Cape Muster Roll 1658

Transcribed from Cape Archives Verbatim Copies VC39 vol 2, secion headed:

Monsterolle van d'officieren
matroosen ende soldaten bescheij-
den in't for de Goede Hope, aan
Cabo de Boa Esperance den
15en Februarij 1658

page 22

Vryluijden

    Stevens Compie.

Stevem Jansz, van Wageningen   } eijgenaers
Hendrik Elbertsz, van Ossenbrug  }
Willem Wilhelms, van Deventer, in haer dienst

    Vredens Compie.

Otte Jansz van Vrede              } eijgenaers
Jacob Cornelisz van Rosendael }
Hendrick Fransz, Knipbergen in haer dienst

    Hermans Compie.

Herman Remajenne van Keulen  }
Jan Martensz de Wacht              } eijgenaers
Jacob Cloeten, van Ceulen         }
Hans Cornelisz van t'Legelant List, in haeren dienst

page 23

    Brinckmans Compie.

Caspar Brinckman, van Vreedenhorst  } eijgenaers
Warnar Cornelisz van Nunspeet          }
Gerrit Sandersz, van Blecksum  } in haer
Thomas Robbertsz, van Kint      } dienst

    Vasagies Compie.

Pieter Visagie, van Antwerpen      }
Jacob Teunisz van Coultgensplast } eijgenaers
Frans Gerritsz, van den Uijthoorn }
Symon Jansz, in't Velt van Dorth  }

Henrick Henricksz Boom,  eijgenaer
Herman Evertsz Gresnich van Uttrecht  } in sijn
Cornelis Claesz, van Utrecht                 } dienst
Dirck Meyer, van Lunenborch               }

Jan Reyniersz, van Amsterdam,  eijgenaer
Wouter Cornelis Mostert,   d[it]o
Jan van Passel, van Geel           }
Roeloff Hanse, van Christianna  } in haer diensst
Claes Schrijver                         }

Hendrick Henricksz, van Zurwarde } Vrijborgers en
Elbert Dircksz, van Emmerich        } cleermaeckers

Christiaen Jansz, van Hoesum    } vrije
Pieter Cornelisz, van Langesont  } wiltschutten

page 24

Jan Claesz Vetteman, van Amsterdam
     vrij borger en chirurgijn
Isaack Manget, van Geneve, in sijn dienst

Jurgen Jansz, van Amsterdam    } Eijgenaers
Gerrit Hermansz, van Deventer  } van de
Thomas Christoffel Mulder         } Saldanha
     vaert om traen te branden, vissen, etc.
Cornelis Cornelisz, van Rotterdam  } in
Bartholomeus Borns, van Waerden } haerl.
Henrick Barentsz, van Leeuwarden } dienst

Leendert Cornelisz, van Sevenhuijsen, hout-
     sager, ende eijgenaer van gedeelte boscagie
Dircq Dircqsz, van Ceulen          }
Carel Broersz, vann Stockholm   }
Christoffel Coenraets                 }
Jan Jansz Macca                        } in sijn dienst
Claes Fredricksz van Amsterdam }
Wilhelm Gon, van Ketanes          }
Christoffel Braeckermeulen         }

Dirck Ariensz Vreem, van der Mere  } vrij timmer-
Pieter Paulusz Cley, van Delft          } lieden
Michiel Bartholomeusz, van Swol, in haer dienst

Jan Sachariasz, in der Bouckhouder ende
     adsistenten dienst,om voor haer te coocken

Hans Jacobsz Liski, in des sageants dienst ad idem

---

Summa 189 zielen woonende aen de Caap
onder de gehoorsaamheijt vande Nederl.
Geoctroijeerde Oos Indische Compie.XXXXXXVC 39 vol 2

Print Email

Sources: Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 2, 1657-1658, pp. 17-24
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 39, vol. 1, 1660-1700, pp. 1-208
                 Cape Archives Verbatim Copies VC 49, 1701-1725, pp. 1-565

The Muster Rolls (monsterrollen), preserved in the form of transcripts in the Cape Archives as VC 39-55 and 103, were apparently yearly lists of the inhabitants at the Cape, drawn up by Dutch East India Company (VOC) officials, and sent to the authorities in the Netherlands where they were preserved.

These are copies done by hand at the end of the 19th Century (to judge from the handwriting), transcriber unknownl, presumably from the records preserved in the VOC archives at The Hague, Netherlands.