Skip to main content

VOC-argiefindeks van die Nationale Staatsargief in Den Haag

Die argiewe van die Nederlandse Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, afgekort tot VOC (Verenigde Oostindische Compagnie), wat in die Nationale Staatsargief in Den Haag, Nederland bewaar word, strek oor 1277 meter aan dokumente. Die indrukwekkende hoeveelheid dokumente verskaf nie net inligting oor die kommersiële, finansiële en diplomatieke aktiwiteite van die Kompanjie nie, maar is ook baie belangrik vir die geskiedenis van Nederland en vir die lande en streke in Asië waar die VOC aktief was. Dit dek die tydperk 1602 tot 1795, en vir Java tot 1811.
Hierdie argiewe bevat onder meer die briewe en papiere wat van die verskillende inrigtings ontvang is. Elke jaar het afskrifte van die administrasie en ander dokumente van die goewerneur-generaal en raad in Batavia, en van die ander vestigings in Asië en die Kaap, met die retoerskepe aangekom.
Die Briewe en Papiere wat van die Kaap die Goeie Hoop oor die tydperk 1652 tot 1795, is van besondere belang vir navorsers en genealoë wat die Suid-Afrikaanse geskiedenis en genealogie navors. Hulle bevat 'n groot hoeveelheid waardevolle materiaal.
’n Tipiese jaar kon die volgende bevat:
Generale missiven (algemene briewe) plus omhulsels,
Resoluties (verrigtinge),
Dagregisters,
Joernale en grootboeke,
Dokumente oor die besigheid van die Kompanjie,
Dokumente van die Raad van Justisie,
Monsterrolle en ander dokumente.

Hierdie reeks “Overgekomen brieven en papieren uit Kaap de Goede Hoop en Mauritius, 1651-1794, aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam”, is saamgestel uit 374 bande (gebonde boeke). Om 'n mens se pad deur die honderdduisende folio's van hierdie reeks te vind, moet indekse van die inhoudsopgawes gemaak en gepubliseer word.
Hierdie deel van die South African Records Transcribed webwerf is 'n poging om sulke indekse te skep. Die indekse begin met die jaar 1652 en soos elke jaarlikse indeks beskikbaar word, sal dit hier gepubliseer word.
Hierdie indekse word direk getranskribeer vanaf beelde van VOC-argiewe wat in die Nationale Staatsargief in Den Haag gehuisves word, en veral vanaf die inventarisnommers 3988 tot 4360.

  • Hits: 1771