive

Reynolds's Newspaper - Sunday 11 September 1859 - Emigration to the Cape of Good Hope.

The Cape Town Immigration Board at their last meeting, a few days before the departure of the mail, resolved to forward the following communication to the Emigration Commissioner in England.

Immigration Office, Cape Town, July 30, 1859.
The Honorable W.Field Esq., Emigration Commissioner, London.
Sir, I have the honour to acknowledge the receipt of three letter from you of the 6th ultimo, acquainting me, for the information of the Immigration Board, of the departure of the Burlington with emigrants on the 30th May, and of your having chartered the Lord Raglan to convey emigrants to Table Bay, which were to embark on the 16th instant. The board instructs me to inform you that the immigrants per Bride have all taken employment, and with the exception of a few, have quitted the depot - those remaining being the parents of children suffering from measles. Several remained also for some days owing to the unfavourable state of the weather, and the difficulty existing at the present time in procuring conveyance for their removal to the interior. The wages obtained by most of them are quite equal to former rates, as will be seen by a list accompanying this. The board desires me to call your attention to the circumstance of one of the immigrants per Bride, named Simon Lucas, having died of consumption the day after his arrival, and would recommend a more strict inquiry into the health of emigrants generally, and that none be sent out but such as are and have been for some time in perfect health, and in the habit of working for wages. Lucas, according to the statement of the surgeon-superintendant, Dr Pearce, came on board in a very delicate and precarious state of health, showing evident symptoms of consumption; and it has come to the knowledge of the board that several sent out on former occasions, particularly of the Scotch per Gipsy Bride, were invalids in search of health, some of whom have died, and a few recovered. Lucas leaves a wife and six children, with the prospect of a seventh, all of whom continue at the depot at the expense of the Government. With regard to farm labourers, the board considers it most undesirable that such immigrants should be encumbered with large families, and particularly with any number of young children, such operation as a hindrance to their obtaining ready employment, the wages they receive are sometimes as inadequate to meet their expenses that they naturally feel dissatisfied, and become disheartened. The board deem sit necessary to remark upon the practice adopted in some cases by the immigrants themselves of describing a man incorrectly in regard to his trade or calling, in proof of which I herewith enclose a list of names of men who declared the were refused to be received under the head of their proper calling, but were allowed to enter themselves under some other head, in order to render themselves eligible. This false statement has given rise to considerable unpleasantness and disappointment in one or two cases; it misleads the public, and causes the immigrant who refuses employment to suffer. 

...

W.Hampson, Secretary. The following is the scale of wages at which engagements were made in Cape Town by the immigrants per Bride: - Farm labourers £2 to £2.10s with board and lodging, and 3s to 4s per day without ditto; railway labourers, 4s6d to 5s per day; stonemasons 6s6d per day; wheelwrights 6s; sawyers, piece-work, equal to 6s to 7s per day; [s]bines makers, 5s to 7s per day; tailors, piece-work, 4s to 5s per day; painters and glaziers, £3.10s per month and found, or piece-work; brickmakers, piece-work; dressmakers, £1.10s per month and found; female cooks, £1 to £2 per month and found.

Courtesy: British Newspaper Archive

Druk E-Pos

Proving descendancy

Proving your lineage can be useful for a number of reasons: citizenship, estates, family and general history. For a while British ancestry visas were available for descendants either of whose grandparents were born in Britain. Then the Irish ancestry became easier than the British ancestry. With the tightening of immigration to Britain, the chance of getting or even renewing British passport has become stricter. For some dual citizenship, South African and British may be a privilege of the past but we hope not.

Continue Reading

Druk E-Pos

7 Bybles by die eGGSA versameling bygevoeg

Sewe Bybels uit die versameling van die Erfenistigting, Pretoria, is deur Annelie Els afgeneem en tot die eGGSA Bybel/Familieregister versameling geskenk: DUPREE A., gebore 1836; ERASMUS Lodewikus Johannes, gebore 1845 & Magrietas Martins VAN DEN BERG, gebore 1844, getroud 1866; HATTINGH Johannes Dewald, D.zoon. geboren 1794 en Anna Elisabeth RETIEF geboren 1798, getroud 1812; MALAN Stephanus Petrus, gebore 1849 & Martha C.A. LOURENS, gebore 1886, getroud 1904; MOCKE F.G. & S.E. NEL getroud 1831; NAUDE Stefanus Jacobus, gebore 1872; and DU PREEZ Nicolaas Johannes Jakobus, gebore 1865.

