eGGSA/eGSSA

 

Transkripsies/Transcriptions

Contents / Inhoud

The Death of Anders Stockenstr÷m

and his party

As described in the report from Graaff-Reinet to the Governor at the Cape,

Cape Archives document CO 2580/4

Page One of the Original Letter

Next page
Introduction to this document
 

On the left is the transcript of the first page of the original letter (in Dutch) from Graaff-Reinet.

On the right is the contemporaneous English translation, the text presumably read by the Governor.
 

Aan Zyne Excellentie den Luit[enan]t.
Generaal, Sir J:F: Cradock
Governeur en Opperbevelhebber
van Zyne Majesteits Casteel Stad
en Colonie de Caap de Goede
Hoop, Commandant [den Trouppes]
&[tc] &[tc] &[tc]

Hoog Edelgebooren Gestrenge Heer!

Den ondergetekende fungeerenden Landdrost
en Heemraaden van Graaff Reinet, op den eersten
deezer de akelige en voor de ondergeteekendens aller
bedroevendste geruchten, van het Vermoorden van hun
Hoofd deezens Districts den WelEdelen Heere Land,,
drost Andries Stockentr˛m vernoomen, en deezen
geruchten Op den Derden daaraan Volgende, Vol,,
koomen, door berichten van den Heere Luitenant
Colonel T: Lijster tot ons aller Leedweezen, beves,,
tigd geworden zijnde, kunnen niet nalaten, maar
achten het voor eene van hunne Voornaamste Plig,,
ten uwe Excellentie hiervan in Zo verre doenlijk
de behoorlijke kennisse te geeven.-

Volgens Advijs van voorgemelde Heere Luitenant
Colonel Lijster aan de Ondergeteekendens goedgun,
stig Verleend is den Wezendlijk op den 29ste
December [ult] door de Kaffers Vermoorden

[Exh] 19 Feby 1812

[...] death of Mr Stockenstrom

To:

His Excellency Lieutenant General
Sir John Francis Cradock K.B.H.
Governor & Commander in Chief
Etc Etc Etc

Sir,

Having on the 1st Instant
learnt of the melancholy and distressing Re-
port of the Death of our Landdrost, which
Report, was confirmed on the 3rd follow-
ing by intelligence rec[eive]d from Lieut
Col. Lyster, we consider it our duty to
avail ourselves of the earliest opportu-
nity of communicating to Your Excell-
lency this ever to be lamented Event.

By the advice rec[eive]d from Lt.Col. Lyster,
we are informed that on the 29th of Dec[embe]r.
Ult[im]o were murdered by the Caffers, the
undermentioned Persons viz:

 Next page


tuisblad | voordele | inhoud | sluit aan | privaatheidsbeleid | gedragskode | meer oor ons | skakels

home | benefits | contents | join | privacy policy | code of conduct | about us | links