Hartlik dank aan Annelie Els asook aan Basil Royston wie die opskrifte geskep het. Verbeterings of navrae kan aan Richard Ball gerig word.

Druk E-Pos

Nog vier Bybels

Vier Bybels is by die eGGSA Bybel/Familieregister deel van die webwerf bygevoeg: COETSEE Abraham Petrus Carolus gebore 1876 & Wilemina Lodeweika LOMBARD gebore 1881 getroud 1898, geskenk deur Susan (Coetsee) de Bruyn; GEYSER, Johannes Jacobus Stephanus gebore 1801 & Magdalena Susina CALITZ gebore 1910 getroud 1827, deur Tracey Itta bygedra; RAFFERTY, Elsie Susarah Aletta Maria born 1853 deur Andrea Furness (nee de Jager) geskenk; and TRUTER Johannes Andries gebore 1778 & Hilletje Aletta SMIT gebore 1778 getroud 1788 contributed deur Matty van Rensburg aangebied.

Hartlik dank aan die bydraers asook aan Basil Royston wie die opskrifte geskep het. Verbeterings of navrae kan aan Richard Ball gerig word. 

Druk E-Pos

Begrafnisregister van Christchurch, Grahamstad, tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg.

Christchurch burias

Die begrafnis register van Christchurch ( Anglikaanse ), Grahamstad, 1877-1917 , is deur Lorraine Beechey getranskribeer vanaf William Jervois se foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 17 633, by ooreenkoms met die Cory Biblioteek en die Aartsbisdom van Grahamstad. Brenda Gassner het dit geproeflees.

Hierdie rekords is tot die eGGSA BDM databasis bygevoeg en is nou vir gebruikers beskikbaar. Enige navrae of regstellings kan aan Richard Ball gerig word by Richard Ball

Druk E-Pos

Passasierslyste opgedateer

IMG 0615

Passasierslyste vir drie skepe is tot die eGGSA databasis van Passasierslyste bygevoeg: Die Burlington, Die Matilda Atheling en die Sedgemoor. Hierdie is van die Kaapse Argief klasse IBC 7 en IBC 9 verwerk deur Richard Wolfaardt en sy span vrywilligers, James Anderson en Ray Pitt. 'n lys van die vanne bygevoeg kan hier gevind word.

Evening Mail - Wednesday 01 June 1859. Government Emigration - The Government emigrant vessel Burlington, 676 tons, Captain Victor Howes, sailed from Southampton on Monday, the 30th ult., for Table Bay, Cape of Good Hope, with 267 emigrants under charge of Surgeon-Superintendant Samuel Leonard Crarie, M.D. The emigrants who embarked in this vessel were selected by the Hon. William Field, the officer appointed by the Colonial Government to conduct the emigrantion to the Cape of Good Hope.  (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief)

Hereford Times - Saturday 20 August 1859. Emigration to the Cape of Good Hope. On the 12th inst. there were embarked at Liverpool, under the superintendance of the Hon. Mr. Field, in the ship Matilda Atheling, for Table Bay, 288 emigrants. They were principally agricultural labourers and female domestic servants, with some country masons, blacksmiths, and joiners. They comprise also 53 statute adults, under engagement with Messrs. Pickering, contractors for the Cape Town Railway. The emigration to this colony during the present year has now reached a total of 2,588 souls, exclusive of assisted passages.  (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief)ine)

London Evening Standard - Tuesday 21 May 1861. Free Emigration to the Cape of Good Hope. The Sedgemoor, of 920 tons, Captain M.W.Kett, being the 28th free emigrant ship dispatched at the colonial expense, sailed from Southampton for Table Bay on Saturday last, with a selection made from the artisans and agricultural classes by the acting emigration agent for the colony, Mr A.C. Saunders. They number 283 souls, equal to 223 statute adults, and are under the general charge of Mr. Surgeon Superintendent S.P.Chennell. Mr Saunders appointed from among them John M'Kay to be schoolmaster, Jane M'Connell to be matron, and Alice Wright to be sub-matron. The free emigration to the Cape, under the local act of 1857, has now reached a total of 8260 souls. (Dankie aan die Britse aanlyn koerant argief) 

Druk E-Pos